Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade klimat- och energistrategin och klimatplanen för markanvändningssektorn

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2022 17.01 | Publicerad på svenska 7.6.2022 kl. 19.02
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade den 6 juni klimat- och energistrategin och klimatplanen för markanvändningssektorn. Beredningen av både strategin och planen är snart klar. De har beretts parallellt med den klimatpolitiska planen på medellång sikt.

”I maj antog riksdagen en ny klimatlag, där klimatneutralitet 2035 ingår som ett mål för lagen. De konkreta metoderna för att uppnå det målet skrivs nu in i klimatplanen för markanvändningssektorn och klimat- och energistrategin, som snart är färdiga, och i den klimatpolitiska planen på medellång sikt, som godkändes förra veckan. Dessa tre planer täcker tillsammans alla Finlands utsläpp och åtgärder för att minska utsläppen”, säger ministerarbetsgruppens ordförande, miljö- och klimatminister Emma Kari. 

Ett utkast till nationell klimat- och energistrategi var på remiss den 14 april–18 maj 2022. Strategin har finslipats utifrån remissvaren och ministerarbetsgruppens riktlinjer, och strävan är att den ska lämnas till riksdagen i juni.

I strategin dras det upp riktlinjer särskilt för de åtgärder som ska genomföras inom utsläppshandelssektorn, dvs. storindustrin och energiproduktionen, för att Finland ska bli klimatneutralt till 2035. Målen ska nås på ett så kostnadseffektivt, resultatgivande och hållbart sätt som möjligt. Strategiarbetet samordnas av arbets- och näringsministeriet.

Även klimatplanen för markanvändningssektorn färdigställs för närvarande utifrån de remissyttranden som lämnats om den. Det är första gången som det utarbetas en klimatplan för hela markanvändningssektorn, och den innehåller verkningsfulla och kostnadseffektiva metoder för att minska utsläppen från jordbruksmarken, skogsbruket och den övriga markanvändningen och stärka kolsänkorna och kolförråden. Planen främjar Finlands mål att bli klimatneutralt till 2035. Klimatplanen för markanvändningssektorn bereds vid jord- och skogsbruksministeriet, och avsikten är att den ska överlämnas till riksdagen i sommar i form av en redogörelse av statsrådet.

”De preliminära uppgifterna om att markanvändningssektorn har blivit en utsläppskälla i stället för en kolsänka är mycket oroväckande. Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik beslutade att i juni hålla ett extra möte om frågan och höra företrädare för bland annat Naturresursinstitutet och Finlands klimatpanel”, berättar minister Kari.

Klimat- och energistrategin och klimatplanen för markanvändningssektorn har beretts koordinerat med den klimatpolitiska planen på medellång sikt, som gäller ansvarsfördelningssektorn. 

Mer information

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
050 414 1682
[email protected]

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik ska med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, stärkande av kolsänkorna och klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.