Green deal -sopimukset

Green deal on vapaaehtoinen ja määräaikainen sopimus, jonka avulla etsitään ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, luonnonvarojen ylikulutukseen ja kiertotalouden edistämiseen Suomessa. Sopimus tehdään valtion ja elinkeinoelämän välillä. Lisäksi sopimuksia voidaan solmia myös julkisen sektorin, kuten kuntien ja virastojen kanssa. Green deal -sopimukset tuovat yhteen tahot, joilla on keskeinen rooli toivottavan muutoksen aikaansaamisessa. 

Nykylainsäädännön toimeenpanoa voidaan tehostaa tai täydentää Green deal -sopimusten avulla. Niissä voidaan myös asettaa lainsäädäntöä ankarampia tavoitteita ja saavuttaa tietyt tavoitteet ilman lisäsääntelyä. Sopimukset tarjoavat lainsäädäntöä joustavamman toimintamallin etsiä tehokkaimpia, toimivimpia, ajankohtaisimpia ratkaisuja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Sopimusosapuolet sitoutuvat kunnianhimoisiin tavoitteisiin, joilla tähdätään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta merkittäviin vaikutuksiin. Green deal -sopimuksilla haetaan verrattain nopeasti saavutettavissa olevia tuloksia. Sopimuksilla pyritään tuomaan lisäarvoa nykytilaan etsimällä yhdessä sopimusosapuolten kesken uusia ratkaisu- ja toimintamalleja valittujen haasteiden ratkaisemiseksi. Osapuolten toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja tavoitteiden toteutumisen seurantatapa kirjataan sopimukseen. 

Green deal -sopimukset ja niihin tehdyt sitoumukset ovat osa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan yhteiskuntasitoumusta. Yritykset ja julkiset toimijat sitoutuvat edistämään sopimusten mukaisia tavoitteita ja toimia tekemällä ministeriöiden hyväksymän sitoumuksen Sitoumus 2050 -sivustolla.

Ympäristöministeriön green deal –sopimusten opas sidosryhmille on tarkoitettu kaikille sopimustoiminnasta kiinnostuneille sekä jo sopimusten osapuolille sekä sopimuksiin liittyneille. Oppaan tarkoitus on selkiyttää green deal –sopimusten elinkaarta, rooleja ja hyötyjä yrityksille, kunnille, toimialaliitoille ja –yhdistyksille sekä muulle julkiselle sektorille. Opas esittelee vapaaehtoisten sopimusten viisi eri vaihetta. Oppaassa käydään kaikki elinkaaren vaiheet läpi sekä tuodaan esille tarvittavat roolit ja tehtävät.  Oppaan liitteinä ovat kaavio toimintamallin elinkaaresta (liite 2), mallisopimuspohja (liite 3) sekä arviointiohje (liite 4).

Sidosryhmien tilaisuudet 

Ympäristöministeriön solmimat green deal -sopimukset

Muovikassisopimus

 • Sopijaosapuolet: ympäristöministeriö ja Kaupan liitto 
 • Sopimuksen voimassaoloaika: 2016–2025

Sopimuksella pyritään varmistamaan, että EU:n pakkausjätedirektiivin muovikassien kulutuksen vähentämistavoitteet saavutetaan Suomessa. Tavoitteena on, että vuodessa käytettäisiin enintään 40 kassia henkeä kohti vuoden 2025 loppuun mennessä.

Sopimus on tuottanut tulosta, sillä muovikassien kulutus on kääntynyt laskuun. Muovikassisopimuksen vähentämistavoitteen piiriin kuuluvien kassien kulutus oli 63 kassia henkilöä kohti vuonna 2019. Tämä on 5 kassia vähemmän kuin vuonna 2018. Suomessa on siis jo saavutettu EU:n pakkausjätedirektiivin mukainen vuoden 2019 tavoite, joka oli korkeintaan 90 kassia henkeä kohden vuodessa. Asiakaskäyntien lisääntymisestä huolimatta irtikytkentä käyntimäärien ja muovikassien kulutuksen välillä tapahtui noin vuodessa Muovikassisopimuksen allekirjoittamisesta. Kassien käytön väheneminen on viime vuosina hidastunut, ja vuonna 2021 kulutus oli 62 kassia henkeä kohden. Vuoden 2025 tavoitteen saavuttamiseksi on vielä tehostettava toimia, jotta käyttö edelleen vähenee.

Autoalan ja valtion välinen green deal -ilmastosopimus

 • Sopijaosapuolet: liikenne- ja viestintäministeriö sekä ympäristöministeriö ja Autotuojat ja -teollisuus ry sekä Autoalan Keskusliitto ry 
 • Sopimuksen voimassaoloaika: 2018–2025 

Sopimus tähtää liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tavoitteena on vähentää ensirekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä vähintään neljä prosenttia vuodessa ja lisätä korkeille biopolttoaineosuuksille soveltuvien autojen osuutta erityisesti raskaassa kalustossa. Sopimuksella halutaan edistää muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen yleistymistä. Niiden osuuden ensirekisteröinneistä tavoitellaan kasvavan yhteensä vähintään 25 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on alentaa autokannan keski-ikää ja henkilöautojen keskimääräistä romutusikää 1,5 prosenttia vuodessa. 

Green deal -sopimus valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä

 • Sopijaosapuolet: ympäristöministeriö ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry 
 • Sopimuksen voimassaoloaika: 2019–2024 

Sopimuksella halutaan tehostaa öljyjätteen keräystä koko Suomessa ja lisätä sen kierrätystä. Vuosien 2010–2016 aikana voiteluöljyjätettä on käsitelty keskimäärin noin 36 000 tonnia vuodessa. Kierrätettyjen voiteluöljyjätteiden osuus käsitellyistä voiteluöljyjätteistä on ollut keskimäärin 74 prosenttia. Sopimuksen tavoitteena on, että keskimääräinen käsittelymäärä pysyy vähintään tällä tasolla ja kierrätyksen osuus käsittelystä on vähintään 80 prosenttia vuodesta 2020 alkaen. 

Työkonealan green deal -sopimus

 • Sopijaosapuolet: ympäristöministeriö ja Teknisen Kaupan Liitto ry 
 • Sopimuksen voimassaoloaika: 2019–2025

Sopimuksen tavoitteena on vähentää työkoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Sitä toteutetaan lisäämällä täyssähkökäyttöisten sekä muiden vähäpäästöisten työkoneiden tarjontaa ja kannustamalla niiden nykyistä laajempaan hyödyntämiseen. Lisäksi tuetaan uusin ratkaisuin tai muilla tavoin työkoneiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimenpiteitä. 
Sopimuksen tavoitteena on vähentää työkoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Sitä toteutetaan lisäämällä täyssähkökäyttöisten sekä muiden vähäpäästöisten työkoneiden tarjontaa ja kannustamalla niiden nykyistä laajempaan hyödyntämiseen. Lisäksi tuetaan uusin ratkaisuin tai muilla tavoin työkoneiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimenpiteitä. Osana sopimuksen toimeenpanoa on tuotettu kaikille avoin Vähäpäästöiset työkoneet -verkkokoulutuskokonaisuus. Siinä pureudutaan työkoneiden päästöjen vähentämisen keinoihin niin koneen käyttäjän, urakoitsijan kuin tilaajankin näkökulmasta.

Kestävän purkamisen green deal -sopimus

 • Sopijaosapuolet: ympäristöministeriö ja Rakli ry 
 • Sopimuksen voimassaoloaika: 2020–2025 

Sopimuksen päätavoitteena on lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä edistämällä korjaus- ja purkuhankkeissa syntyvien purkumateriaalien markkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä Rakli ry:n kiinteistöomistajajäsenten korjaus- ja purkuhankkeista 75 prosentissa on toteutettu purkukartoitus ennen purkuluvan hakemista. Lisäksi sopimuksella tavoitellaan purkumateriaalien ja niiden hyödyntämisen tietopohjan vahvistamista. Tavoitteena on myös työkalujen, ohjeistuksen ja tiedonsiirron kehittämistä purkumateriaalien uudelleenkäytön ja kierrättämisen lisäämiseksi. 

Päästöttömät työmaat – Kestävien hankintojen green deal -sopimus

 • Alkuperäiset sopijaosapuolet: ympäristöministeriö ja Senaatti-kiinteistöt sekä Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan kaupungit. Myöhemmin sopimukseen ovat liittyneet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Kaupunkiliikenne Oy sekä osittain Väylävirasto.
 • Sopimuksen voimassaoloaika: 2020–2030

Sopimuksen tavoitteena on vähentää hankintayksiköiden, kuten kaupunkien, kuntien, virastojen tai muiden julkisen sektorin hankintaorganisaatioiden, työmailla syntyviä päästöjä pitkäjänteisesti julkisten hankintojen avulla. Tavoite on myös vauhdittaa uusien vähäpäästöisten teknologioiden käyttöönottoa. Vuoden 2025 loppuun mennessä tavoitteena on, että hankintayksikön uudet työmaat ovat fossiilivapaita ja hankintayksikön työmailla käytettävistä työkoneista, sekä työmaiden sisäisissä kuljetuksissa käytettävistä ajoneuvoista 100 prosenttia toimii fossiilivapailla polttoaineilla. Lisäksi niistä vähintään 20 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä. Vuoden 2030 loppuun mennessä tavoitteena on, että hankintayksikön työmailla käytettävistä työkoneista, sekä työmaiden sisäisissä kuljetuksissa ja kuljetuksissa työmaille ja työmailta käytettävistä ajoneuvoista 100 prosenttia toimii fossiilivapailla polttoaineilla. Näistä vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä.  

Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa – Kestävien hankintojen green deal -sopimus

 • Sopijaosapuolet: sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä harkintaorganisaatiot Tuomi Logistiikka Oy ja Monetra Oulu Oy 
 • Sopimuksen voimassaoloaika: 2020–2025 

Sopimuksen tavoitteena on julkisten hankintojen kautta vähentää lasten altistumista haitallisille aineille varhaiskasvatuksen ympäristössä. Sen lisäksi sen on tarkoitus lisätä pohjoismaisen ympäristömerkinnän saaneiden tuotteiden ja palveluiden hankintaa. Sopimuksessa luodaan yhteiset hankintakriteerit, joita sopimustahot käyttävät tulevissa hankinnoissaan. 

Rakentamisen muovit green deal -sopimus

 • Sopijaosapuolet: ympäristöministeriö ja Rakennusteollisuus RT ry, Muoviteollisuus ry, Suomen Kuntaliitto ry, rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto RASI ry, Sähköteknisen Kaupan liitto ry (STK), Teknisen Kaupan liitto ry (TKL), Kemianteollisuus ry sekä Ympäristöteollisuus ja –palvelut YTP ry 
 • Sopimuksen voimassaoloaika: 2020–2027 

Rakentamisen muovien kiertotalouden tehostamiseen tähtäävän sopimuksen tavoitteena on lisätä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa käytettyjen kalvomuovien erilliskeräystä. Tavoite on parantaa niiden kierrätyksen valmistelua: tehostaa kalvomuovien uudelleenkäyttöä sekä kierrätystä ja lisätä kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien käyttöä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa. Lisäksi tarkoituksen on optimoida ja vähentää ympäristön kannalta kestävästi kalvomuovien kulutusta sekä lisätä kierrätettyjen kalvomuovien käyttöä kalvomuovien tuotannossa. Vuoden 2027 loppuun mennessä päämääränä on, että tuotannossa käytetyistä raaka-aineista 40 prosenttia on kierrätettyjä kalvomuoveja. 

Yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal -sopimus

 • Sopijaosapuolet: ympäristöministeriö ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry sekä Suomen Kuntaliitto ry 
 • Sopimuksen voimaassaoloaika: 2021–2027

Sopimuksen tavoitteena on vähentää yhdyskuntien jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta. Näitä ympäristön kuormittajia poistetaan jätevedenpuhdistamoilla puhdistamojen ympäristöluvissa asetettujen määräysten mukaisesti. Kun jätevedenpuhdistamo toimii ympäristölupansa määräysten mukaisesti, kehittyy toiminnassa samalla osaamista ja uusia menettelytapoja, jotka antavat edellytyksiä puhdistamolle toimia vapaaehtoisesti vieläkin paremmin kuin lupamääräykset edellyttävät. Sopimuksen tavoitteet koskevat kaikkia yhdyskuntajätevesidirektiivin piirissä olevia yli 2000 asukkaan jätevesiä käsitteleviä puhdistamoita. Myös pienempiä ympäristöluvanvaraisia jätevedenpuhdistamoja kannustetaan mukaan työhön jätevesien ravinnekuormituksen vähentämiseksi.

Tavoitteena on, että vuoden 2027 loppuun mennessä puhdistamoissa, jotka käsittelevät yli 10 000 asukkaan jätevesiä, on 90 prosenttia puhdistamoiden tuloksista ympäristöluvissa asetettuja raja-arvoja parempia. Alle 10 000 asukkaan jätevesien puhdistamoilla vastaava tavoite on 80 prosenttia. Valtakunnallisina, määrällisinä tavoitteina on, että sopimuksen piirissä olevien puhdistamoiden yhteenlaskettu vuosittainen todellinen biologinen hapenkulutus on enintään 2 600, fosforikuorma 100, ammoniumtyppikuorma 400 ja typpikuorma 2 800 tonnia.

Muovisten annospakkausten green deal -sopimus

 • Sopijaosapuolet: ympäristöministeriö sekä Elintarviketeollisuusliitto ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen Pakkausyhdistys ry
 • Sopimuksen voimassaoloaika: 2022–2027

Sopimuksella pyritään vähentämään kokonaan tai osittain muovista valmistettujen kertakäyttöisten juomamukien ja tiettyjen elintarvikepakkausten kulutuksen kappalemäärää. Tavoitteena on vähentää muoviroskan määrää ympäristössä, etenkin merenrannoilla, sekä edistää kiertotaloutta

Lisätietoja

Salla Koivusalo, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Kiertotalous 0295250289