Hoppa till innehåll
Media

Miljö- och klimatminister Ohisalo: Regeringen fortsätter insatserna för att bli av med den fossila ekonomin

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 19.12
Pressmeddelande

Den 19 september överlämnade regeringen sin proposition till riksdagen med förslag till budget för 2023. I budgeten för nästa år fortsätter insatserna för att påskynda den gröna omställningen, för naturskyddet och för boende till rimligt pris. I budgetpropositionen uppgår andelen för miljöministeriets förvaltningsområde till 336,4 miljoner euro, vilket är cirka 8 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2022.

"Den pågående energikrisen är framför allt en kris gällande fossil energi. I denna akuta situation måste folket få hjälp med de höjda energiräkningarna och levnadskostnaderna. Samtidigt hjälper de fortsatta klimatåtgärderna och påskyndandet av den gröna omställningen på lång sikt med att slopa fossila bränslen och bli självförsörjande i fråga om energi", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Regeringen skapar möjligheter för att accelerera gröna investeringar genom att göra behandlingen av miljötillstånd och miljörelaterade bedömningar effektivare. För att i kommunerna och landskapsförbunden påskynda myndighetshandläggningen av byggande som stöder den gröna omställningen föreslås understöd på 2,5 miljoner euro. En ökning föreslås även till personalresurserna vid regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och förvaltningsdomstolarna.

Renoveringar av byggnadernas energiprestanda och samt övergång till lågtempererad fjärrvärme stöds med 69,1 miljoner euro. För understödet för slopande av olje- och gasuppvärmning i småhus reserveras 45,6 miljoner euro. Vid budgetförhandlingarna förband sig regeringen att säkerställa att finansieringen av energiunderstöd för bostadsbyggnader är tillräcklig i samband med tilläggsbudgeten och den kompletterande budgetpropositionen. Byggande av infrastruktur för laddning av elbilar i bostadsfastigheter och på arbetsplatser stöds med 10 miljoner euro. 

I klimatlagen föreskrivs en skyldighet för kommunerna att utarbeta en klimatplan. Utarbetandet av planerna stöds med 2,6 miljoner euro. För genomförandet av det nationella programmet för främjande av cirkulär ekonomi föreslås 1 miljon euro.

Naturvårdsfinansieringen fortsatt hög, ytterligare bidrag till skydd av skogar i norr

Under valperioden har naturvården årligen fått ett tilläggsanslag på i genomsnitt 107 miljoner euro. Genomförandet av de åtgärder som vidtas för att stoppa försämringen av den biologiska mångfalden fortsätter stadigt även nästa år. Ytterligare 6 miljoner euro anvisas till skydd av skogar som inte omfattas av METSO-handlingsprogrammet.

Som en del av paketet för Östra Finland reserveras 2 miljoner euro för utveckling och iståndsättning av naturskyddsområden och nationalparker i Östra Finland och 1 miljon euro för iståndsättning av markområden som har förorenats på grund av gruvindustrin i området.

Programmet för effektiviserat vattenskydd fortsätter, 31 miljoner euro för återvinning av näringsämnen

Inom miljöministeriets förvaltningsområde har det reserverats 12 miljoner euro för programmet för effektiviserat vattenskydd. Av detta belopp finansieras också Skärgårdshavsprogrammet. Även inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde anvisas medel för skyddet av Skärgårdshavet.

Ett anslag på 31 miljoner euro anvisas till återvinning av näringsämnen. Summan stöder särskilt projekt som förbättrar Finlands självförsörjning i fråga om näringsämnen och energi och inom vilka man utvecklar och nyttiggör outnyttjad näringsämnespotential i samhällenas avloppsvatten och sidoströmmar samt förbättrar energieffektiviteten i behandlingen av avloppsvatten.

Bostäder till rimliga priser särskilt i tillväxtcentrumen, den åldrande befolkningen beaktas vid utvecklandet av bostadsbeståndet

Det statliga stödet för byggande av kommunalteknik (25 miljoner euro) och startbidrag för produktion av hyresbostäder (39 miljoner) i de kommuner som har ingått avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) fortsätter. Merparten av den statsunderstödda bostadsproduktionen är inriktad på de största tillväxtcentrumen, särskilt Helsingforsregionen. Med fullmakt för räntestödslån (1,95 miljarder) kan cirka 10 000 bostäder byggas. Det föreslås att byggande och reparation av bostäder för grupper med särskilda behov ska stödas utöver genom räntestödslån även genom investeringsunderstöd vars fullmakt höjs med 30 miljoner euro till 120 miljoner euro. Understöden riktas primärt till främjande av bostadsproduktionen för de svagaste grupperna.

För reparationsunderstöd reserveras sammanlagt 21,4 miljoner euro, vilket tillsammans med de anslag för reparationsunderstöd som överförs gör det möjligt att bevilja något mer understöd än under de senaste åren. Understöden riktas i huvudsak till installation av hissar i efterhand och till stöd för reparation av bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Anslaget för understödet för att renovera arava- och räntestödshyresbostäder i områden med minskande befolkning ökas med 5 miljoner euro.

"Tillgänglighet är en viktig grundläggande rättighet. Behovet av tillgängliga byggnader blir ännu mer akut när befolkningen åldras", konstaterar Ohisalo.

Bostadsrådgivningen utvidgas med syfte att avskaffa bostadslösheten, digitaliseringen av den byggda miljön påskyndas

För att utöka boenderådgivningen reserveras 4,3 miljoner euro. Utvidgningen av bostadsrådgivningen stöder för sin del avskaffandet av bostadslösheten.

För ett nationellt digitalt datasystem för den byggda miljön som stöder beslut och processer för planering av områdesanvändningen och styrning av byggandet föreslås 2,3 miljoner euro. Kommuner och landskapsförbund beviljas understöd på högst 2,9 miljoner euro för kostnader för ändringar som föranleds av nya förpliktelser som främjar ett digitalt verksamhetssätt. 

Ytterligare information:

Heikki Isotalo
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
(intervjuförfrågningar)
tfn 040 861 7204
​​​​​​​[email protected]

Heikki Sairanen
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 456 4662
[email protected]

Timo Tähtinen
ekonomichef
tfn 0295 250 306
​​​​​​​[email protected]

Maria Ohisalo