Programmet för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd

Låt näringsämnena cirkulera, inte rinna ut i vattendragen

Programmet för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd (Raki-programmet) minskar belastningen på Östersjön och effektiviserar vattenskyddet inom jordbruket genom principerna för cirkulär ekonomi. Programmet samordnas av miljöministeriet.

Programmet finansierar projekt där man tar till vara näringsämnen från samhället, livsmedelsproduktionen och biomassa från jordbruket och använder dem i återvunnen form. På detta sätt tryggar man också produktionen av inhemsk mat och ökar självförsörjningen i fråga om näringsämnen. Det leder samtidigt till att det behövs mindre energi vid framställningen av gödselmedel och att växthusgasutsläppen minskar.

Genom att utveckla olika lösningar för återvinning av näringsämnen skapar man ny affärsverksamhet, och när olika slag av flaskhalsar och hinder undanröjs ökar användningen av återvinningsgödsel. På både den inhemska och den internationella marknaden finns det efterfrågan på tekniker som främjar återvinningen av näringsämnen. Återvinningen av näringsämnen blir en allt synligare del av vår vardag.

Ansökan om understöd för projekt

Raki-programmet och åtgärdsprogrammet

Miljöministeriet utarbetade för åren 2012–2015 ett program för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd. Den andra fasen av programmet genomfördes 2016–2019. Med tanke på programmet har det utsetts en uppföljningsgrupp med representanter från miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, finansministeriet, arbets- och näringsministeriet och Business Finland. Uppföljningsgruppen har lagt fram en vision om målen för återvinningen av näringsämnen fram till 2030. Med tanke på dessa mål har det utarbetats ett åtgärdsprogram för 2019–2030.

Finlands Östersjöåtagande

Finlands regering förband sig vid Östersjötoppmötet (2010) att vidta kraftåtgärder för att uppnå en god status för Skärgårdshavet senast 2020. Dessutom lovade man göra Finland till ett föregångsområde för återvinning av näringsämnen. En arbetsgrupp tillsatt av jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet sammanställde 2011 en promemoria om Finland som modelland när det gäller återvinning av näringsämnen. I promemorian lades det fram åtgärder med tanke på återvinningen av näringsämnen och uppnåendet av god miljöstatus i Skärgårdshavet. Raki-programmet utarbetades med tanke på dessa åtgärder.

Mer information

Riikka Malila, projektchef 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Vatten- och havsskydd 0295250160