Hoppa till innehåll
Media

Utvärdering: KIRA-digi gav digitaliseringen inom fastighets- och byggbranschen behövlig skjuts framåt

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2019 11.54
Pressmeddelande

Miljöministeriets KIRA-digi-projekt (2016–2019) har under de dryga två år som projektet pågick lyckats påskynda digitaliseringen inom fastighets- och byggbranschen, visar en slutlig utvärdering. Enligt utvärderingen ledde KIRA-digi till nya försök och utvecklat samarbete inom fastighets- och byggbranschen, men för en mer bestående förändring krävs arbete även efter att projektet avslutats. Regeringens spetsprojekt KIRA-digi beviljades sammanlagt 8 miljoner euro i finansiering.

Enligt en färsk oberoende utvärdering av Owal Group har KIRA-digi bidragit till ett starkare nätverk inom fastighets- och byggbranschen och ökat nätverkets intresse för digitaliseringen redan under spetsprojektets gång. Projektet har även lyckats engagera olika aktörer och grupper i det gemensamma digitaliseringsarbetet.

”Samarbetet inom fastighets- och byggbranschen har fått god skjuts framåt av KIRA-digi. Det nya sätt på vilket aktörerna i branschen hanterar utmaningar tillsammans med offentliga förvaltningen har visat sig fungera mycket väl, men arbetet måste naturligtvis få en fortsättning också i framtiden”, säger Helena Säteri, överdirektör vid miljöministeriet.

I utvärderingen konstateras att en bestående förändring mot digitalisering kräver mer än ett tvåårigt projekt för att kunna genomföras. Förändringen förutsätter kreativt samarbete, och av aktörerna även större motivation att förändra verksamheten. För att företagen ska vilja engagera sig och investera i digitaliseringen krävs det i synnerhet tecken på att förändringen är till nytta för affärsverksamheten.

Försökskulturen stärktes med hjälp av finansiering

De projekt som finansierats genom KIRA-digi har stegvis introducerat en försökskultur i den långsamt föränderliga fastighets- och byggbranschen och möjliggjort utveckling och testning av nya lösningar. Försöken har varit viktiga i den omställning det innebär att tillägna sig nya arbetsformer.

Försöken har vanligtvis genomförts som enskilda försöksinsatser, och endast vissa pilotprojekt har de facto utmanat branschens etablerade lösningar och verksamhetsmodeller. Om de innovationer som förverkligats inom ramen för projekten börjar tillämpas i bredare skala i hela branschen kommer de dock att få ökad effekt. I utvärderingsrapporten föreslås därför också att det bör anvisas nya resurser för spridning av resultaten så att effekten säkerställs.

Enligt rapporten kräver en utveckling av fastighets- och byggbranschens ekosystem att aktörerna samarbetar på bred front och att de har en gemensam vision och färdplan för utvecklingen. Man bör också överväga stark nationell styrning av informationshanteringen i branschen. Arbetet underlättas dock av att man som ett resultat av KIRA-projektet fått bredare förståelse för läget i branschen och för de gemensamma utvecklingsbehoven.

Den offentliga förvaltningen och kommunerna har central roll

Kommunerna har en betydande roll för hela fastighets- och byggbranschen i allt från planering av markanvändningen till underhåll av fastigheter, och de har på så vis möjlighet att påverka utvecklingen i branschen genom en aktiv ägar- och beställarpolicy. En lyckad ägar- och beställarpolicy förutsätter dock också utbildning och ökade kunskaper. Genom den offentliga förvaltningens, och i synnerhet kommunernas, upphandling kan digitaliseringsutvecklingen inom fastighets- och byggbranschen styras, konstateras det i rapporten.

I den slutliga utvärderingen har man kartlagt KIRA-digi-projektets genomslag och tagit fram information om spetsprojektets tre delområden: harmonisering av informationshanteringen, lagberedning och reformarbete samt försöksprojekt. Inom ramen för den deltagande utvärderingen undersöktes dessutom projektorganisationen, tilldelningen av resurser och kommunikationen. Utvärderingen genomfördes mellan december 2018 och april 2019. Den baserar sig på intervju- och enkätmaterial, dokumentation från KIRA-projektet och tidigare utvärderingar av projektet.

Läs mer

Mer information

Timo Tähtinen
byggnadsråd
miljöministeriet
0295 250 306
[email protected]

Mia Toivanen
ansvarig ledare för utvärderingen, partner
Owal Group
040 566 7536
[email protected]

Projektet KIRA-digi (2016–2018) ingick i regeringens spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster och bidrog också till spetsprojektet för smidigare författningar. För projektet svarade miljöministeriet. De övriga 14 deltagande aktörerna var Arkitektbyråernas förbund ATL rf, Finlands fastighetsmäklareförbund rf, Fastighetsarbetsgivarna rf, Byggmästarna och -ingenjörerna YH RKL rf, Byggnadsindustrin RT rf, Bygginformationsstiftelsen RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund SAFA ry, Suomen Isännöintiliitto ry, Finlands Fastighetsförbund rf, Finlands Byggnadsingenjörsförbund RIL rf, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry och Talotekniikkateollisuus ry samt miljöministeriet, finansministeriet, kommunikationsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Åbo fastighetsaffärsverk, Esbo stad, Finlands Kommunförbund, Finlands miljöcentral och Museiverket.