Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet beviljar understöd för kommunernas klimatprojekt och projekt inom cirkulär ekonomi

miljöministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2022 11.05
Pressmeddelande

Miljöministeriet understöder olika kommuners och regioners projekt som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser samt minska användningen av naturresurser och främja en hållbar användning av naturresurserna. I den aktuella ansökningsomgången delas sammanlagt en miljon euro ut.

Kommunerna och regionerna kan ansöka om understöd för projekt som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser samt minska användningen av naturresurser och främja en hållbar användning av naturresurserna. De projekt som understöds kan gälla till exempel utveckling av kommunernas styrning inom klimatarbete och cirkulär ekonomi, samarbete mellan kommunerna och företagen i fråga om klimatarbete och cirkulär ekonomi, påskyndande av kommuninvånarnas åtgärder inom klimatarbete och cirkulär ekonomi samt ökning av energi- och materialeffektiviteten.

För denna ansökningsomgång för understöd har det reserverats cirka en miljon euro. Ett enskilt projekt kan beviljas högst 70 000 euro i understöd. Beloppet kan emellertid motsvara högst 70 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet. Understöd kan beviljas bland annat för lönekostnader och planeringskostnader. Anskaffning av eller hyra för transportmedel, varor eller anordningar kan täcka högst 10 procent av projektets totala kostnader.

”Kommunernas och regionernas lösningar har en nyckelposition i omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle med cirkulär ekonomi. Vi söker i synnerhet projekt som samtidigt omfattar teman inom både klimatarbete och cirkulär ekonomi. Med hjälp av finansieringen är det möjligt att få effekt på verksamheten i den egna kommunen eller regionen”, säger specialsakkunnig Miia Berger från miljöministeriet.

Sökanden kan vara en kommun, en samkommun, en ekonomisk region, ett landskapsförbund, ett bolag där dessa är majoritetsägare eller en sammanslutning som dessa bildar. Ansökningstiden är 1.3.2022–14.4.2022.

Mer information om ansökan om understöd ges på ett webbseminarium

Miljöministeriet ordnar ett webbseminarium om understödet den 15 mars 2022 kl. 10.00–11.00. På infomötet ges mer information om ansökningsomgången och svar på olika frågor.

Mötet är öppet för alla, men man måste anmäla sig på förhand senast den 14 mars 2022. Anmälan till infomötet.

Mer information

Miia Berger
specialsakkunnig
miljöministeriet
tfn 029 525 0265
[email protected]