Kansallinen ilmansuojeluohjelma (ISO) 2030 toimeenpanoverkko

YM040:00/2020 Kehittäminen

VN hyväksyi 7.3.2019 kansallisen ilmansuojeluohjelman vuoteen 2030. Ilmansuojeluohjelma on osa päästökattodirektiivin (EU) 2016/2284 kansallista toimeenpanoa. Verkon tehtävänä on suunnitella, tukea, toteuttaa ja seurata kansallisen ilmansuojeluohjelman toimeenpanoa ja laatia tarvittaessa ehdotukset kansallisen ilmansuojeluohjelman päivittämiseksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM040:00/2020

Asianumerot VN/11805/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 7.9.2020 – 31.3.2023

Asettamispäivä 7.9.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Suomen ilmansuojelupolitiikan tavoitteena on parantaa ihmisten hyvinvointia turvaamalla ympäristön hyvä tila, mukaan lukien hyvä ilmanlaatu, sekä turvata luonnon monimuotoisuus ja ehkäistä ekosysteemien happamoitumista ja rehevöitymistä. Tämä tavoite toteuttaa osaltaan Suomen perustuslaissa julkiselle vallalle säädettyä velvollisuutta pyrkiä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön.

Toimeenpanoverkon tehtävänä on suunnitella, tukea, toteuttaa ja seurata kansallisen ilmansuojeluohjelman toimeenpanoa ja laatia tarvittaessa ehdotukset kansallisen ilmansuojeluohjelman päivittämiseksi. Ilmansuojeluohjelma on päivitettävä joka neljäs vuosi.

Ilmansuojeluohjelman toimeenpanossa tarvitaan laaja joukko tekijöitä ulottuen tavallisesta kansalaisesta hallinnon eri tasoille ja sektoreille.

Tiivistelmä

VN hyväksyi 7.3.2019 kansallisen ilmansuojeluohjelman vuoteen 2030. Ilmansuojeluohjelma on osa päästökattodirektiivin (EU) 2016/2284 kansallista toimeenpanoa. Verkon tehtävänä on suunnitella, tukea, toteuttaa ja seurata kansallisen ilmansuojeluohjelman toimeenpanoa ja laatia tarvittaessa ehdotukset kansallisen ilmansuojeluohjelman päivittämiseksi.

Lähtökohdat

Ilmanlaatu on Suomessa yleisesti ottaen hyvä. Tästä huolimatta ilmansaasteiden aiheuttamat haitat ovat merkittäviä. Ilmansaasteet aiheuttavat Suomessa vuosittain 1600–2000 ennenaikaista kuolemaa. Tämän vuoksi ilmansuojeluohjelma sisältää toimia, joilla ilmanlaatua voidaan edelleen parantaa ja altistumista vähentää. Nämä toimet koskevat erityisesti taajamien hengityskorkeuden päästölähteitä (puun pienpoltto ja katupöly, pakokaasut) ja toisaalta ilmanlaatuun vaikuttavia muiden sektorien toimia.