Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Nästan 1,6 miljoner euro från programmet för effektiviserat vattenskydd till förbättring av kvaliteten på dagvatten och avlägsnande av skadliga ämnen

Miljöministeriet
23.6.2021 10.30
Pressmeddelande

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax och miljöministeriet informerar: Programmet för effektiviserat vattenskydd finansierar elva dagvattenprojekt. Dagvattnens kvalitet förbättras och skadliga ämnen avlägsnas från dem i de projekt som understöds. Skadliga ämnen kommer i vattendragen från avloppsreningsverk samt dagvattnen, dvs. från städernas byggda ytor som sköljning av smält- och regnvatten.

I projekten utreds bland annat mängden skadliga ämnen och utsläppskällor i dagvattnen. Dessutom utvecklas metoder för att kontinuerligt följa upp kvaliteten på och belastningen av dagvattnen samt för rengöring av dagvattnen. I projekten samlar man in ny information om kvaliteten på dagvattnen i identifierade riskområden och utreder möjligheterna för att avlägsna skadliga ämnen från dagvattnen (bland annat bygg- och rivningsplatser). Dessutom samlar man in information och utökar förståelsen för hur de naturliga dagvattenkonstruktionerna fungerar och för dagvattenhantering under byggtiden. I projekten utökas också den allmänna medvetenheten om nedskräpningen av vattendragen genom kommunikation.

Hantering av vatten i städerna och minskning av skadliga ämnen är ett tema i programmet för effektiviserat vattenskydd som koordineras av miljöministeriet. Den riksomfattande understödsansökan förvaltas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax.

Prövningsbaserat understöd söktes för 32 projekt.

”Man har inte fäst lika mycket uppmärksamhet vid de skadliga ämnena i och kvaliteten på tätorternas dagvatten som vid andra utsläppskällor. Största delen av finländarna bor dock i tätorter och rena närvatten måste tryggas även där. De nya projekten ökar medvetenheten om kvaliteten på dagvattnen och löser lokala utmaningar”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Projekt som understöds

Mer information om projekten finns i bilagan.

Dagvattnets kvalitet och brunnspecifik filtrering (HuLaKaS)

Understöd: 233 012 euro
Sökande: Helsingfors stad, KYMP-sektorn, miljötjänster (samprojekt: Lahtis stad, Wateco Oy, Aalto-universitetet)

Hula - Kvalitetskontroll av dagvattnen och övervakning av skadliga ämnen

Understöd: 132 996 euro
Sökande: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Brunnslockskampanjen Magknip av plast

Understöd: 74 564 euro
Sökande: Håll Skärgården Ren rf

Verktyg för kvalitetskontroll av byggplatsvatten

Understöd: 171 381 euro
Sökande: Åbo yrkeshögskola Ab (samprojekt: Helsingfors stad)

Effektiviteten av dagvattenkonstruktionerna i Jyväskylä (HULVA-projektet)

Understöd: 76 600 euro
Sökande: Jyväskylä stad

Förbättring av kvaliteten på hanteringen av dagvattenvåtmarken i Papinpelto i Raumo stadsområde

Understöd: 40 000 euro
Sökande: Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

Uppföljning av funktionaliteten av dagvattnens pilotkonstruktion i Välimaa

Understöd: 12 500 euro
Sökande: Uleåborgs stad, Samhälls- och miljötjänsterna

Hantering av farliga skadliga ämnen i dagvattnen på bygg- och rivningsplatser

Understöd: 81 998 euro
Sökande: Lag och Vatten Ab Åbo

Utveckling av hanteringen och övervakningen av dagvattnens kvalitet (HuLa)

Understöd: 350 724 euro
Sökande: Savonia yrkeshögskola Ab (samprojekt: Östra Finlands universitet UEF, BioSO4 Oy)

Förmågan av dagvattensystemens vegetation att hålla kvar skadliga ämnen och anvisningar för fortsatt behandling

Understöd: 92 601 euro
Sökande: Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsregionen rf

Dagvattenhantering i stadsavrinningsområdets säkerhetsplanering (HULVATTU)

Understöd: 306 332 euro
Sökande: Tavastlands yrkeshögskola Ab (samprojekt: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

Tyngdpunkten för följande ansökan är avloppsöversvämningar

Den tredje ansökan för hanteringen av vatten i städerna och minskning av skadliga ämnen torde genomföras hösten 2021. Tyngdpunkten för ansökan är avloppsöversvämningar. Information om ansökan kommer att ges separat senare när innehållet i ansökan preciseras.

  • Projektbeskrivningar av projekt som understöds och kontaktpersoner

Mer information:

Konsultativ tjänsteman Ari Kangas, miljöministeriet, tfn 0295 250 340, [email protected]

Finansieringsexpert Esa Pekonen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 0295 024 159, [email protected]

Projektchef Anitta Sihvonen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 0295 024 064, [email protected]

 

Med hjälp av det femåriga (2019–2023) programmet för effektiviserat vattenskydd minskar man utsläppet av jord- och skogsbrukets näringsämnen i vattnen, restaurerar vattendrag samt förstärker experternas och aktörernas nätverk, minskar förekomsten av skadliga ämnen i stadsvatten, sanerar vrak som utgör ett hot för miljön i Östersjön samt finansierar forskning och utvecklingsarbete.