Hoppa till innehåll
Media

Helmi-programmet satsar på områden som är viktiga för den biologiska mångfalden

miljöministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2023 16.52
Nyhet

Helmi-kluster är områden som är regionalt viktiga för den biologiska mångfalden. I dessa områden finns många identifierade behov att restaurera livsmiljöer, både i och utanför naturskyddsområdena.

Ett viktigt mål med Helmi-programmet är att studera olika livsmiljöer och deras behov av restaurering och vård som omfattande helheter och som ett samarbete mellan flera aktörer. Iståndsättnings- och vårdåtgärderna fokuseras på ett sådant sätt att de är så verkningsfulla som möjligt med tanke på den biologiska mångfalden.

Helmi-klustren identifieras så att restaurerings-, återställnings- och vårdåtgärderna inom Helmi-programmet kan riktas till större helheter som även stöder varandra. Genom klustren är det möjligt att även höja kostnadseffektiviteten.

Helmi-klustren identifieras i regionerna

Helmi-programmets regionala samarbetsgrupper identifierar Helmi-kluster, alltså helheter av livsmiljöer som är av stor ekologisk betydelse och som behöver restaureras, återställas eller vårdas. I de regionala samarbetsgrupperna ingår de organisationer som genomför Helmi-programmet och intressegrupper som är viktiga för programmet.

NTM-centralernas, Skogscentralens eller Forststyrelsens experter på naturtjänster kontaktar markägarna i fråga om behovet att restaurera livsmiljöer. Förhandlingarna med markägaren handlar om olika restaureringsalternativ, till exempel restaurering av bäckar för att förbättra livsvillkoren för vandringsfiskar och bottenorganismer, restaurering av fågelvatten, återställning av kärr, vård av lundar eller återställande av ett område så att det blir en vårdbiotopäng.
För markägarna är det alltid frivilligt att delta i Helmi-programmets verksamhet och arbetet planeras i samarbete med markägarna.

Mer information:

Maaret Väänänen
programchef för Helmi-programmet
tfn 0295 250 370
[email protected]

Inka Keränen
specialsakkunnig
tfn 0295 250 403
[email protected]