Hoppa till innehåll
Media

OECD tackar Finland för de ambitiösa miljömålen – vill påskynda de miljöpolitiska åtgärderna

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2021 15.01
Pressmeddelande

Enligt OECD:s bedömning har Finlands miljöpolitiska utveckling varit positiv under de senaste åren. OECD anser att målet om klimatneutralitet och de mål som anknyter till främjandet av biologisk mångfald och cirkulär ekonomi är berömliga. Finland kommer dock inte att uppnå de uppställda målen genom de nuvarande åtgärderna, vilket enligt OECD kommer att vara en utmaning för Finland under det kommande årtiondet.

Slutsatserna ingår i OECD:s landrapport som publicerades i dag och som innehåller en bedömning av Finlands miljöpolitik och dess resultat. I rapporten sammanställs resultaten av OECD:s landsundersökning av miljöpolitiken som utfördes 2020–2021. Rapporten ger rekommendationer om hur Finland kan förbättra sin miljöpolitik. Rekommendationerna gäller naturvård, luftkvalitet, avfallshantering, cirkulär ekonomi, vattenvård, miljöförvaltning och åtgärder för grön tillväxt samt åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna. 

Åtgärderna för att stävja klimatförändringarna är ett av de teman som rapporten behandlade djupare. OECD rekommenderar att Finland gör sin klimatpolitik mer konsekvent. En tillgänglig och utsläppssnål trafik, koldioxidsnål energiproduktion samt förbättrad energieffektivitet i byggnader och bostadsområden är metoder genom vilka Finland bäst kan främja sina klimatmål.

”Finland har förbundit sig att vara koldioxidneutral år 2035. Det räcker dock inte bara med ett mål, utan vi måste också göra verklighet av det. Det kräver fler åtgärder, och dessa kommer att fastställas i klimatplanen 2035 och klimat- och energistrategin som ska godkännas inom de närmaste månaderna. OECD:s rapport ger också en god grund för det nationella åtagandet att genomföra EU:s strategi för biologisk mångfald. Åtagandet stakar ut riktlinjerna för miljöarbetet i Finland för att trygga särskilt skogsnaturens biologiska mångfald”, konstaterar miljö- och klimatminister Emma Kari.

OECD anser att finländarnas generellt goda miljömedvetenhet och djupa koppling till naturen kan stödja genomförandet av miljöpolitiken. Det krävs dock ytterligare åtgärder för att nå de mål som nu har uppställts.

”Finland måste omvandla sina ambitiösa strategier till effektiva och konsekventa åtgärder. Det behövs integrerade åtgärdshelheter för att ändra på människornas beteende och styra övergången till klimatneutralitet. Mer måste också göras för att minska hoten mot den biologiska mångfalden, begränsa uppkomsten av avfall och förbättra materialanvändningen”, säger Rodolfo Lacy, direktör för OECD:s miljödirektorat.

Miljöpolitiken ses över regelbundet

En landsundersökning av Finlands miljöpolitik har nu gjorts för tredje gången. Den senaste landsundersökningen av Finlands miljöpolitik gjordes 2009. Det är en förutsättning för Finlands medlemskap i OECD att läget för den nationella miljöpolitiken ses över regelbundet. Syftet med landsundersökningen är att göra en oberoende bedömning av hur Finland genomför de nationella och internationella miljöpolitiska målen.

OECD:s sekretariat har samlat in den information som undersökningen grundar sig på genom enkäter och samrådsmöten 2020–2021. Ett stort antal sakkunniga från bland annat flera ministerier och forskningsinstitut har bidragit till insamlingen av materialet. OECD publicerar undersökningens resultat i separata rapporter. Ett sammandrag översätts till finska. Rapporternas resultat och rekommendationer utgör ett viktigt kunskapsunderlag för utvecklandet av miljöpolitiken.
 

Emma Kari