Green deal -sopimukset

Green deal -sopimukset ja niihin tehdyt sitoumukset edistävät kestävää kehitystä ja kirittävät ympäristötavoitteita. Vapaaehtoisten ja määräaikaisten sopimusten avulla etsitään ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, luonnonvarojen ylikulutukseen ja kiertotalouden edistämiseen Suomessa.

Nykylainsäädännön toimeenpanoa voidaan tehostaa tai täydentää green deal -sopimusten avulla. Niissä voidaan myös asettaa lainsäädäntöä kunnianhimoisempia tavoitteita ja saavuttaa tietyt tavoitteet ilman lisäsääntelyä. Sopimukset tarjoavat lainsäädäntöä joustavamman toimintamallin etsiä tehokkaimpia, toimivimpia, ajankohtaisimpia ratkaisuja ja toimintamalleja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Green deal -sopimukset tuovat yhteen tahot, joilla on keskeinen rooli toivottavan muutoksen aikaansaamisessa. Sopimusosapuolet sitoutuvat kunnianhimoisiin tavoitteisiin, joilla tähdätään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta merkittäviin vaikutuksiin. Green deal -sopimuksilla haetaan verrattain nopeasti saavutettavissa olevia tuloksia. Sopimukset tehdään valtion ja elinkeinoelämän välillä. Lisäksi sopimuksia voidaan solmia myös julkisen sektorin, kuten kuntien ja virastojen kanssa

Sitoumus 2050 - Kestävän kehityksen sitoumusten kotipesä

Green deal -sopimukset ja niihin tehdyt sitoumukset ovat osa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan yhteiskuntasitoumusta. Vapaaehtoisiin sopimuksiin toivotaan mukaan lisää uusia toimijoita. Yritykset ja julkiset toimijat sitoutuvat edistämään sopimusten mukaisia tavoitteita ja toimia tekemällä ministeriöiden hyväksymän sitoumuksen Sitoumus 2050 -sivustolla.

Ympäristöministeriön solmimat green deal -sopimukset

Kiertotalouden green deal -sitoumus

Valtioneuvoston ohjauskeinoihin kuuluu uusi kiertotalouden strateginen green deal -sitoumus. Tämä strateginen green deal sisältää viisi muutosaluetta ja ulottuu vuoteen 2035 saakka. Strateginen kiertotalouden green deal täydentää olemassa olevia green deal -sopimuksia ja tuo mahdollisuuden pidempiaikaiseen tiekarttamaiseen sitoutumiseen ja yhteistyöhön. Kaikki green deal -sopimuksiin sitoutuneet tahot voivat halutessaan sitoutua myös kiertotalouden strategiseen green dealiin.

Sopimustoiminta sidosryhmien kanssa

Ympäristöministeriö on laatinut green deal -sopimustoimintaa käsittelevän oppaan. Ympäristöministeriön green deal –sopimusten opas sidosryhmille on tarkoitettu kaikille sopimustoiminnasta kiinnostuneille sekä jo sopimusten osapuolille sekä sopimuksiin liittyneille. Oppaan tarkoitus on selkiyttää green deal –sopimusten elinkaarta, rooleja ja hyötyjä yrityksille, kunnille, toimialaliitoille ja -yhdistyksille sekä muulle julkiselle sektorille. Opas esittelee vapaaehtoisten sopimusten viisi eri vaihetta. Oppaassa käydään kaikki elinkaaren vaiheet läpi sekä tuodaan esille tarvittavat roolit ja tehtävät. Oppaan liitteinä ovat kaavio toimintamallin elinkaaresta, mallisopimuspohja sekä arviointiohje.

Lisätietoja

Salla Koivusalo, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Kiertotalous Puhelin:0295250289   Sähköpostiosoite: