Hoppa till innehåll
Media

Nya projekt för återvinning av näringsämnen och förnybar energi inleds med finansiering från miljöministeriet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 24.8.2023 8.55
Nyhet

Miljöministeriet ska inom ramen för programmet för återvinning av näringsämnen stöda fyra nya projekt för återvinning av näringsämnen och förnybar energi med sammanlagt över 10 miljoner euro.

Pyhäntä kommun och Latvaenergia Oy anlägger en förbehandlingsanläggning för avloppsvatten från livsmedelsindustrin och en biogasanläggning för behandling av avloppsslam från förbehandlingsanläggningen samt av sidostömmar från livsmedelsindustrin och biomassa från jordbruket. De gödselfabrikat som produceras används inom jordbruket i närområdet, vilket bildar en lokal symbios när det gäller näringskretsloppet. Kostnaden för investeringen beräknas uppgå till 8,5 miljoner euro. Miljöministeriets understöd uppgår till cirka 4,5 miljoner euro.

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) investerar i en ny process för efterbehandling av bioavfall, som gör det möjligt att utnyttja näringsämnen och organiskt material som gödselfabrikat av ekologisk kvalitet. Ibruktagandet av den nya tekniken ökar avsevärt produktionen av biogas vid Ekoindustriella centret i Käringmossen, sparar energi och minskar komposteringen i området. Projektet minskar behovet av extern energi med cirka 20 GWh per år, och växthusgasutsläppen minskar med uppskattningsvis 7 600 ton koldioxid per år. De totala kostnaderna för investeringen beräknas uppgå till 10,9 miljoner euro. Miljöministeriet stöder projektet med cirka 4,4 miljoner euro. 

Neve Oy anlägger ett värmeåtervinningssystem för avloppsreningsverket i Alakorkalo i Rovaniemi. Systemet producerar nästan 40 GWh fjärrvärme per år för stadens fjärrvärmenät. Användningen av spillvärme minskar växthusgasutsläppen från värmeproduktionen med uppskattningsvis 1 600 ton koldioxid per år. Miljöministeriets stöd till projektet uppgår till cirka 1,5 miljoner euro. Kostnaderna för projektet beräknas uppgå till cirka 3,9 miljoner euro.

Owatec Group Oy utvecklar i sitt projekt utfällningen av struvit vid behandlingen av rejektvatten från en biogasanläggning. Projektet förbättrar processens kostnadseffektivitet och utreder möjligheten att ersätta kemikalier med avfallsfraktioner. Dessutom undersöks det hur utfällning av struvit kan kombineras med avloppsvattenbehandling med membranbioreaktor (MBR) och med behandling av fasta avfallsfraktioner genom hydrotermisk karbonisering (HTC). Budgeten för forskningsprojektet är cirka 230 000 euro och miljöministeriets understöd är cirka 115 000 euro.

Återvinningen av näringsämnen främjar vattenskyddet och självförsörjningen i fråga om näringsämnen och energi

Programmet för återvinning av näringsämnen (Raki) finansierar investeringar och forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som utnyttjar tätbebyggelsers näringsrika biomassor och sidoströmmar och som skapar förutsättningar för en lönsam marknad för återvunna näringsämnen. Utöver återvinning av näringsämnen stöds projekt som främjar energieffektiviteten och energineutraliteten i behandlingen av avloppsvatten från tätbebyggelse.

För närvarande stöder Raki-programmet investeringar och utvecklingsprojekt med ett exceptionellt stort belopp – programmet erbjuder understöd till ett belopp av sammanlagt 50 miljoner euro för 2022–2025. Ansökningstiden är fortlöpande.

Mer information:

Riikka Malila
programchef
tfn 0295 250 160
[email protected] 

Petri Nissinen
specialsakkunnig
tfn 0295 250 419
[email protected]