Vad är den gröna omställningen?

Med grön omställning avses en övergång till ekologiskt hållbar ekonomi och tillväxt som inte bygger på överkonsumtion av naturresurser utan på koldioxidsnåla lösningar som främjar cirkulär ekonomi och biologisk mångfald.

I företag, inom industrin eller i kommuner kan den gröna omställningen betyda till exempel investeringar i ren energiproduktion, lösningar för cirkulär ekonomi och väteteknologi, och att olika nya tjänster och verksamhetssätt tas i bruk. Sektorspecifika färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle och hållbarhetsstrategier är en väsentlig del av helheten.

I vardagen betyder den gröna omställningen till exempel att man avstår från fossil oljeuppvärmning och byter bilen till en elbil – och på samhällsnivå betyder det olika incitament och stöd samt lagstiftning som stödjer omställningen. Den gröna omställningen betyder också att vi ifrågasätter vårt sätt att tänka och våra konsumtionsvanor: kan vi till exempel minska vår elförbrukning (använda apparater som drar mindre ström)? Är vi beredda att betala mer för närproducerade och utsläppssnåla produkter?

Varför behövs den gröna omställningen?

Den gröna omställningen är nödvändig, eftersom vi idag använder för mycket naturresurser – såväl fossila som förnybara. Det är orsaken till att klimat- och naturkrisen har förvärrats. Därför måste vi göra en helomvändning i vårt sätt att använda naturresurserna.

Det svåra är att begränsa konsumtionen enligt vår planets bärkraft och ändå få ekonomins hjul att snurra. Klimat- och miljöutmaningen blir en möjlighet när vi avstår från fossila bränslen: när den är som bäst är den gröna omställningen en motor för ny tillväxt och en god grund för hållbar ekonomi och näringsverksamhet. När det finns tillgång till mer produkter och tjänster som stödjer omställningen, får också slutanvändarna bättre möjligheter att minska sin utsläppsbörda. 

Hur driver miljöministeriet omställningen?

Miljöministeriet driver den gröna omställningen genom olika former av bidrag, genom att utveckla lagstiftningen och styrningen samt genom att bedöma och skapa kriterier för nya projekt. I samarbete med andra ministerier och aktörer ser vi till att de som genomför omställningen kan verka i en stabil regleringsmiljö och att de får ekonomiska och kunskapsmässiga incitament för reformer och investeringar. Verksamhetssätt och reglering som behövs i ett samhälle som genomför den gröna omställningen bereds på nationell nivå, inom EU och globalt. 

Viktigt i den gröna omställningen är också att man inte inverkar negativt på andra miljömål när man till exempel minskar utsläppen. Detta fastställs i EU:s taxonomiförordning om hållbar finansiering som principen Do no significant harm (DNSH). I Finland tillämpas principen vid beredningen, genomförandet och uppföljningen av investeringar och reformer i enlighet med EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Därtill tillämpas principen om att inte orsaka betydande skada också delvis i den nationella lagstiftningen för att sporra den gröna omställningen. 

I Finland pågår Europas första DNSH (in Finland) -projekt som finansieras av Europeiska kommissionen. Syftet med projektet är att främja den gröna omställningen genom investerings- och lagstiftningsanalys, anvisningar och utbildning på ställen där DNSH-principen redan tillämpas eller där den kan vara till hjälp. 

Läs mer

Mer information

Emma Terämä, ledande sakkunnig 
miljöministeriet, Resultatområdet styrning och internationellt samarbete, Personal-, styrnings- och ekonomienheten 0295250255