Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet föreslår preciseringar i behandlingen av avfallssäkerheter och ändringar i miljötillstånd

miljöministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2022 14.02
Pressmeddelande

Statsrådet godkände de ändringar som föreslås i miljöskyddslagen och som hjälper de statliga och kommunala tillståndsmyndigheterna att lättare få utredningar av verksamhetsutövare för att fatta beslut om ändring av miljötillstånd. Dessutom vill man se över bestämmelserna om avfallssäkerheter.

Regionförvaltningsverken och de kommunala miljömyndigheterna får inte alltid tillräckliga utredningar av verksamhetsutövarna för att kunna behandla initiativ till ändring av miljötillstånd. Otillräckliga utredningar är en orsak till att tillståndsmyndighetens behandlingar av ändring av tillstånd kan ha avbrutits. Genom lagändringen blir verksamhetsutövarna striktare förpliktade att lämna utredningar. Som stöd för tillämpningen av initiativförfarandet föreslås också en möjlighet att höra olika parter om utkastet till beslut som har utarbetats av tillståndsmyndigheten. Målet är att göra det lättare att uppdatera tillståndsbestämmelser som utfärdats vid olika tidpunkter. Det stöder miljövården och ett jämlikt bemötande av verksamhetsutövarna.

Genom att se över bestämmelserna om avfallssäkerheter vill man skapa klarhet i ändringen av säkerhetsbeloppet i situationer där säkerheterna inte täcker kostnaderna för de avfallshanteringsåtgärder som förutsätts i miljötillståndet. Samtidigt preciseras tillämpningsområdet för avfallssäkerheter. Tydligare bestämmelser stöder också verksamhetsutövarna.

Målet är att säkerheterna till exempel i konkurssituationer ska räcka för nödvändiga avfallshanteringsåtgärder och att de inte ska finansieras ur statsbudgeten. Propositionen främjar målet i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering om att förbättra miljöskyddet inom gruvdriften: ”Bestämmelserna om säkerheter kommer att utvecklas så att det miljömässiga ansvaret kan tryggas i alla situationer. ”

I propositionen ingår dessutom förslag till ändring av miljöskyddslagen i fråga om förbränning av kött- och benmjöl. Ändringen verkställer ändringarna i EU:s lagstiftning om animaliska biprodukter. Genom bestämmelserna säkerställer man att de miljöskyddskrav som gäller förbränning av kött- och benmjöl samt tillsynsmyndigheternas befogenheter är tydliga.

I propositionen föreslås också att det till miljöskyddslagen och vattenlagen fogas bestämmelser om att offentliggöra gamla beslut i tillståndsmyndigheternas webbtjänst eller i miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst. Bestämmelserna möjliggör publicering av nödvändiga personuppgifter som finns antecknade i besluten. Syftet med förslaget är att främja tillgången till miljöinformation.

Lagändringarna avses träda i kraft våren 2022. Vissa krav gällande förbränning av kött- och benmjöl ska träda i kraft efter en övergångsperiod.

Mer information:

Regeringsråd Oili Rahnasto 295 250 244, [email protected]