Kansallinen ilmansuojeluohjelma (KISO) 2030 toimeenpanoverkko, toinen toimikausi

YM029:00/2023 Kehittäminen

Ympäristöministeriö asetti ilmansuojeluohjelman toimeenpanoverkon toiselle toimikaudelle 11.5.2023-31.3.2027. Työryhmän tehtävänä on suunnitella, tukea, toteuttaa ja seurata kansallisen ilmansuojeluohjelman toimeenpanoa. Kansallinen ilmansuojeluohjelma on osa päästökattodirektiivin (EU) 2016/2284 kansallista toimeenpanoa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM029:00/2023

Asianumerot VN/7773/2023

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.5.2023 – 31.3.2027

Asettamispäivä 11.5.2023

Yhteyshenkilö
Katja Ohtonen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 168
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ilmansuojeluohjelman tavoitteena on vähentää ilmansaasteiden aiheuttamia terveyshaittoja ja parantaa ihmisten elinympäristön viihtyisyyttä sekä ehkäistä ekosysteemien happamoitumista ja rehevöitymistä. Hyvä ilmanlaatu vähentää väestön altistumista ilmansaasteille ja vaikuttaa siten kansanterveyteen ja sitä kautta sosiaali- ja terveyssektorin kustannuksiin.

Toimeenpanoverkon tehtävänä on suunnitella, tukea, toteuttaa ja seurata ilmansuojeluohjelman toimeenpanoa ja laatia tarvittaessa ehdotukset kansallisen ilmansuojeluohjelman päivittämiseksi. Ilmansuojeluohjelma on päivitettävä joka neljäs vuosi.

Ilmansuojeluohjelmassa on toimia muun muassa toimia puun pienpolton ja katupölyn haittojen torjuntaan sekä ilmansuojelun kytkemisestä nykyistä paremmin muiden ilmanlaatuun vaikuttavien keskeisten sektorien toimenpiteiden suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen. Ilmansuojeluohjelman toimeenpanossa tarvitaan laaja joukko tekijöitä tavallisista kansalaisista hallinnon eri tasoille ja sektoreille.

Tiivistelmä

Ympäristöministeriö asetti ilmansuojeluohjelman toimeenpanoverkon toiselle toimikaudelle 11.5.2023-31.3.2027. Työryhmän tehtävänä on suunnitella, tukea, toteuttaa ja seurata kansallisen ilmansuojeluohjelman toimeenpanoa. Kansallinen ilmansuojeluohjelma on osa päästökattodirektiivin (EU) 2016/2284 kansallista toimeenpanoa.

Lähtökohdat

Ilmansuojeluohjelma on päivitettävä vähintään neljän vuoden välein ja toimitettava komissiolle. Toimeenpanoverkko vastaa ilmansuojeluohjelman toimeenpanosta ja päivittämisestä. Edellisen toimeenpanoverkon toimikausi päättyi 31.3.2023.

Ilmanlaatu on Suomessa yleisesti ottaen hyvä. Tästä huolimatta ilmansaasteiden aiheuttamat haitat ovat merkittäviä. Ilmansaasteet aiheuttavat Suomessa vuosittain 1600–2000 ennenaikaista kuolemaa. Tämän vuoksi ilmansuojeluohjelma sisältää toimia, joilla ilmanlaatua voidaan edelleen parantaa ja altistumista vähentää. Nämä toimet koskevat erityisesti taajamien hengityskorkeuden päästölähteitä (puun pienpoltto ja katupöly, pakokaasut) ja toisaalta ilmanlaatuun vaikuttavia muiden sektorien toimia.

Lisätietoja