Hoppa till innehåll
Media

Nya beslut om skydd av byggnader i Åbo, Jyväskylä och Laukas

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2022 11.15
Pressmeddelande

Miljöministeriet har fastställt beslut om byggnadsskydd som fattats av NTM-centralerna i Egentliga Finland och Nyland. I Åbo skyddas järnvägsstationen, byggnaderna kring den och den så kallade Stationsskvären, det vill säga Järnvägstorget. I Jyväskylä skyddas Mellersta Finlands museum och Alvar Aalto-museet, båda ritade av Alvar Aalto, och den katolska S:t Olofs kyrka. Det fjärde skyddsobjektet är byggnaderna Päivälä och Muurahainen, som hörde till skolhemmet i byn Kuhankoski, som idag hör till Laukas kommun. Objekten skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet.

Byggnaderna vid Åbo järnvägsstation

Men stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet skyddas själva stationsbyggnaden, men också närliggande bostadshus, deras gårdar, Stationsplan och Stationsskvären, på andra sidan Bangårdsgatan. Stationsbyggnaden, som stod klar 1940, är ett högklassigt exempel på funktionalistisk stationsarkitektur. Skyddet av byggnaden omfattar förutom byggnadens stomme och fasad även vindfånget, telefonkioskerna, centralhallen, biljettförsäljningskioskerna med sina träpaneler och restaurangen på andra våningen. Stationschefens hus och bostadskasernen representerar typisk järnvägsarkitektur. Byggnaderna har välbevarade drag från den tid de byggdes.

Aaltos museibyggnader i Jyväskylä

Mellersta Finlands museum och Alvar Aalto-museet är av nationell och internationell betydelse. Del bildar en ovanlig helhet i Aaltos produktion då de är de enda byggnaderna som Aalto ritade enkom för museibruk i Finland. Byggnadernas ursprungliga skepnad är välbevarad, inklusive den fasta inredningen och en del av möblerna. Museibyggnaderna har hela tiden använts för sitt ursprungliga ändamål och de representerar såväl historien som kontinuiteten i arkitekturen, bruket och byggnadsskötseln.

S:t Olofs kyrka

S:t Olofs kyrka, som byggdes 1963, är en av åtta katolska kyrkobyggnader i Finland. Kyrkans planerades efter den katolska kyrkans omfattande mässreform i början av 1960-talet. I byggnadens moderna arkitektur syns kyrkans nya roll i församlingen och i samhället. S:t Olofs kyrka används fortfarande som kyrka och har bevarats exceptionellt väl, såväl fasaden som interiören. Till den skyddade fasta inredningen hör bland annat fönstrens vackra glasmålningar.

Offentliga träbyggnader och byggnadsarvet

I byn Kuhankoski i Laukas kommun står byggnaderna Päivälä och Muurahainen kring det gamla skolhemmets gårdsplan. När skolhemmets byggdes 1925 hörde dessa två till de viktigaste byggnaderna: Päivälä var huvudbyggnad och Muurahainen flickhem. De stora nästa hundra år gamla offentliga träbyggnaderna är ovanliga i Finland. Byggnaderna representerar 1920-talets klassicistiska anstaltsarkitektur.

NTM-centralen fattade sitt beslut om Åbo järnvägsstation och Stationsskvären den 12 augusti 2019 (Dnr VARELY/465/2015).

NTM-centralen fattade beslutet om Mellersta Finlands museum och Alvar Aalto-museet den 17 juni 2020 (Dnr KESELY/303/07.01/2012 och KESELY/305/07.01/2012).

Beslutet om S:t Olafs kyrka fattades den 8 juni 2020 (Dnr KESELY/1944/2019).

NTM-centralens beslut om byggnaderna i Kuhankoski i Laukas fattades den 1 juni 2020 (Dnr KESELY/792/2018).

Mer information

Satu Eronen    
sakkunnig
0295 250 180
[email protected]

Reko Korhonen
specialsakkunnig
0295 250018
[email protected]