Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet utvecklar systemet för ersättning av miljöskador

miljöministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2019 7.12
Pressmeddelande

Miljöministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att utveckla de subsidiära miljöansvarssystemen för miljöskador. Målet är att på ett mer heltäckande sätt än i dag hantera miljörisker, kompensera miljöskador och trygga de restaureringsåtgärder som skadorna kräver när den som orsakat skadan är insolvent, okänd eller onåbar.

Lagstiftningsprojektet bidrar till att genomföra regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering. Projektet har en brett sammansatt styrgrupp. Ordförande för gruppen är överdirektör Leena Ylä-Mononen från miljöministeriet. Styrgruppen stöds av en arbetssektion bestående av tjänstemän. Projektets mandatperiod är 1.1.2020–31.5.2021. Avsikten är att under 2022 överlämna en regeringsproposition till riksdagen.

Syftet med det nya systemet är att verksamhetsutövare i så hög grad som möjligt ska fullgöra sina miljöförpliktelser utan ekonomisk inblandning från statens sida. Inom lagstiftningsprojektet utreds behovet av att bevara de nuvarande ersättningssystemen, dvs. miljöskadeförsäkringen och oljeskyddsfonden. I projektet tas det dessutom fram förslag om en finansieringsgrund för det framtida ersättningssystemet.

Ansvarig för ersättandet av en miljöskada är i första hand den som med sin verksamhet har orsakat skadan. I sista hand har finansieringen i allvarliga situationer som innebär risk för miljöförorening tryggats med statlig budgetfinansiering. Staten har under de senaste åren varit tvungen att finansiera allvarliga situationer som innebär risk för miljöförorening med ca 120 miljoner euro i samband med att verksamhetsutövare har gått i konkurs, eftersom det finns brister i de subsidiära ansvarssystemens täckningsgrad. I synnerhet den obligatoriska miljöskadeförsäkringen är otillräcklig, om man ser till tillämpningsområdet.

I lagstiftningsprojektet utnyttjas resultaten från statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsprojekt om jämförelse av finansieringsmodeller för det sekundära ersättningsansvaret för miljöskador när det gäller internationell jämförelse. Resultaten av undersökningen blir klara i januari 2020.

Mer information:

Eeva-Maija Puheloinen, specialsakkunnig, tfn 0295 250 100, [email protected]

Oili Rahnasto, regeringsråd, tfn 0295 250 244, [email protected]

Krista Mikkonen