Vad är den gröna omställningen?

Med grön omställning avses en övergång till en ekologiskt hållbar ekonomi och tillväxt som inte bygger på överkonsumtion av naturresurser och fossila bränslen. En hållbar ekonomi bygger på koldioxidsnåla lösningar och lösningar som främjar cirkulär ekonomi och biologisk mångfald.
I företag, inom industrin eller till exempel i kommuner kan den gröna omställningen betyda till exempel investeringar i ren energiproduktion, lösningar för cirkulär ekonomi och väteteknologi, och införande av olika nya tjänster och verksamhetsmodeller. Sektorspecifika färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle och hållbarhetsstrategier är en väsentlig del av helheten.

I vardagen betyder den gröna omställningen till exempel att man avstår från fossil oljeuppvärmning och byter bilen till en elbil – och på samhällsnivå betyder det olika incitament och stöd samt lagstiftning som stöder omställningen. Den gröna omställningen betyder också att vi ifrågasätter vårt sätt att tänka och våra konsumtionsvanor: Kan vi till exempel minska vår elförbrukning (använda apparater som drar mindre ström)? Är vi beredda att betala mer för närproducerade och utsläppssnåla produkter?

Varför behövs den gröna omställningen?

Den gröna omställningen är nödvändig, eftersom vi idag använder för mycket naturresurser – såväl fossila som förnybara. Det är orsaken till att klimat- och naturkrisen har förvärrats. Därför måste vi göra en helomvändning i vårt sätt att använda naturresurserna.

Det svåra är att begränsa konsumtionen enligt vår planets bärkraft och ändå få ekonomins hjul att snurra. Klimat- och miljöutmaningen blir en möjlighet när vi avstår från fossila bränslen: När den gröna omställningen är som bäst är den i bästa fall en motor för ny tillväxt och en god grund för hållbar ekonomi och näringsverksamhet. När det finns tillgång till mer produkter och tjänster som stöder omställningen, får också slutanvändarna bättre möjligheter att minska sin utsläppsbörda. 

Hur leder miljö­ministeriet omställningen?

Miljöministeriet leder den gröna omställningen genom olika former av bidrag, genom att utveckla lagstiftningen och styrningen samt genom att bedöma och fastställa kriterier för nya projekt. I samarbete med andra ministerier och aktörer ser vi till att de som genomför omställningen kan verka i en stabil regleringsmiljö och att de får ekonomiska och kunskapsmässiga incitament för reformer och investeringar. Verksamhetssätt och reglering som behövs i ett samhälle som genomför den gröna omställningen bereds på nationell nivå, inom EU och globalt.

Den gröna omställningen påskyndas genom företrädes­förfarande vid tillstånds­behandlingen 2023–2026

Investeringsprojekt som är viktiga med tanke på en grön omställning ges tillfälligt företräde vid tillståndsbehandling i regionförvaltningsverken 2023–2026 och vid förvaltningsdomstolarna 2023–2028. Ett centralt mål är att främja vissa investeringar som hänför sig till grön omställning genom att påskynda behandlingen av tillståndsansökningar som gäller sådana investeringar vid regionförvaltningsverken och behandlingen av besvär som gäller sådana investeringar vid förvaltningsdomstolarna.

Regionförvaltningsverken ska i tillståndsbehandlingen ge företräde till sådana projekt för förnybar energi, produktion av koldioxidsnål vätgas, elektrifiering av industrin, avskiljning och återvinning av koldioxid och vissa projekt inom batteriindustrin som beaktar principen om att inte orsaka betydande skada.

Andra åtgärder som påskyndar den gröna omställningen

Principen om att inte orsaka betydande skada

Viktigt i den gröna omställningen är också att man inte inverkar negativt på andra miljömål när man till exempel minskar utsläppen. Detta beskrivs i EU-taxonomins bestämmelser om hållbar finansiering som principen Do no significant harm (DNSH). I Finland tillämpas principen vid beredningen, genomförandet och uppföljningen av investeringar och reformer i enlighet med EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Därtill tillämpas principen om att inte orsaka betydande skada i den nationella lagstiftningen för att påskynda den gröna omställningen. 

I Finland pågår Europas första DNSH (in Finland)-projekt som finansieras av Europeiska kommissionen. Syftet med projektet är att främja den gröna omställningen genom investerings- och lagstiftningsanalys, anvisningar och utbildning på ställen där DNSH-principen redan tillämpas eller där den kan vara till hjälp. 

Mer information

Emma Terämä, ledande sakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för koncernstyrning och internationella ärenden, Ekonomi och finansiering Telefon:0295250255   E-postadress: