Framför­hållning och beredskap

Genom att bedöma bostädernas och omgivningarnas funktionalitet och säkerhet i god tid före ålderdomen kan man förbättra äldres möjligheter att bo hemma och minska riskerna för till exempel olyckor. De individuella behoven och livssituationen inverkar i betydande grad på vilken boendelösning som är lämpligast. Åldern är inte i sig en avgörande faktor. Det är viktigt att ha tillräckligt lång framförhållning i fråga om de föränderliga boendebehoven och tillräcklig beredskap för dessa behov.

Tillgänglighet och reparation av bostäder

Det är nödvändigt för kommunerna att stödja framförhållning och beredskap. Nya metoder ska tas i bruk för att bedöma reparationsbehovet i fråga om äldres bostäder och för att genomföra reparationerna. Detta förutsätter förvaltningsövergripande samarbete. Bedömningen av de äldres boendeförhållanden med avseende på deras förutsättningar att klara sig på egen hand kan göras till exempel i samband med hembesök som främjar välfärden och i samband med bedömningen av servicebehovet.

God planering inom bostads- och byggbranschen

Markanvändnings- och bygglagen förutsätter att byggnader ska kunna varieras, fungera socialt och tjäna olika människors behov. Tillgänglighet är en bra utgångspunkt för planering av fungerande bostäder och boendemiljöer.

Genom minimikraven på tillgänglighet främjas jämlikheten. Tillgänglighet inom byggande tjänar många olika slags människor, även den åldrande befolkningen. För att människor ska kunna bo hemma och leva självständigt måste bostäder och andra byggnader samt den byggda miljön göras tillgängligare och säkrare än för närvarande.

Understöd för och främjande av hissbyggande

Den största utmaningen för gamla flervåningshus är att de saknar hiss eller att de hissar som finns är små. Cirka 90 000 personer som fyllt 65 år bor i hus med tre eller fler våningar som saknar hiss. Ökat byggande av hissar och ökad tillgänglighet gör det möjligt för många äldre att bo hemma längre.

Med hjälp av den mobilapplikation som är avsedd för bedömning av de gemensamma utrymmena i ett flervåningshus kan husets disponent, styrelse, delägare och invånare själva bedöma tillgängligheten av utomhusområden och gemensamma utrymmen.

Hissunderstöd och understöd för undanröjande av hinder för tillgänglighet 

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA beviljar hissunderstöd och understöd för tillgänglighet. Ansökningstiden för understöden är fortlöpande. Stödbeloppet uppgår till högst 45 procent av de godtagbara kostnaderna. Dessutom understöder flera städer projekt för installation av hiss i efterhand med 5–20 procent. Understödet kan beviljas för installation av hiss i efterhand i flervåningshus och undanröjande av hinder för tillgänglighet i bostadsbyggnader. Understöd beviljas endast för sådana åtgärder för vilka den sökande inte har rätt att få annat offentligt understöd.

Mer information om understöden

Reparationsunderstöd och reparationsrådgivning för bostäder

ARA ansvarar för reparationsunderstöden för bostäder som äldre och personer med funktionsnedsättning bor i och ansökningstiden är fortlöpande. Reparationsunderstöd kan beviljas personer som fyllt 65 år eller personer med funktionsnedsättning som äger en bostadsbyggnad eller bostad. Understöd kan beviljas för ägarbostäder som är i bruk året om, förutsatt att personens inkomster inte överstiger de inkomstgränser som fastställts enligt hushållets storlek och att värdet på förmögenheten är ringa. 

Understödets belopp uppgår till högst 50 procent av reparationskostnaderna, dock i undantagsfall till högst 70 procent. En bostad för vars reparation understöd har beviljats ska användas som stödmottagarens bostad i fem år.

Reparationsunderstöd kan sökas hos ARA via ARA:s webbtjänst. Ansökan om understöd kan lämnas också i pappersform.

Reparationsrådgivning

Reparationsrådgivarna vid Centralförbundet för de gamlas väl rf ger råd i fråga om ansökan om reparationsunderstöd och genomförande av reparationerna, till exempel i planeringen av ändringsarbeten och i hittande av en entreprenör. Reparationsrådgivningen riktar sig till personer över 65 år. De vanligaste reparationerna som behövs för äldres bostäder är ändring av tvättrum samt olika ändringsarbeten som förbättrar tillgängligheten.

Mer information

Raija Hynynen, bostadsråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Boende och kulturmiljöer Telefon:0295250093   E-postadress:


Heli Mäntylä, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Boende och kulturmiljöer Telefon:0295250189   E-postadress: