Tjänster från ett enda serviceställe och smidiga tillståndsförfaranden

I regeringsprogrammet har man beslutat att reformera statens regionförvaltning och inrätta ett nytt tillstånds-, styrnings- och tillsynsverk. I det nya riksomfattande och sektorsövergripande ämbetsverket ska Valvira, Regionförvaltningsverken samt ändamålsenliga uppgifter inom närings-, trafik- och miljöcentralernas miljöansvarsområde slås samman. 

Syftet med miljöministeriets lagstiftningsprojekt om ett enda serviceställe är att enligt en modell med en riksomfattande tillstånds-, styrnings- och tillsynsmyndighet göra tillståndsförfarandena för projekt som påverkar miljön smidigare och att stifta lagar som främjar tjänster från ett enda serviceställe. Målet är att det nya ämbetsverket inleder sin verksamhet och att lagstiftningen om ett enda serviceställe träder i kraft den 1 januari 2026.

Den nya tillstånds-, styrnings- och tillsynsmyndigheten ska i fortsättningen på ett centralt sätt sköta myndighetsuppgifter enligt miljöskyddslagen (527/2014), vattenlagen (587/2011), avfallslagen (646/2011), lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017), naturvårdslagen (9/2023), lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och vissa andra lagar som gäller miljön (såsom lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program 200/2005 samt delvis marktäktslagen 555/1981 och markanvändnings- och bygglagen 132/1999). Dessa uppgifter omfattar i synnerhet sådana tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter som hör till regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas behörighet samt andra uppgifter i anslutning till dem. Syftet med regionförvaltningsreformen är dock inte att ändra på behörighetsförhållandena mellan statens och kommunernas miljörelaterade myndighetsuppgifter.

När det gäller miljöfrågor är målet att tillhandahålla tjänster från ett enda serviceställe: i fortsättningen ansvarar en statlig miljömyndighet med riksomfattande behörighet för att tillståndsförfarandena och andra förfaranden framskrider och för samordningen av dem. Genom en sammanslagning av behandlingarna enligt vissa centrala miljörelaterade tillståndslagar ska en tillståndsansökan leda till ett enda beslut och en enda möjlighet att överklaga beslutet.

I lagstiftningsprojektet om tjänster från ett enda serviceställe bereds under miljöministeriets ledning bestämmelser för att den nya tillståndsmyndigheten ska kunna behandla de tillståndsansökningar som grundar sig på de olika lagar som omfattas av projektet samtidigt. I projektet utreds också hur MKB-förfarandena och Natura-bedömningarna kan behandlas smidigare som en del av tillståndsbehandlingen. Vi uppdaterar samordningslagen och bereder genomförandet av de EU-rättsakter som hänför sig till tillståndsförfarandena (bland annat initiativet om råvaror av avgörande betydelse och förslaget till förordning om nettonollindustrin).

I projektet sörjer man för den biologiska mångfalden och miljökraven samt för att projekten är socialt godtagbara och för medborgarnas egendomsskydd.

Smidigare och mer förutsägbar tillståndspraxis främjar investeringar, förbättrar Finlands konkurrenskraft, och är en förutsättning särskilt för omställningen till ren ekonomi. 

Lagstiftningsprojektet är en del av ett omfattande projekt för tjänster från ett enda serviceställe

Inrättandet av den nya tillstånds-, styrnings- och tillsynsmyndigheten under ledning av finansministeriet samt lagstiftningsprojektet om ett enda serviceställe är en del av ett omfattande paraplyprojekt för tjänster från ett enda serviceställe, där tillståndspraxis görs smidigare. Det omfattar bland annat följande projekt:

  • miljömålen för vattenvården och avvikelser från dem. En av miljöministeriet tillsatt arbetsgrupp bereder en ändring av lagstiftningen om miljömålen för vattenvården. Syftet är att föreskriva om miljömålens bindande verkan och om när avvikelser från målen kan göras på grund av ett nytt viktigt projekt.
  • ändring av bestämmelserna om områdesanvändning och byggande i fråga om tillståndsförfaranden
  • flera andra projekt som genomför föresatserna i regeringsprogrammet om tillståndsförfaranden och smidigare processer. 

Information om hur lagstiftningsprojektet om ett enda serviceställe framskrider och de handlingar som gäller projektet finns i Statsrådets projektportal (på finska):