Hoppa till innehåll
Media

Skyldigheten att ordna separat insamling av avfall utvidgas i juli

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2022 10.00
Pressmeddelande

Kommunerna ska ordna separat insamling av bioavfall från bostadsfastigheter som är belägna i tätorter och som omfattar minst fem lägenheter senast från och med den 1 juli 2022. Även de flesta företag och offentliga verksamhetsutövare som bedriver förvaltnings- och serviceverksamhet blir skyldiga att från och med juli ordna separat insamling av kommunalt avfall som uppkommer i deras verksamhet. Syftet med kraven på separat insamling är att producera nya produkter av det sorterade material och minska användningen av naturresurser.

Bostadsfastigheternas skyldighet att ordna separat insamling av bioavfall gäller radhus och höghus som är belägna i tätorter och som omfattar minst fem lägenheter. Med tätorter avses alla byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där avståndet mellan byggnaderna i allmänhet inte överstiger 200 meter. Separat insamling av bioavfall kan ersättas med kompostering eller annan motsvarande småskalig behandling på fastigheten om kommunens avfallshanterings- eller miljöskyddsbestämmelser tillåter det.

Avfallslagen förpliktar avfallsinnehavaren till att göra en anmälning till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten om kompostering eller annan motsvarande behandling. På detta sätt vet myndigheten att fastigheten uppfyller de krav som föreskrivs i lagen. Med hjälp av anmälningarna är det möjligt att samla tillförlitlig information om hur mycket kompostering sker och inkludera informationen i beräkningen av återvinningsgraden för kommunalt avfall i Finland. Dessutom drar fastigheten nytta av komposteringen, eftersom det ofta går att minska antalet blandavfallstömningar när bioavfallet sorteras separat. Kommuninvånarna får mer information om avfallshantering och sortering av den kommunala avfallsanläggningen eller avfallshanteringsmyndigheten.

Den separata insamlingen av avfall från boende utökas stegvis. Den separata insamlingen av förpackningsavfall och metallavfall utvidgas till att omfatta alla fastigheter som är belägna i tätorter och som omfattar minst fem bostäder senast i juli 2023. I tätorter med fler än 10 000 invånare utvidgas den separata insamlingen av bioavfall till alla bostadsfastigheter, inklusive småhus, senast i juli 2024. De som bor utanför tätorterna betjänas av områdesvisa mottagningsplatser för förpackningsavfall, som ordnas av förpackningsproducenten och kommunen och som ofta finns i anslutning till butiker. Områdesvis mottagning av textilavfall inleds senast 2023.

Separat insamling av kommunalt avfall vid andra än bostadsfastigheter

Skyldigheten att ordna separat insamling av avfall gäller också de flesta företag och offentliga verksamhetsutövare som bedriver förvaltnings- och serviceverksamhet. Från och med juli 2022 ska dessa aktörer ordna separat insamling av kommunalt avfall som uppkommer i deras verksamhet, om företaget är beläget i en tätort eller i ett detalj- eller generalplanerat område för service, turism eller arbetsplatser. Skyldigheten att ordna separat insamling av avfall påverkas av de genomsnittliga mängderna bioavfall, plastförpackningar, pappers- och kartongavfall, glasförpackningar och metallförpackningar per vecka.

Ytterligare upplysningar om avfallshantering och sortering fås av det företag som ordnar avfallshanteringen.

Ytterligare information

Sirje Stén
konsultativ tjänsteman
[email protected]
tfn 0295 250 276
Anträffbar 15.6

Riitta Levinen
miljöråd
[email protected]
tfn 0295 250 162
Anträffbar fr.o.m. 16.6