Hoppa till innehåll
Media

Förhandlingarna om att stoppa förlusten av biologisk mångfald fortsätter 21.6–26.6 i Nairobi

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2022 10.56
Pressmeddelande

Förhandlingarna på tjänstemannanivå inom ramen för konventionen om biologisk mångfald pågår 21.6–26.6.2022 i Nairobi i Kenya. Målet är att färdigställa nya globala mål och mål för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Avsikten är att målsättningarna ska antas vid den 15:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald 5.-17.12.2022 i Montreal, Kanada.

Uppgifterna om tidpunkten och platsen för partskonferensen har lagts till efter att pressmeddelandet publicerades

"Förlusten av biologisk mångfald kan inte stoppas bara genom skydd och restaurering. Den biologiska mångfalden måste integreras så att den beaktas inom alla samhällsområden, såsom inom jord- och skogsbruket, utvinningsverksamheten och företagsverksamheten", säger miljörådet Marina von Weissenberg från miljöministeriet, som leder Finlands delegation.

Tyngdpunkten i förhandlingarna i Nairobi inriktas på hur avtalets parter ska uppnå de nya nationella målen. Dessutom förhandlas det om hur uppnåendet av målen ska följas upp och mätas.

Parterna har redan vid tidigare förhandlingar enats om att målen för konventionen om biologisk mångfald är ambitiösa och konkreta. Till exempel ska minst 30 procent av världens land-, vatten- och havsområden vara skyddade före 2030. Dessutom ska det vidtas effektiva åtgärder för restaurering av ekosystem på miljarder hektar havs- och landområden som har försvagats.

De kommande målen i konventionen om biologisk mångfald syftar dessutom till att minska klimatförändringarnas inverkan på den biologiska mångfalden och främja anpassningen till dem. Anpassningen till och begränsningen av klimatförändringarna kan främjas till exempel genom naturbaserade lösningar, såsom beskogning och restaurering av våtmarker. Den cirkulära ekonomin och återanvändningen av råvaror ska effektiviseras ytterligare.

Parterna vill också åtgärda överkonsumtionen och minska mängden avfall och matsvinnet. EU och dess medlemsstater bidrar till att halvera matsvinnet och minska avfallet avsevärt. Målet är att minska mängden föroreningar till en nivå där de inte skadar den biologiska mångfalden. Det innebär till exempel att plastnedskräpningen måste upphöra. EU och dess medlemsstater vill minska mängden bekämpningsmedel med 50 procent.

Finansiering är en viktig fråga i förhandlingarna

Utvecklingsländerna kräver ny forskningsfinansiering och finansiering för att förbättra sin egen kapacitet och utveckla genomförandet, till exempel för att utarbeta nationella strategier för biologisk mångfald. Utvecklingsländerna anser att anslagen för utvecklingssamarbete bör fördubblas jämfört med genomsnittet 2015. Enligt utvecklingsländerna är målens ambitionsnivå beroende av den finansiering de får. Dessutom är det viktigt att utvecklingsländerna enas om att fördela nyttan av biologisk mångfald. Länderna föreslår en ny fond som är bindande för avtalets parter.

Den nya globala ramen för biologisk mångfald godkänns i slutet av 2022

Under de kommande veckorna ska tidpunkten och platsen för den 15:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald (COP15) fastslås.

Målen baserar sig på vetenskapliga bedömningar som gjorts av den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster IPBES, den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC och Internationella naturvårdsunionen IUCN.

Förhandlingarna har fyra centrala mål som ska nås före 2050:

  • skydd av hav, markområden och arter,

  • hållbar användning av biologisk mångfald och naturresurser.

  • en rättvis fördelning av nyttorna med genetiska resurser.

  • integration av biologisk mångfald i alla delområden inom politiken och samhället.

Ytterligare information:

Marina von Weissenberg, miljöråd, tfn 050 307 0806, [email protected]

Maria Ohisalo