Understöd utlyses för projekt som främjar återvinning av näringsämnen

Information om ansökningsomgångarna inom programmet ges på denna sida när de öppnas. 

Åren 2021–2025 är ansökningsomgångarna avsedda för projekt inom vilka man särskilt utnyttjar närings- och/eller energiinnehållet i biologiskt nedbrytbara fraktioner av kommunalt avfall och/eller förbättrar energieffektiviteten vid behandlingen av kommunalt avloppsvatten. Dessutom kan stöd beviljas för projekt som stöder symbioser för återvinning av näringsämnen.

Öppna ansökningsomgångar

Miljöministeriets ansökningsomgång som hänför sig till paketet för försörjningsberedskapen inom jordbruket och till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) har öppnat. För understöden har det reserverats sammanlagt cirka 49 miljoner euro för perioden 2022–2025. Ansökningarna behandlas kvartalsvis och ansökningsomgångarna avslutas den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december. 

Finansiering erbjuds för både investeringar och forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt inom följande teman:

  • Återvinning, tillvaratagande och användning av näringsämnen och organiska ämnen i kommunalt avloppsvatten och slam samt i kommunalt bioavfall.
  • Symbioser för återvinning av näringsämnen, där aktörerna bildar en verksamhetshelhet för återvinning genom att i första hand utnyttja biologiskt nedbrytbara fraktioner av kommunalt avfall. Till helheten kan också höra utnyttjande av biomassa från industrin, jordbruket och/eller vattendragen.
  • Utnyttjande av energipotentialen i kommunalt avloppsvatten och slam och/eller förbättring av energieffektiviteten vid behandlingen av kommunalt avloppsvatten.

Ansökan om understöd görs i det elektroniska ansökningssystemet. Närmare uppgifter om ansökan om understöd finns i ansökningsanvisningen.