Äldre­anpassade boende­miljöer

Äldres möjligheter att bo hemma kan stödjas genom lösningar som gäller bostadsområden, såsom samhällsplanering och utveckling av bostadsområden. Kommunernas strategier och metoder för utveckling av bostadsområden varierar mycket. Stora och små kommuner samt tätorter och glesbygder befinner sig i sinsemellan mycket olika situationer.

Flera landsbygdskommuner har en stor äldre befolkning och därför också behov av att öka de tjänster som äldre personer behöver. Även i dessa kommuner är den äldre befolkningens önskemål att bo i det egna hemmet länge. På glesbygdsområden kan avståndet till tjänsterna dock vara stort och kollektivtrafiken gles.

Gemensamma lokaler och verksamhet

Äldre behöver samlings- och servicelokaler. Även generationsöverskridande mötesplatser är viktiga.

Servicekvarteren kan omfatta olika boendeformer, såsom kollektivboende, självständigt seniorboende och serviceboende. Äldre personer kan bo självständigt och utnyttja olika tjänster, såsom mat- och städtjänster samt idrotts- och rekreationstjänster.

Mer information

Raija Hynynen, bostadsråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Boende och kulturmiljöer Telefon:0295250093   E-postadress:


Heli Mäntylä, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Boende och kulturmiljöer Telefon:0295250189   E-postadress: