Hoppa till innehåll
Media

Utlysning av understöd: Miljöförvaltningens statsunderstöd 2023 för frivilligt arbete i anslutning till bekämpning av miljöskador

miljöministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2023 8.38

Miljöministeriet förklarar 2023 års statsunderstöd inom förvaltningsområdet lediga att sökas. Utlysningen gäller understöd för frivilligt arbete i anslutning till bekämpning av miljöskador och beviljas enligt prövning.

Ansökningstiden börjar den 5 juni 2023. Ansökningarna ska lämnas in till miljöministeriet senast den 3 juli 2023, i första hand via e-tjänsten.

Verksamhet som kan få understöd

Understöd kan sökas av organisationer som har specialiserat sig på frivilligt arbete i anslutning till bekämpning av miljöskador.

Med understöden stöds frivilligt arbete i anslutning till bekämpning av miljöskador. De frivilliga har en viktig roll om det inträffar allvarliga olje- eller kemikalieolyckor på Östersjön eller till exempel i Saimens vattendragsområde. De frivilliga bistår myndigheterna i sådana situationer med att till exempel rengöra stränder som förorenats av olja. Understödet kan till exempel användas för att ordna utbildning om oljebekämpning eller dess inverkan på den finska naturen, eller för de frivilligas deltagande i en myndighetsledd oljebekämpningsoperation.

Sökanden ska ha i praktiken visad erfarenhet av och kunskap om frivilligt arbete i anslutning till bekämpning av miljöskador samt utmärkt kännedom om den verksamhet som är föremål för understödet.

Understödet beviljas som allmänt understöd enligt 5 § i statsunderstödslagen (688/2001). Understöden betalas med medel under moment 35.01.65 (Understöd till organisationer och miljövård) i statsbudgeten. Högst 60 000 euro har reserverats för 2023 för sådan verksamhet som avses i denna utlysning. Statsunderstöden inom miljöministeriets förvaltningsområde främjar de samhälleliga värden och effekter som är gynnsamma ur ministeriets synvinkel, liksom även ministeriets strategiska mål. Statsunderstöden är förmåner som beviljas efter prövning.

Ansökan om understöd

Understöd söks skriftligt hos miljöministeriet. Ansökningarna ska lämnas in till miljöministeriet senast den 3 juli 2023, i första hand via e-tjänsten. Ansökningar som lämnats in efter att ansökningstiden har gått ut behandlas inte. Understödet beviljas på basis av de uppgifter som angetts i ansökningsblanketten.

I ansökan ska anges för vilken verksamhet understödet är avsett att användas. Exempel på sådan verksamhet är olika utbildningar eller andra evenemang som ordnas kring oljebekämpning eller att understödet avses bli använt för till exempel anskaffning av redskap eller tillbehör som lämpar sig för oljebekämpning till de frivilliga.

Ansökningsblanketten finns i e-tjänsten:

Beslutsfattande och understödsbelopp

När ansökningstiden har gått ut fattar miljöministeriet för godkända ansökningar ett skriftligt positivt eller negativt statsunderstödsbeslut. Ett positivt beslut om statsunderstöd innehåller villkor som stödmottagaren ska iaktta. Understödets andel anges i beslutet om understöd. Ministeriet kan även bevilja understöd till ett mindre belopp än vad som sökts. Understödet betalas i enlighet med stödbeslutet i en post till det konto som sökanden har uppgett.

Avsikten är att fatta besluten senast den 31 augusti 2023. 

Det understöd som beviljas kan uppgå till högst 80 procent av utgifterna för den verksamhet som är föremål för stödet. Understödet får inte tillsammans med andra offentliga stöd överstiga kostnaderna för den ordinarie verksamheten. Understödet får användas endast för frivilligt arbete i anslutning till bekämpning av miljöskador och det får inte i något avseende användas till understödstagarens eventuella övriga verksamhet.

Bokföring

De inkomster och godtagbara utgifter som hänför sig till det allmänna understödet ska vara tydligt åtskilda från aktörens övriga bokföring till exempel genom att det för det allmänna understödet skapas ett eget kostnadsställe, en egen projektkod eller annan beteckning i bokföringen. Av bokföringen ska tydligt framgå de godtagbara utgifter som redovisas som allmänt understöd.

Tillämplig lagstiftning

  • Statsunderstödslagen (688/2001)
  • Förvaltningslagen (434/2003)
  • Europeiska unionens råds förordning (EU) nr 269/2014

Miljöförvaltningens understöd är beroende av prövning. Bestämmelser om statsunderstöd finns i statsunderstödslagen (688/2001), som tillämpas på grunderna för beviljande av statsunderstöd och på beviljande, utbetalning, användning, tillsyn, återbetalning och återkrav av understöd samt förfarandet kring dessa.

Prövningen av understöden görs på basis av de ansökningar som sökandena lämnat in och i överensstämmelse med 5 och 7 § i statsunderstödslagen. Beviljandet av understöd baserar sig på en helhetsbedömning där man beaktar sökandens förutsättningar att ordna sådan verksamhet som är föremål för understödet, särskilt vid frivilligt arbete som hänför sig till bekämpning av miljöskador. 

Statsunderstödstagaren ska vid användningen av medlen iaktta statsunderstödslagen och lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) när understödstagaren har fått understöd av en statlig myndighet till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde (5 § 1 mom. 5 punkten i upphandlingslagen). Allmänt verksamhetsunderstöd betraktas dock inte som sådant stöd som avses i bestämmelsen.

Sanktionernas inverkan på statsunderstöd

Sökanden ska i enlighet med rådets förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende ge sin försäkran om att sanktionerna mot Ryssland inte gäller sökanden, dennas förmånstagare eller underleverantörer.

Övrigt

Närmare information om de årliga statsunderstöd som Miljöförvaltningen beviljar finns på miljöministeriets webbplats:

Ansökningstiden har till övriga delar avslutats.

Mer information om sanktionerna finns på utrikesministeriets webbplats (på finska).

Ytterligare information

Kati Leskinen, specialsakkunnig
[email protected]