Hyppää sisältöön
Media

Hakukuulutus: Ympäristöhallinnon vuoden 2023 valtionavustukset ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvään vapaaehtoistyöhön

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2023 8.38

Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi hallinnonalansa vuoden 2023 harkinnanvaraiset valtionavustukset ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvään vapaaehtoistyöhön.

Hakuaika alkaa 5.6.2023. Hakemukset ympäristöministeriölle tulee toimittaa viimeistään 3.7.2023 käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakupalvelua.

Avustuksen kohteena oleva toiminta

Avustusta voivat hakea järjestöt, jotka ovat erikoistuneet ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvään vapaaehtoistyöhön.

Avustuksilla tuetaan ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvää vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa, jos Itämerellä tai esimerkiksi Saimaan vesistössä tapahtuu vakava öljy- tai muu kemikaalionnettomuus. Vapaaehtoiset toimivat näissä tilanteissa viranomaisten apuna ja tukena esimerkiksi öljyn puhdistamiseksi rannoilta. Avustuksella voidaan järjestää esimerkiksi koulutusta vapaaehtoisille öljyntorjunnasta, sen vaikutuksesta Suomen luontoon sekä vapaaehtoisten osallistumisesta viranomaisjohtoiseen öljyntorjuntaoperaatioon.

Hakijalla on oltava käytännössä osoitettu kokemus ja osaaminen ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvästä vapaaehtoistyöstä, sekä erinomainen asiantuntemus avustuksen kohteena olevasta toiminnasta.

Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena yleisavustuksena. Avustukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 35.01.65 (Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon). Tässä ilmoituksessa tarkoitettuun toimintaan on vuodelle 2023 varattu enintään 60 000 euroa. Valtionavustukset ympäristöministeriön hallinnonalalla edistävät ministeriön kannalta myönteisiä yhteiskunnallisia arvoja ja vaikutuksia sekä ministeriön strategisia tavoitteita. Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan kirjallisesti ympäristöministeriöstä. Hakemukset ympäristöministeriölle tulee toimittaa viimeistään 3.7.2023 käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakupalvelua. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Avustus myönnetään hakulomakkeella annettujen tietojen perusteella.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa, mihin toimintaan avustusta käytetään. Järjestetäänkö sen avulla esimerkiksi erilaisia öljyntorjuntaan liittyviä koulutuksia tai muita tilaisuuksia, tai hankitaanko avustuksen avulla esimerkiksi vapaaehtoisille öljyntorjuntaan soveltuvia välineitä tai tarvikkeita.

Hakulomake löytyy sähköisestä hakupalvelusta:

Päätösten tekeminen ja avustuksen määrä

Ympäristöministeriö tekee hyväksytyille hakemuksille hakuajan päätyttyä kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen. Myönteinen valtionavustuspäätös sisältää ehdot, joita avustuksen saajan tulee noudattaa. Avustuksen osuus ilmoitetaan avustuspäätöksessä. Ministeriö voi myöntää avustusta myös haettua vähemmän. Avustus maksetaan avustuspäätöksen nojalla yhdessä erässä hakijan ilmoittamalle tilille. 

Päätökset pyritään tekemään 31.8.2023 mennessä. 

Myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 80 prosenttia avustuksen kohteena olevan toiminnan kuluista. Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää varsinaisen toiminnan kuluja. Avustusta saa käyttää vain ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvään vapaaehtoistyöhön, eikä sitä saa käyttää miltään osin avustuksen saajan mahdolliseen muuhun toimintaan.

Kirjanpito 

Yleisavustukseen liittyvät tulot ja hyväksyttävät kulut tulee olla selkeästi eroteltuna toimijan muusta kirjanpidosta esimerkiksi perustamalla yleisavustukselle oma kustannuspaikka, projektikoodi tai muu tunniste kirjanpitoon. Kirjanpidosta tulee selkeästi käydä ilmi yleisavustuksena tilitettävät hyväksyttävät kulut.

Sovellettava lainsäädäntö

  • Valtionavustuslaki (688/2001)
  • Hallintolaki (434/2003)
  • Euroopan unionin neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014

Ympäristöhallinnon myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Valtionavustuksista säädetään valtionavustuslaissa (688/2001), jota sovelletaan valtionavustuksen myöntämisen perusteisiin sekä myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan, palauttamiseen ja takaisinperintään sekä niihin liittyviin menettelyihin.

Avustusten harkinta tehdään hakijoiden toimittamien hakemusten perusteella valtionavustuslain 5 §:n ja 7 §:n mukaisesti. Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon hakijan edellytykset hakemuksen kohteena olevan toiminnan järjestämiseksi erityisesti ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvässä vapaaehtoistyössä. 

Valtionavustuksen saajan on noudatettava varojen käytössä valtionavustuslakia sekä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016), kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta valtion viranomaiselta (hankintalain 5 §:n 1 momentin 5 kohta). Yleistä toiminta-avustusta ei kuitenkaan katsota lainkohdassa tarkoitetuksi tueksi.

Pakotteiden vaikutus valtionavustuksiin

Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (Asetus Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä) nojalla hakijan tulee vakuuttaa, etteivät Venäjän vastaiset pakotteet koske sitä tai sen edunsaajapiiriä tai alihankkijoita.

Muuta

Tarkemmat tiedot ympäristöhallinnon vuosittain myönnettävistä valtionavustuksista on koottu ympäristöministeriön verkkosivuille:

Hakuaika on muilta osin päättynyt. 

Lisätietoa pakotteista ulkoministeriön internet-sivustolla.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Kati Leskinen
[email protected]