Avfallslagen och -förordningarna – vad ändras och vad ska jag göra?

Målet med avfallslagen och förordningarna som kompletterar den är att minska mängden avfall och öka återanvändningen och återvinningen. Avfall av olika slag och kvalitet ska sorteras och samlas in för separat materialåtervinning. Separat insamlat avfall får inte längre föras till avstjälpningsplatser eller förbrännas.

Den omfattande reformen av avfallslagen samt lagarna om ändring av miljöskyddslagen, kemikalielagen, strafflagen och livsmedelslagen träder i kraft den 19 juli 2021. Avfallsförordningen, förordningen om förpackningsavfall och andra förordningsändringar som kompletterar avfallslagen trädde i kraft den 1 december 2021.

På denna webbplats berättas vilka ändringar avfallslagen och de förordningar som kompletterar den medför bland annat för kommuner, fastighetsinnehavare samt avfallsproducenter, transportörer och behandlare. Webbplatsen kommer att kompletteras så småningom så att den omfattar alla centrala frågor och olika aktörers informationsbehov.

Länkar till lagstiftningen:

Ändringar har gjorts i följande förordningar: Statsrådets förordning om vissa plastprodukter (771/2021), statsrådets förordning om avfall (978/2021), statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall (1029/2021), statsrådets förordning om avstjälpningsplatser (1030/2021), statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (1027/2021), statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (1028/2021), statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (1026/2021), statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck (1025/2021), statsrådets förordning om miljöskydd (979/2021) samt statsrådets förordning om begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behandling av PCB-avfall (980/2021).