Hoppa till innehåll
Media

Utlysning: Ansökan om understöd för kommunernas klimatprojekt och projekt för cirkulär ekonomi

miljöministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2022 10.41

Miljöministeriet understöder projekt som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser samt minska användningen av naturresurser och främja en hållbar användning av naturresurserna.

Verksamhet som kan få understöd

Miljöministeriet understöder olika kommuners och regioners projekt som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser samt minska användningen av naturresurser och främja en hållbar användning av naturresurserna.

Understödet beviljas som ett specialunderstöd som avses i 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) för ett projekt med begränsat innehåll och syfte. Understödet betalas under moment 35.10.22, Vissa utgifter för miljövård.

Miljöministeriets understöd kan uppgå till högst 70 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet, dock till högst 70 000 euro per projekt.

Miljöministeriet önskar att de totala kostnaderna för de projekt som understöds uppgår till cirka 50 000–100 000 euro. Enligt planerna kan det beviljas sammanlagt omkring 400 000 euro i stöd.

Understödet får endast användas för den projektverksamhet som är föremål för stödet, inte för någon annan eventuell verksamhet som stödtagaren bedriver. Av projektets stödberättigande kostnader kan 5 procent användas till arbetskraftskostnader som föranleds av beredningen av ansökningar om finansiering av andra projekt eller investeringar som ska främja klimatarbetet och arbetet för cirkulär ekonomi i kommunen eller regionen.

Understöd beviljas endast projekt som uppfyller de allmänna förutsättningarna för att beviljas statsunderstöd enligt 7 § i statsunderstödslagen och dessutom samtliga följande villkor:

 • Sökanden och mottagaren av understödet är en enda sökande organisation: en kommun, en samkommun, en ekonomisk region, ett landskapsförbund eller ett bolag som dessa är majoritetsägare.
 • Projektet syftar till att minska utsläppen av växthusgaser samt minska användningen av naturresurser och främja en hållbar användning. 
 • Projektidén kan tillämpas också i andra kommuner/områden eller skalas upp i omfattande grad. 
 • Beviljandet av understöd ska anses vara behövligt. Miljöministeriet gör en behovsprövning bland annat genom att beakta i vilken grad projektet får annat offentligt stöd och om understödet påverkar arten eller omfattningen hos ett projekt som redan håller på att genomföras.
 • Projektet ger ett klart mervärde jämfört med aktörens sedvanliga och lagstadgade uppgifter.
 • Projektets budget står i rätt proportion till projektets omfattning och till de utsläppsminskningar som kan nås genom projektet på kort och/eller lång sikt.

Exempel på eventuellt stödberättigande projekt

 • Praxis för kommunernas interna ledning av klimatarbete och cirkulär ekonomi: Tillhandahållande av ingående experthjälp i syfte att främja frågor inom klimat och cirkulär ekonomi inom ett eller flera av kommunorganisationens verksamhetsområden som har föresatt sig att främja dessa frågor redan i det skede då ansökan görs. Uppföljning av åtgärderna inom klimat och cirkulär ekonomi och införande av indikatorer för dessa och kommunikation om resultaten riktad till beslutsfattarna på ett sätt som tilltalar dem.
 • Samarbete inom klimatarbete och cirkulär ekonomi mellan kommuner och företag: Det kunnande som kommunen kan erbjuda företag i fråga om konkreta lösningar inom klimatarbete och cirkulär ekonomi och den kostnadsnytta och de varumärkesfördelar som dessa lösningar medför, stöd från kommunen i fråga om att införa en uppföljning av och indikatorer för företagets åtgärder inom klimat och cirkulär ekonomi samt det stöd kommunen kan erbjuda företag i fråga om kommunikationen om lösningar inom klimatarbete och cirkulär ekonomi.
 • Påskynda kommuninvånarnas arbete för klimatet och cirkulär ekonomi: Insatser för att göra kommuninvånarnas goda lösningar inom klimatarbete och cirkulär ekonomi lönsamma eller lättare att genomföra eller rentav automatiserade inom ramen för något konkret tema. Försök med hållbara livsstilar till exempel i fråga om mat eller annan konsumtion. Nya verksamhetsmodeller och plattformar (till exempel via bibliotek) genom vilka kommunerna för sin del gör det möjligt för och uppmuntrar invånarna att använda tjänster inom cirkulär ekonomi, såsom reparation och återanvändning samt gemensam användning (till exempel transportmedel, sällan använda varor). 
 • Främjande av energi- eller materialeffektivitet: Planering och främjande när det gäller att förbättra energiprestandan för byggnader som ägs av kommunen, exempelvis planering av automation eller reparationsarbeten (med undantag för de egentliga kostnaderna för anordningar eller reparationer). Samordning och främjande i fråga om belöning för energieffektiv användning av byggnader. Samordning och främjande när det gäller att främja energiprestandan för det privata byggnadsbeståndet, till exempel information om nyckelfärdiga tjänster, hänvisning till finansieringskällor, tillhandahållande av information om kostnadsbesparingar och livsstilsförsök.  

Ansökan kan avslås om projektet omfattar enbart följande element

Dessa element kan emellertid stödja projektet som en helhet.

 • Ordnande av enbart allmänna evenemang eller samarbetsnätverk med anknytning till frågor inom klimat och cirkulär ekonomi
 • Mätning av förbrukning, svinn eller utsläpp i huvudroll i projektet, utan fortsatta åtgärder eller med obetydliga fortsatta åtgärder
 • Utredningar eller beställning av utredningar utan fortsatta åtgärder
 • Anställning av en samordnare för klimatarbetare och cirkulär ekonomi utan att det för projektet har fastställts konkreta klimatåtgärder som medför utsläppsminskningar på lång sikt
 • Konstkampanjer och hemmagjorda videor
 • Enskilda informationskampanjer som hänför sig till klimatarbete och cirkulär ekonomi utan några konkreta åtgärder. 

Kostnaderna för följande åtgärder är inte stödberättigande

Dessa åtgärder kan ingå i projektet, men kostnaderna för dem ska inte uppges i kostnadsberäkningarna på ansökningsblanketten.

 • Aktörens lagstadgade uppgifter, till exempel många åtgärder i fråga om planläggning
 • Projektdelar som gäller stärkande av kolsänkor eller utsläppskompensationer för målen om koldioxidneutralitet
 • Beredningen av en kommunal klimatplan eller en plan för cirkulär ekonomi och obligatoriska utredningar, planer och rapporter enligt olika klimat- eller kretsloppsekonomiska åtaganden (till exempel kommunernas energieffektivitetsavtal eller SECAP)
 • Tjänster för samåkning och inbjudan eller tillhandahållande av enskilda bilar för samkörning endast till kommuninvånarna
 •  Åtgärder som har mycket små eller praktiskt taget obefintliga konsekvenser för minskningen av utsläppen av klimatgaser eller användningen av naturresurserna, till exempel plantering av växter, främjande av stadsodling eller främjande av skräpinsamling 
 • Stöd som ett landskapsförbund eller någon annan regional aktör erbjuder med tanke på det allmänna klimatarbetet i alla kommuner i området, till exempel Mellersta Finlands förbunds projekt (keskisuomi.fi, på finska). Anledningen till denna begränsning är att en ansökningsomgång för understöd för detta ändamål redan har genomförts. Ett landskapsförbund eller någon annan regional aktör kan emellertid ansöka om understöd för något annat klart avgränsat och sektorspecifikt projekt inom klimatarbete eller cirkulär ekonomi, och i detta projekt kan det ingå samarbete med kommunerna i området, till exempel Päijänne-Tavastlands förbunds projekt (paijat-hame.fi, på finska).

Om miljöministeriet anser att understödet gäller ekonomisk verksamhet tillämpas dessutom EU:s regler för statligt stöd i fråga om stöd av mindre betydelse (så kallade de minimis-stöd) enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 samt de villkor i förordningen som gäller stödets maximibelopp och stödnivå. Det totala belopp de minimis-stöd som stödmottagaren får från olika källor får enligt förordningen inte överstiga 200 000 euro under tre på varandra följande beskattningsår. Med ekonomisk verksamhet avses sådan verksamhet inom en organisation som innebär tillhandahållande av varor eller tjänster på en viss marknad. Det har till exempel ingen betydelse i vilken juridisk form verksamheten bedrivs eller om verksamheten är avsedd att vara vinstbringande.

Ansökan om understöd

Ansökningstiden börjar den 1 mars 2022 och ansökan ska ha kommit in till miljöministeriets registratorskontor senast den 14 april 2022 före kl. 16.15. Ansökningar som lämnas in efter den utsatta tiden beaktas inte.

Understöd kan endast sökas med den elektroniska ansökningsblanketten, som vid inlämning automatiskt styrs till miljöministeriets registratorskontor. Understödet beviljas på basis av de uppgifter som angetts i ansökningsblanketten. Fyll i blanketten noggrant och tydligt.

Sökanden och understödstagaren kan vara en kommun, en samkommun, en ekonomisk region, ett landskapsförbund, ett bolag där dessa är majoritetsägare eller ett konsortium som dessa bildar. Sökanden ska vara en juridisk person. Samarbete med andra aktörer är tillåtet och önskvärt. I konsortieprojekt är understödsmottagaren en enda sökande organisation som ansvarar för genomförandet av det projekt som får understöd och för skyldigheterna enligt statsunderstödslagen och understödsbeslutet. I ansökan ska specificeras hur konsortieprojektet genomförs och hur konsortiets parter deltar i genomförandet av projektet.

För varje kommun, samkommun, ekonomisk region, landskapsförbund eller bolag där dessa är majoritetsägare kan det uppstå kostnader för endast ett projekt under varje ansökningsomgång. En kommun kan lämna in endast en (1) ansökan, vilket innebär att en kommunorganisation och ett bolag som denna kommun är majoritetsägare i inte kan lämna in separata ansökningar.

Anskaffning av eller hyra för transportmedel, varor eller anordningar kan täcka högst 10 procent av projektets totala kostnader. Dessa kostnader ska vara nödvändiga för att genomföra projektet och de berättigar till understöd enbart under den tid som projektet varar. Kostnaderna för anordningar och varor som är nödvändiga med tanke på arbetet för dem som arbetar inom projektet godkänns som omkostnader.

Understödstagaren kan genomföra den egna finansieringsandelen som eget arbete, men då ska projektgenomföraren tydligt kunna påvisa i sin rapportering att arbetstimmarna enligt projektplanen har använts för det projekt ansökan gäller (till exempel genom att bokföra antalet arbetstimmar). En del av projektets återstående finansieringsbehov kan också bestå av annat offentligt stöd. Enligt 6 § statsunderstödslagen (688/2001) får statsunderstödet emellertid inte tillsammans med andra offentliga stöd täcka det fulla beloppet av totalkostnaderna för det projekt som utgör föremål för statsunderstödet.

Beslutet fattas

Om det kommer in fler ansökningar som uppfyller villkoren för understöd än vad det finns anslag för, kommer en expertpanel bestående av representanter från miljöministeriet och vid behov andra experter att poängsätta och rangordna ansökningarna. När ansökningstiden har gått ut skickar miljöministeriet ett skriftligt statsunderstödsbeslut (positivt eller negativt) till sökandena

Understöd kan också beviljas till ett mindre belopp än vad som anges i ansökan. Avsikten är att fatta besluten senast den 1 juni 2022. 

Grunder för avslag

Ansökan om understöd avslås om

 • ansökan har lämnats in efter utsatt tid
 • projektet uppenbart inte går att genomföra
 • ansökan strider mot stödvillkoren eller
 • ansökan har uppenbara brister.

Bedömningskriterier

Poängsättning som används när anslaget fördelas (sammanlagt högst 100 poäng):

 • Projektet tar fram så effektiva och ändamålsenliga metoder som möjligt i syfte att minska utsläppen av växthusgaser och användningen av naturresurser i kommunen/kommunerna (högst 30 poäng)
 • Projektet bidrar till att god praxis inom klimatarbete och cirkulär ekonomi integreras i kommunorganisationens/kommunorganisationernas målinriktade och fortlöpande verksamhet (högst 25 poäng)  
 • Projektet främjar samtidigt både åtgärder och mål inom klimatarbete och cirkulär ekonomi (högst 15 poäng)
 • Projektplanen är exakt och genomförbar, och i planen har befintliga materialpaket utnyttjats och lärdomarna från tidigare projekt och försök beaktats till den del det är nödvändigt (högst 15 poäng)
 • Projektets budget står i rätt proportion till projektets omfattning och de utsläppsminskningar som kan nås genom projektet (högst 15 poäng)

Genomförande av projektet och utbetalning av stöd

Projektet kan inledas tidigast den 1 augusti 2022 och ska avslutas senast den 30 april 2024, men i övrigt kan sökanden själv bestämma under vilken period projektet ska genomföras.
Projektet beviljas finansiering baserat på de faktiska utgifterna. Stödberättigande kostnader är de kostnader som uppges i ansökningsblanketten, till den del de motsvarar de avgränsningar som meddelas i denna utlysning.

Sökande som har beviljats understöd förbinder sig att lämna en redovisning för hur statsunderstödet har använts (särskild bokföring), att rapportera om hur projektet framskrider inför varje retroaktiv utbetalning av understöd och att offentliggöra resultaten av sitt projekt efter att projektet har avslutats.

Närmare information om villkoren finns i bilagan Villkor och begränsningar i fråga om miljöministeriets specialunderstöd.

I ansökningsförfarandet tillämpas i första hand de villkor som anges i utlysningen och i andra hand bilagan om villkor och begränsningar i fråga om miljöministeriets specialunderstöd.

Bilaga

Mer information

Frågor som gäller innehållet i och bedömningen av projekten:
Miia Berger
specialsakkunnig
[email protected]

Frågor som gäller kostnadsspecifikationer för projekt och ansökningsblankettens tekniska funktionalitet:
Riitta Komulainen
planerare
[email protected]