Hoppa till innehåll
Media

Utkast till lag om en höjning av investeringsunderstödet för student- och ungdomsbostäder på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.7.2019 8.02
Pressmeddelande

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till proposition genom vilken det maximala belopp investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov, i det här fallet understöd som beviljas för student- och ungdomsbostäder, höjs från 10 procent till 15 procent. Understöd beviljas för kostnader som godkänts för byggande, anskaffning eller ombyggnad av bostäder. Inga andra ändringar föreslås i understödet.

Lagändringen utgör ett led i genomförandet av regeringsprogrammet. Målet med ändringen är att öka byggandet av student- och ungdomsbostäder som har skäliga boendekostnader.

Ett ökat antal student- och ungdomsbostäder underlättar studerandes och ungas boendesituation i tillväxtcentrumen, stöder självständigt boende och förebygger marginalisering. Att bo i en studentbostad som är billigare än en fritt finansierad bostad kan också minska den studerandes behov att arbeta vid sidan av studierna, vilket å sin sida också gör det lättare att slutföra studierna inom utsatt tid.

Att produktionen av student- och ungdomsbostäder med skäliga boendekostnader stöds underlättar också rent generellt hyresbostadssituationen i tillväxtcentrum. Ju fler studerande och unga som bor i student- och ungdomsbostäder, desto fler små, fritt finansierade hyresbostäder står till förfogande för dem som t.ex. är i arbetslivet.

Beloppet av det investeringsunderstöd som beviljas för bostäder för grupper med särskilda behov påverkas av i vilken mån det i bostäderna och bostadshusen krävs sådana lösningar i fråga om utrymmen och utrustning som avviker från det vanliga. Bostäderna för studerande och unga hör till den lägsta stödklassen, där bostäderna inte förutsätter speciallösningar, men där de boende har dåliga bostadsförhållanden och exceptionellt låga inkomster. Understöd enligt den lägsta stödklassen kan också beviljas för hyreshus för seniorer där det inte finns behov av speciallösningar i fråga om utrymmen.

Lagändringen träder i kraft så snart som möjligt

Avsikten är att propositionen ska överlämnas till riksdagen i början av höstsessionen 2019 så att lagändringen kan träda i kraft i slutet av året. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), som beviljar investeringsunderstöden, ska enligt förslaget börja fatta stödbeslut enligt den högre procenten genast efter att lagen har trätt i kraft.

Högre understöd kan också beviljas projekt där ansökan redan är anhängig vid ARA när lagen träder i kraft, men där inga beslut ännu har fattats. På detta sätt säkerställs att alla som ansöker om understöd behandlas jämlikt.

Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 13 augusti 2019.

Mer information:

Ville Koponen, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 132, [email protected] (fram till 2.8)

Liisa Meritähti, regeringssekreterare, tfn 0295 250 376, [email protected] (från 5.8)

Krista Mikkonen