Green deal -sopimukset

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä. Sopimuksia voidaan solmia myös julkisen sektorin kanssa. Green deal sopimusten avulla etsitään ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen vastaamiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi Suomessa. Green deal -sopimukset tuovat yhteen ne tahot, joilla on keskeinen rooli toivottavan muutoksen aikaansaamiseksi. 

Sopimusten avulla voidaan tehostaa nykylainsäädännön toimeenpanoa tai täydentää sitä.  Sopimuksissa voidaan myös asettaa lainsäädäntöä ankarampia tavoitteita sekä saavuttaa tietyt tavoitteet ilman lisäsääntelyä. Lainsäädäntöön verrattuna sopimukset tarjoavat joustavamman toimintamallin etsiä tehokkaimpia, toimivimpia ja ajankohtaisimpia (uusia) ratkaisuja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Sopimusosapuolet sitoutuvat kunnianhimoisiin ja seurattaviin tavoitteisiin, joilla tähdätään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta merkittäviin vaikutuksiin. Green deal –sopimuksilla haetaan verrattain nopeasti saavutettavissa olevia tuloksia, joiden seurannasta sovitaan sopimuksessa. Sopimuksilla pyritään tuomaan lisäarvoa verrattuna nykytilaan etsimällä yhdessä sopimusosapuolten kesken uusia ratkaisu- ja toimintamalleja valittujen haasteiden ratkaisemiseksi. Sopimuksissa sovitaan sopimusosapuolten ja sopimukseen sitoumuksella sitoutuvien yritysten toimenpiteistä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Green deal -sopimukset ja niihin tehdyt sitoumukset ovat osa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan yhteiskuntasitoumusta. Yritykset sitoutuvat edistämään sopimusten mukaisia tavoitteita ja sopimuksissa esitettyihin toimiin tekemällä ministeriöiden hyväksymän sitoumuksen Sitoumus 2050 -sivustolla.

Ympäristöministeriön solmimat green deal -sopimukset

Muovikassisopimus (2016)

Ympäristöministeriö ja Kaupan liitto solmivat vuonna 2016 muovikassisopimuksen. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti. Sopimuksella pyritään varmistamaan, että EU:n pakkausjätedirektiivin muovikassien kulutusta koskevat vähentämistavoitteet saavutetaan Suomessa. Tavoitteena on, että vuodessa käytettäisiin enintään 40 kassia henkeä kohti vuoden 2025 loppuun mennessä.

Muovikassisopimuksesta on jo nähtävissä tuloksia. Muovikassien kulutus on kääntynyt laskuun. Muovikassisopimuksen vähentämistavoitteen piiriin kuuluvien muovikassien kulutus oli 63 kassia henkilöä kohti vuonna 2019. Tämä on 5 kassia vähemmän kuin vuonna 2018. EU:n pakkausjätedirektiivin mukainen vuoden 2019 muovikassien kulutuksen vähentämistavoite, korkeintaan 90 kassia henkeä kohden vuodessa, on näin ollen Suomessa jo saavutettu. Asiakaskäyntien lisääntymisestä huolimatta irtikytkentä käyntimäärien ja muovikassien kulutuksen välillä tapahtui noin vuodessa Muovikassisopimuksen allekirjoittamisesta.

Autoalan ja valtion välinen green deal -ilmastosopimus (2018) 

Liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö solmivat vuonna 2018 sopimuksen yhdessä Autotuojat ja -teollisuus ry:n ja Autoalan Keskusliitto ry kanssa. Sopimus tähtää liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Sen tavoitteena on vähentää ensirekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä vähintään neljä prosenttia vuodessa sekä lisätä korkeille biopolttoaineosuuksille soveltuvien autojen osuutta erityisesti raskaassa kalustossa. Sopimuksella halutaan edistää muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen yleistymistä siten, että niiden osuus ensirekisteröinneistä kasvaa yhteensä vähintään 25 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on alentaa autokannan keski-ikää ja henkilöautojen keskimääräistä romutusikää 1,5 prosenttia vuodessa. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Green deal –sopimus valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä (2019)

Ympäristöministeriö ja Ympäristöteollisuus ja –palvelut YTP ry solmivat vuonna 2019 sopimuksen valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä. Sopimuksella halutaan tehostaa öljyjätteen keräystä koko Suomessa ja lisätä sen kierrätystä. Vuosien 2010-2016 aikana voiteluöljyjätettä on käsitelty keskimäärin noin 36 000 tonnia vuodessa ja kierrätettyjen voiteluöljyjätteiden osuus käsitellyistä voiteluöljyjätteistä on ollut keskimäärin 74 prosenttia. Sopimuksen tavoitteena on, että keskimääräinen käsittelymäärä pysyy vähintään tällä tasolla ja kierrätyksen osuus käsittelystä on vähintään 80 prosenttia vuodesta 2020 alkaen. Sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun asti.  

Työkonealan green deal –sopimus (2019)

Ympäristöministeriö ja Teknisen Kaupan Liitto ry solmivat vuonna 2019 yhdessä työkonealan green deal –sopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on vähentää työkoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä täyssähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten työkoneiden tarjontaa, kannustamalla niiden nykyistä laajempaan hyödyntämiseen ja tukemalla uusin ratkaisuin tai muilla tavoin työkoneiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimenpiteitä. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun.

Kestävän purkamisen green deal –sopimus (2020)

Ympäristöministeriö ja Rakli ry solmivat kestävän purkamisen green deal –sopimuksen vuonna 2020. Sopimuksen päätavoitteena on lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä edistämällä korjaus- ja purkuhankkeissa syntyvien purkumateriaalien markkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on, että Rakli ry:n kiinteistöomistajajäsenten korjaus- ja purkuhankkeista 75 prosentissa vuoden 2025 loppuun mennessä on toteutettu purkukartoitus ennen purkuluvan hakemista. Lisäksi sopimuksella tavoitellaan purkumateriaaleihin ja niiden hyödyntämiseen liittyvän tietopohjan vahvistamista sekä työkalujen, ohjeistuksen ja tiedonsiirron kehittämistä purkumateriaalien uudelleen käytön ja kierrättämisen lisäämiseksi. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun.

Päästöttömät työmaat – Kestävien hankintojen green deal –sopimus (2020)

Ympäristöministeriö solmi vuonna 2020 yhdessä Senaatti-kiinteistöjen sekä Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan kaupunkien kanssa green deal –sopimuksen työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Myöhemmin sopimukseen on liittynyt Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä HSY. Sopimuksen tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä mukana olevien tahojen työmaat ovat fossiilittomia, eli niillä ei käytetä fossiilisia polttoaineita. Lisäksi vuoteen 2030 mennessä työmailla käytettävistä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä. Sopimuksessa luodaan yhteiset hankintakriteerit, joita sopimustahot käyttävät tulevissa hankinnoissaan. Sopimus on voimassa vuoden 2030 loppuun asti. 

Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa – Kestävien hankintojen green deal -sopimus (2020)

Sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä harkintaorganisaatiot Tuomi Logistiikka Oy ja Monetra Oulu Oy solmivat vuonna 2020 green deal –sopimuksen haitallisten aineiden vähentämiseksi varhaiskasvatuksen ympäristössä. Sopimuksen tavoitteena on julkisten hankintojen kautta vähentää lasten altistumista haitallisille aineille varhaiskasvatuksen ympäristössä, sekä lisätä pohjoismaisen ympäristömerkinnän saaneiden tuotteiden ja palveluiden hankintaa. Sopimuksessa luodaan yhteiset hankintakriteerit, joita sopimustahot käyttävät tulevissa hankinnoissaan. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Rakentamisen muovit green deal -sopimus (2020)

Ympäristöministeriö ja Rakennusteollisuus RT ry, Muoviteollisuus ry, Suomen Kuntaliitto ry, rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto RASI ry, Sähköteknisen Kaupan liitto ry (STK), Teknisen Kaupan liitto ry (TKL), Kemianteollisuus ry sekä Ympäristöteollisuus ja –palvelut YTP ry solmivat vuonna 2020 green deal –sopimuksen tehostamaan rakentamisen muovien kiertotaloutta. Sopimuksen tavoitteena on lisätä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa käytettyjen kalvomuovien erilliskeräystä ja parantaa niiden kierrätyksen valmistelua; tehostaa kalvomuovien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä; lisätä kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien käyttöä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa; optimoida ja vähentää ympäristön kannalta kestävästi kalvomuovien kulutusta sekä lisätä kierrätettyjen kalvomuovien käyttöä kalvomuovien tuotannossa niin, että vuoden 2027 loppuun mennessä tuotannossa käytetyistä raaka-aineista 40 prosenttia on kierrätettyjä kalvomuoveja. Sopimus on voimassa vuoden 2027 loppuun asti. 

Yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal -sopimus (2021)

Ympäristöministeriö ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry sekä Suomen Kuntaliitto ry solmivat vuonna 2021 yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal –sopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on vähentää yhdyskuntien jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta. Sopimuksessa asetetaan kaikille yhdyskuntajätevesidirektiivin piirissä oleville taajamien jätevesiä käsitteleville puhdistamoille valtakunnallisia määrällisiä tavoitteita. Direktiivin piirissä olevat puhdistamot käsittelevät vähintään 2 000 henkilön vuorokaudessa tuottaman keskimääräisen kuormituksen verran jätevesiä. Tähän viitataan asukasvastineluvulla 2 000. Myös pienempiä ympäristöluvanvaraisia jätevedenpuhdistamoja kannustetaan mukaan työhön jätevesien ravinnekuormituksen vähentämiseksi. 

Vuoden 2027 loppuun mennessä tavoitteena on, että yli 10 000 asukasvastineluvun puhdistamoilla 90 % kaikkien kyseisen kokoluokan puhdistamoiden kokonaisuutena tarkasteltavista tuloksista on ympäristöluvissa tuloksille asetettuja raja-arvoja parempia. 2 000–10 000 asukasvastineluvun puhdistamoilla vastaava tavoite on 80 %. Ympäristölupien mukaisesti tarkkailtavia tuloksia ovat esimerkiksi jäteveden typen ja fosforin pitoisuus. Lisäksi tavoitellaan, että vähintään 2 000 asukasvastineluvun puhdistamoiden yhteenlaskettu vuosittainen todellinen biologinen hapenkulutus on enintään 2 600, fosforikuorma 100, ammoniumtyppikuorma 400 ja typpikuorma 2 800 tonnia. Sopimus on voimassa vuoden 2027 loppuun asti. 

Lisätietoja