Mångsidiga boende­lösningar

Alternativ för boende

Många av de äldre vill i framtiden bo i flervåningshus som ligger nära de tjänster de använder. De vill ha bekvämlighet och tillgänglighet i boendet, umgänge med människor i alla åldrar och gemenskap. I framtiden kommer allt fler äldre att bo ensamma. Därför hoppas man på en bostadsproduktion som möjliggör att människor i alla åldrar kan bo tillsammans.

I flera kommuner löser man äldre människors boendebehov genom att främja tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet. Reparationsbyggande bör främjas för att det befintliga bostadsbeståndet i framtiden ska lämpa sig för så många som möjligt. Tillgänglighet bör förbättras med hänsyn inte bara till bostäder utan också till hela boendemiljön. Detta syns till exempel som lättframkomliga rutter och i tillgången till tjänster.

Gemenskap i boendet

Gemensam verksamhet främjar de äldres välbefinnande och delaktighet. Det ökar den sociala kontakten, underlättar ömsesidigt bistånd och minskar känslan av ensamhet och otrygghet. Lyckade verksamhetsmodeller utgår från invånarna och baserar sig på samarbetet mellan invånare, organisationer, kommunala aktörer och tjänsteproducenter. Tillgängliga och trygga boendemiljöer samt mångsidiga gemensamma utrymmen inomhus och utomhus främjar gemenskapen.

Boendet för den äldre befolkningen kan stödjas inte bara genom reparation av bostadsbeståndet utan också genom tjänster som stöder dem i vardagen. Tjänster bör granskas i vid bemärkelse och inte bara med tanke på omsorgstjänsterna.

Det finns ett växande behov av utveckling av tjänster för äldre som stöder boende hemma. Till exempel serviceaffärsverksamhet inom fastighetsskötseln i anslutning till äldres boende är fortfarande liten.

Teknik för äldre till stöd för boende i hemmet

Teknik för äldre erbjuder möjligheter till stöd för boende i hemmet. Med teknik för äldre avses datatekniska och tekniska lösningar som upprätthåller eller förbättrar den äldre befolkningens livskvalitet, välfärd eller hälsa. Med hjälp av teknik kan man hjälpa äldre att klara sig i vardagen och skapa trygghet för dem och deras anhöriga.

Mer information

Raija Hynynen, bostadsråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Boende och kulturmiljöer Telefon:0295250093   E-postadress:


Heli Mäntylä, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Boende och kulturmiljöer Telefon:0295250189   E-postadress: