Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade revideringen av klimatlagen – målet om klimatneutralitet 2035 tas in i lagen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2019 7.36
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik sammanträdde i dag för fjärde gången under ledning av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Ministerarbetsgruppen diskuterade tidtabellen för revideringen av klimatlagen. I höst inleds utredningar och samråd med intressegrupper. Regeringens proposition med förslag till reviderad klimatlag ska färdigställas i början av 2021.

”Målet om klimatneutralitet före 2035 ska skrivas in i klimatlagen, och med detta får också vårt klimatarbete en stark riktning. Samtidigt ska markanvändningssektorn inkluderas i lagen och lagens styrande effekt stärkas. Redan nästa vår kommer ministerarbetsgruppen att dra upp centrala riktlinjer för revideringen. Hela samhällets insats behövs i klimatarbetet. Därför ska vi redan i år inleda samråd med intressegrupper, till exempel med unga, företag och organisationer", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Miljöministeriet tillsätter en arbetsgrupp med tanke på lagberedningen. Till medlemmar av arbetsgruppen kallas representanter för de centrala ministerierna och myndigheterna och representanter för klimatpanelen. Arbetsgruppen inleder sitt arbete i januari 2020. Revideringen av klimatlagen sker i form av öppen beredning i växelverkan med medborgare och andra intressegrupper.

Lagens styrande effekt stärks

I den gällande klimatlagen finns bestämmelser om ett planeringssystem för klimatpolitiken. Systemet är bindande för myndigheterna. Planeringssystemet omfattar en långsiktig klimatpolitisk plan, en klimatpolitisk plan på medellång sikt och en nationell plan för anpassning till klimatförändringen. Syftet med planerna är att säkerställa att de klimatåtaganden som ingåtts internationellt och inom EU uppnås, att klimatförändringen begränsas och att samhället kan anpassa sig till klimatförändringen.

Enligt regeringsprogrammet ska klimatlagens styrande effekt stärkas jämfört med nuläget. Lagen ska uppdateras så att målet om klimatneutralitet före 2035 ska kunna uppnås. Målet för 2050 uppdateras, och till lagen fogas dessutom sådana utsläppsminskningsmål för 2030 och 2040 som motsvarar utvecklingen mot klimatneutralitet.

För att målen i klimatlagen ska nås kommer man att bereda en klimat- och energistrategi och ett klimatprogram för markanvändningssektorn och även uppdatera den klimatpolitiska planen på medellång sikt.

Ministerarbetsgruppen ska leda genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller att främja målet om klimatneutralitet och stärka kolsänkorna samt i fråga om det klimat- och energipolitiska beslutsfattandet. Social rättvisa och internationell konkurrenskraft är perspektiv som ska beaktas i arbetet. Utöver klimatlagen diskuterade ministrarna bland annat tidtabellen för klimatåtgärderna inom trafiksektorn samt livsmiljöprogrammet Helmi som ska bidra till att stärka den biologiska mångfalden.

Mer information:

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 050 414 1682, [email protected]

Outi Honkatukia, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik, miljöministeriet, tfn 0295 250 272, [email protected]

Elina Vaara, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 050 572 3942, [email protected] (klimatlagen)

Krista Mikkonen