Green deal -sopimukset

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä. Sopimuksia voidaan solmia myös julkisen sektorin kanssa. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

Sopimusten avulla voidaan tehostaa nykylainsäädännön toimeenpanoa tai täydentää sitä. Sopimuksissa voidaan myös asettaa lainsäädäntöä ankarampia tavoitteita sekä saavuttaa tietyt tavoitteet ilman lisäsääntelyä.

Sopimusosapuolet sitoutuvat kunnianhimoisiin ja seurattaviin tavoitteisiin, joilla tähdätään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta merkittäviin vaikutuksiin. Green deal -sopimuksilla haetaan verrattain nopeasti saavutettavissa olevia tuloksia, joiden seurannasta sovitaan sopimuksessa. Sopimuksilla pyritään tuomaan lisäarvoa verrattuna nykytilaan etsimällä yhdessä sopimusosapuolten kesken uusia ratkaisu- ja toimintamalleja valittujen haasteiden ratkaisemiseksi. Sopimuksissa sovitaan sopimusosapuolten ja sopimukseen sitoumuksella sitoutuvien yritysten toimenpiteistä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Green deal -sopimukset ja niihin tehdyt sitoumukset ovat osa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan yhteiskuntasitoumusta. Yritykset sitoutuvat edistämään sopimusten mukaisia tavoitteita ja sopimuksissa esitettyihin toimiin tekemällä ministeriöiden hyväksymän sitoumuksen Sitoumus 2050 -sivustolla.

Ympäristöministeriön solmimat Green deal -sopimukset

Muovikassisopimus Kaupan liiton kanssa (2016)

Tavoitteena on, että vuodessa käytettäisiin enintään 40 kassia henkeä kohti vuoden 2025 loppuun mennessä.

Autoalan ja valtion välinen Green deal -ilmastosopimus (2018)

Liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö solmivat sopimuksen yhdessä Autotuojat ja -teollisuus ry:n ja Autoalan Keskusliitto ry kanssa. Sopimus tähtää liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Sopimus valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n kanssa (2019)

Sopimuksen tavoitteena on tehostaa öljyjätteen keräystä koko Suomessa ja lisätä öljyjätteen kierrätystä (Sitoumus 2050).

Työkonealan green deal -sopimus Teknisen kaupan liiton kanssa (2019)

Sopimuksen tavoitteena on vähentää työkoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä täyssähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten työkoneiden tarjontaa, kannustamalla niiden nykyistä laajempaan hyödyntämiseen ja tukemalla uusin ratkaisuin tai muilla tavoin työkoneiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimenpiteitä.

Kestävän purkamisen green deal -sopimus Rakli ry:n kanssa (2020)

Sopimuksen tavoitteena on edistää materiaalitehokkuutta purkamisessa.

Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa (2020)

Sopimuksella halutaan muun muassa vähentää julkisten hankintojen kautta lasten altistumista haitallisille aineille varhaiskasvatuksen ympäristössä. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä hankintaorganisaatiot Tuomi Logistiikka Oy ja Monetra Oulu Oy.

Rakentamisen muovit green deal -sopimus (2020)

Sopimuksen tavoitteena on lisätä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa käytettyjen kalvomuovien erilliskeräystä ja parantaa niiden kierrätyksen valmistelua; tehostaa kalvomuovien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä; lisätä kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien käyttöä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa; optimoida ja vähentää ympäristön kannalta kestävästi kalvomuovien kulutusta sekä lisätä kierrätettyjen kalvomuovien käyttöä kalvomuovien tuotannossa niin, että vuoden 2027 loppuun mennessä tuotannossa käytetyistä raaka-aineista 40 prosenttia on kierrätettyjä kalvomuoveja.

Lisätietoja

Leena-Kaisa Piekkari, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250055