Hoppa till innehåll
Media

Genomförandet av färdplanen för fossilfria transporter framskrider

kommunikationsministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2021 15.09 | Publicerad på svenska 7.12.2021 kl. 16.06
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik behandlade genomförandet av färdplanen för fossilfria transporter tisdagen den 7 december. Regeringen fattade ett principbeslut om metoder för att minska utsläppen från trafiken i maj 2021. Sedermera har man fått mer information om förslagen i EU:s klimatpaket samt om hur distansarbete, transporttjänster och en eventuell höjning av distributionsskyldigheten påverkar växthusgasutsläppen från transporter.

”Utsläppen från trafiken måste reduceras snabbt för att Finland ska bli klimatneutralt före 2035. Många av de stöd som fastställs i färdplanen har redan genomförts och arbetet måste fortsätta på ett samordnat sätt. Det är helheten som avgör, och vi måste säkerställa att de nationella utsläppsminskningsåtgärderna tillsammans med åtgärderna på EU-nivå är tillräckliga för att nå målen”, säger miljöminister Emma Kari, ordförande för ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik.

”Elbilar kommer att bli allt vanligare och användningen av förnybara bränslen ökar snabbt i Finland och ute i världen. Det är möjligt att uppnå regeringens mål att halvera utsläppen från trafiken före 2030. Vi får inte mista fokus, utan vi måste göra målmedvetna ansträngningar för att genomföra de åtgärder som har fastslagits i färdplanen”, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Ny information om metoder för att minska utsläppen från transporter

Det behövs ytterligare åtgärder på uppskattningsvis cirka 1,25 megaton för att halvera koldioxidutsläppen före 2030. Regeringens mål kan nås om åtgärderna i den första fasen av färdplanen för fossilfria transporter (stöd och incitament) genomförs och om färdplanens potential för utsläppsminskningar i fråga om distansarbete och transporttjänster uppnås. Dessutom behövs en unionsomfattande utsläppshandel inom vägtrafiken, som föreslås i EU:s klimatpaket, samt andra tilläggsåtgärder, till exempel en höjning av distributionsskyldigheten för förnybara bränslen.

Lagstiftningen ålägger bränsledistributörerna att årligen distribuera en viss andel biodrivmedel, vilket betyder att det sannolikt finns en mängd förnybart biodrivmedel i den bensin eller diesel man tankar. Distributionsskyldigheten är enligt den gällande lagen för närvarande 18 procent och andelen stiger stegvis till 30 procent före 2029.

En helhetsbedömning av tillräckligheten av åtgärderna inom trafik- och transportsektorn och hela ansvarsfördelningssektorn görs i mars 2022 i enlighet med budgetmanglingens klimatriktlinjer.

Efter remissbehandlingen fick ministerarbetsgruppen också en översikt över beredningen för den nationella strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Dessutom diskuterade gruppen planerna för vattenvårds- och havsvårdsförvaltingen.

Ytterligare information:

Riikka Yliluoma
minister Karis specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Johanna Juselius
minister Harakkas specialmedarbetare
tfn 050 372 7062
[email protected]