Hoppa till innehåll
Media

Offentlig delgivning: Ylivieska stads ansökan om inlösningstillstånd

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.4.2023 9.43
Nyhet

Ylivieska stad har i en ansökan som kom in till miljöministeriet den 27 februari 2023 med stöd av 99 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) ansökt om inlösningstillstånd för ett outbrutet område på 0,3534 hektar av det samfällda området Yhteiset alueet, fastighetsbeteckning 977- 401-878-10, i Ylivieska stad.

Miljöministeriet ger i enlighet med 8 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) delägarna till det samfällda område som ansökan gäller och eventuella innehavare av nyttjanderätt till området tillfälle att framställa anmärkningar om ansökan.

Informationen om ansökan om inlösningstillstånd och tillfället att framställa anmärkningar
meddelas sakägarna genom offentlig delgivning på grund av det stora antalet mottagare. Den
offentliga delgivningen publicerades på miljöministeriets webbplats den 17 april 2023.

Anmärkningar som riktas till miljöministeriet ska lämnas till miljöministeriet inom trettio (30) dagar
från att mottagarna fick del av ansökan. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter
publiceringen av detta meddelande (62 § i förvaltningslagen 434/2003).

Anmärkningarna ska sändas till miljöministeriets registratorskontor antingen per e-post till
adressen [email protected] eller per post till adressen PB 35, 00023 Statsrådet. Vänligen ange
miljöministeriets diarienummer VN/6239/2023 i e-posten eller brevet.

Ärendet kan avgöras även om fristen inte iakttas.

Ansökningshandlingarna med kartor finns framlagda för sakägarna ända till den 26 maj 2023 vid
Ylivieska stads tekniska servicecenter, markanvändningstjänster, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska,
och på miljöministeriet, Alexandersgatan 7, 00100 Helsingfors.

Mottagarna av delgivningen kan begära att få ta del av ansökan på miljöministeriets
registratorskontor per e-post: [email protected] eller per telefon +358 029 525 0300. Ärendets
diarienummer är VN/6239/2023-SAAP-1.

​​​​​​​Mer information

Maaret Stenström
miljörådet
​​​​​​​tfn 0400 143 940,
[email protected]
​​
​​Anne Vanhanen
lagberedningsassistent
​​​​​​​tfn +358 295 250 038
[email protected]