Hoppa till innehåll
Media

Resultaten av programmet för effektiverat vattenskydd 2022
KIPSI-projektet framskred lovande, vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket tog fart

miljöministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2023 8.51
Pressmeddelande
I programmet för effektiverat vattenskydd: 1. Vi minskar utsläppen från jordbruket genom gipsspridning och undersöker jordförbättringsmedlens inverkan på vattendragen och jordmånen. 2. Vi restaurerar vattendrag, 3. Vi begränsar jord- och skogsbrukets utsläpp i vattendragen och bromsar upp vattenflödet i avrinningsområdena på ett ekologiskt sätt. 4. Vi minskar städernas utsläpp i vattendragen. 5. Vi sanerar vrak som är farliga för Östersjön. 6. Vi finansierar forskning och expertnätverk.

KIPSI-projektet framskred lovande, vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket tog fart  "Vattenskyddet är effektivare när vi minskar belastningen på avrinningsområdet runt ett vattendrag i stället för att bara restaurera enskilda vattendrag", säger Antton Keto, programchef för miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd. Ett sådant vattenskydd som fokuserar på avrinningsområdena har synts särskilt i programmets jord- och skogsbruksåtgärder. 

Programmet för effektiverat vattenskydd har i huvudsak finansierat restaurering av vattendrag och kompetensstöd till nätverken för restaurering av vattendrag (21,7 miljoner euro) samt jord- och skogsbruksåtgärder (20 miljoner euro). Av de åtgärder inom jord- och skogsbruket som hänför sig till belastningen på vattendragen och vattenhanteringen främjar cirka hälften även genomförandet av Skärgårdshavsprogrammet. 

Gipsbehandling minskade belastningen, pilotförsök med vattenhantering inleddes

Med hjälp av gipsbehandling minskade fosforutsläppen i Skärgårdshavet med cirka 18 ton och i hela kustområdet 32 ton till utgången av 2022. År 2022 fattades beslut om att leverera och sprida gips avgiftsfritt till närmare tusen markägare och 38 000 hektar åker, varav man han sprida 21 400 hektar. Med stöd från Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens utvidgades gipsbehandlingen av åkrar från Skärgårdshavets avrinningsområde till hela kustområdet, så att det fanns stödberättigade områden inom områdena för NTM-centralerna i Norra Österbotten, Österbotten, Södra Österbotten, Egentliga Finland, Birkaland, Tavastland, Nyland och Sydöstra Finland. 

Under programmets gång har gipsansökningar godkänts för cirka 57 000 hektar och gips har spritts på sammanlagt cirka 39 000 hektar före utgången av 2022. Målet är att sprida gips på en areal på sammanlagt 100 000 hektar före utgången av 2025.

"Det största intresset för gipsspridning fanns i Norra Österbotten och Sydöstra Finland, när antalet ansökningar ställs i relation till den åkerareal som lämpar sig för gipsspridning. Intresset blev lägre än önskat i Skärgårdshavets avrinningsområde och Västra Nyland, men trots det var stödet för gipsbehandling en enorm framgång", säger Antton Keto.

I programmet inleddes fyra pilotprojekt som riktades till jord- och skogsbruksobjekt som är viktiga för vattenskyddet. Pilotförsöken går ut på att planera och genomföra åtgärder för vattenvård och vattenhantering. Med vattenhantering avses metoder för att kontrollera vattnets mängd, kvalitet och flöde i avrinningsområdena och för att hålla kvar vatten till exempel för bevattning. Pilotområdena är Patis å i Aura ås vattendrag i Egentliga Finland, Långträsks avrinningsområde i Esbo i Nyland, Kyyvesi avrinningsområde i Södra Savolax och Kovesjoki avrinningsområde i Birkaland.

Vattenskyddet inom jord- och skogsbruket främjades också genom projektunderstöd för vattenhantering. År 2022 beviljades 28 projekt finansiering genom programmet, och nio av dem startade år 2022. Inom projekten bedriver man ett omfattande samarbete med bland annat markägare och kommuner, samtidigt som man främjar planering och genomförande av det vattenskydd som riktar sig till avrinningsområden.

Forskningen stöder vattenskyddet inom jord- och skogsbruket

Inom programmets forskningsprojekt Valumavesi fortsatte man producera information om ekologisk vattenhantering inom jordbruket. De preliminära resultaten visar att tvåstegsdiken bidrar till att hantera belastningen både på jordbruket och på skogsbruket. Dessutom kan man med tvåstegsdiken minska översvämningarna på åkrarna och öka den biologiska mångfalden. Genom projektet har publicerats anvisningar om planering, dimensionering, byggande och skötsel av tvåstegsdiken.

Forskningsprojektet MAAMERI avslutades 2022. I projektet deltog 60 forskare. Man samlade in tusentals nya observationer som gjorde det möjligt att producera noggrannare information om belastningen inom Skärgårdshavet, eutrofieringens inverkan på Skärgårdshavets ekosystem och hur fosfor transporteras från kusten till det öppna havet. De nya modell- och uppföljningsmetoder som tagits fram inom projektet behövs vid genomförandet av Skärgårdshavsprogrammet.

Inom ramen för programmet har man också undersökt hur gips, strukturkalk och fiberslam påverkar odling och vattenskydd. Belastningen på vattendragen minskade i alla de områden som undersöktes, och behandlingen med strukturkalk hade i vissa områden också positiva skördeeffekter.  

Vilja att ta hand om närliggande vattendrag

Med hjälp av understöden från programmet för effektiverat vattenskydd har man kunnat svara på olika aktörers behov att ta hand om närliggande vattendrag. Statens medfinansiering har gjort det möjligt att satsa på detta.

Det kom in enormt många projektansökningar under hela programtiden. Inom ramen för programmet beviljades år 2022 understöd till 188 projekt för restaurering av vattendrag, och i projekten deltar cirka 400 aktörer. I två tredjedelar av projekten har man genomfört konkreta restaureringar, gjort upp restaureringsplaner, bedrivit forskning samt främjat nätverkande och rådgivning mellan aktörerna.

 "Den finansiering och det stöd som programmet erbjuder för nätverkande mellan aktörer och för utbildning har ökat projektaktiviteten, uppmuntrat aktörerna att tillsammans planera större projekthelheter och ökat intresset för vattenskyddet", säger programchef Antton Keto.

Utredning om dagvatten som uppstått ur regn- och smältvatten

Programmet för effektiverat vattenskydd gjorde i samarbete med Kommunförbundet en utredning om metoder för hantering och behandling av dagvatten. Utredningen baserade sig på de senaste forskningsrön som visar att dagvattnet inte är så rent som man tidigare bedömt. Dagvattnet leds ofta bort från gator till dagvattenavlopp eller diken, genom vilka det slutligen hamnar i havet eller i vattendrag utan att ha behandlats. Den nya utredningen ger anvisningar om hur föroreningen av dagvatten kan bekämpas och hur förorenat dagvatten kan behandlas bättre. 

Inom ramen för programmet inleddes i fjol 12 nya projekt för att minska utsläppen i vattnet i städerna. Sammanlagt pågår 26 projekt där 55 företag deltar. Inom projekten har man undersökt, infört eller skapat beredskap för att ta i bruk nästan 90 metoder för att effektivt minska utsläppen av skadliga ämnen i framtiden. 

Ytterligare information:

Antton Keto, programchef, tfn  0295 250 148, [email protected]