Hoppa till innehåll
Media

Miljöministeriet ber om utlåtanden om inkomstgränserna vid valet av hyresgäster till statsunderstödda hyresbostäder

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2023 16.09
Pressmeddelande

Miljöministeriet bereder en förordningsändring genom vilken det införs maximala inkomstgränser vid valet av hyresgäster till statsunderstödda hyresbostäder. Inkomstgränserna införs för nya bostadssökande och för dem som önskar byta bostad. Remissbehandlingen pågår fram till den 8 december.

De maximala inkomstgränserna tillämpas på så kallade vanliga hyresbostäder för vilka aravalån eller statens långfristiga räntestöd har beviljats. Sådana bostäder som är avsedda för grupper med särskilda behov, såsom studerande, äldre och personer med funktionsnedsättning, omfattas inte av bestämmelserna om inkomstgränser, även om samma bestämmelser om val av hyresgäster annars tillämpas.

Valet av hyresgäster baserar sig även i fortsättningen på bostadsbehovet, inkomsterna och förmögenheten, men med hjälp av inkomstgränsen vill man i enlighet med målet i regeringsprogrammet i allt högre grad se till att de statligt stödda hyresbostäderna går till dem som har låga inkomster och är mindre bemedlade.

Enligt propositionen kan inkomsterna för ett hushåll som består av en person vara högst 3 540 euro, och för ett hushåll med två vuxna högst 6 020 euro. Inkomstgränserna har fastställts så att de är desamma som för kortfristigt räntestöd, såsom det står i regeringsprogrammet. Om det i ett hushåll finns barn under 18 år, höjs inkomstgränsen med 650 euro för det första barnet och med 600 euro för varje därpå följande barn. Även distansföräldrar föreslås få möjlighet till barnförhöjning.

De maximala inkomstgränserna kommer att gälla för cirka 242 000 ARA-hyresbostäder. Våren 2023 fanns det sammanlagt 116 000 sökande till dessa ARA-hyresbostäder. Av ansökningarna gällde 45 procent huvudstadsregionen, och 22 procent av sökandena klassificerades som mycket brådskande.

Personer som söker bostad och är i brådskande behov, till exempel på grund av eldsvåda eller fuktskada, kan även i fortsättningen genom undantagsbestämmelser tas in som hyresgäster i bostäder som omfattas av begränsningarna. Undantag kan också göras om tillgången till bostaden främjar rörligheten för sådan arbetskraft som är kritisk för orten eller om bostaden annars skulle stå tom.

Ändringen gäller statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder. De maximala inkomstgränserna tillämpas vid valet av hyresgäster från och med den 1 januari 2025.

I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo ingår dessutom utredningar om inkomstgränserna för ARA-hyresbostäder. Inom den sociala bostadsproduktionen kommer regeringen att undersöka möjligheten att upprätthålla en förmånlig hyresnivå genom att höja hyrorna för hyresgäster med goda inkomster, med början från en viss inkomstgräns. Dessutom ska det utredas om hyresavtalen framöver kan ingås för viss tid så att hyresgäster med goda inkomster inte har tillgång till bostäderna efter att den tiden har gått ut. Remissbehandlingen gäller inte dessa utredningar. De inleds senare under regeringsperioden.

Mer information

Matleena Haapala
lagstiftningsråd
tfn 029 525 0332
[email protected]