Geenitekniikkalainsäädäntö

Geenitekniikkalailla säädellään muuntogeenisten organismien suljettua käyttöä ja tarkoituksellista levittämistä ympäristöön. Suljetulla käytöllä tarkoitetaan lähinnä laboratoriotiloissa ja kasvihuoneissa tapahtuvaa tutkimustoimintaa sekä teollista tuotantotoimintaa. Tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön kattaa sekä kenttäkokeet että tuotteiden markkinoille saattamisen mukaan lukien niiden maahantuonti.

Geenitekniikkalain tavoitteena on edistää geenitekniikan turvallista käyttöä ja kehittymistä ennaltavarautumisen periaatteen mukaisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla sekä suojella ihmisen ja eläinten terveyttä ja ympäristöä, kun muuntogeenisiä organismeja käytetään suljetussa tilassa tai tarkoituksellisesti levitetään ympäristöön.

Geenitekniikkalain viimeisin muutos tuli voimaan 15.9.2004, jolloin pantiin toimeen muuntogeenisten organismien tarkoituksellista levittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY. Lain ja asetuksen lisäksi sovellettavaksi tulevat valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetukset ja päätökset.

Geenitekniikkaan liittyvät EY:n asetukset

EY:n asetukset ovat suoraan Suomessa sovellettavaa lainsäädäntöä. Tällaisia geenitekniikan käyttöön liittyviä säännöksiä ovat: