Hoppa till innehåll
Media

FN:s konferens om biologisk mångfald inleds i Montreal – nu behöver förlusten av biologisk mångfald vändas

miljöministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2022 8.58
Pressmeddelande
Montrealin luontokokous 7.-19.12.2022. Kuvassa sumuista metsää ylhäältä kuvattuna

Den 15:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald hålls den 7–19 december i Montreal i Kanada. ”Partsmötet om biologisk mångfald i Montreal bör bli en vändpunkt när det gäller att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2030, lite på samma sätt som klimatmötet i Paris var en vändpunkt i arbetet mot klimatkrisen”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo, som leder den finländska delegationen vid konferensen. Minister Ohisalo deltar i konferensen den 15–19 december.

De 196 parterna i konventionen ska förhandla om nya mål för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Strävan är att förlusten av biologisk mångfald ska vara stoppad till 2030 och att naturens tillstånd då förbättras. Det är meningen att man vid förhandlingarna ska enas om fyra långsiktiga övergripande mål till 2050. De övergripande målen stöds av 22 delmål som ska uppnås senast 2030.

På konferensens agenda står

  • skydd av den biologiska mångfalden samt förbättring av arternas och livsmiljöernas tillstånd på land, i sjöar och vattendrag och i haven
  • främjande av ett hållbart nyttjande av naturen
  • jämlik och rättvis fördelning av den nytta som användningen av genetiska resurser ger
  • ett snabbare genomförande av åtgärderna i konventionen, till exempel genom finansiering och en starkare integrering av biologisk mångfald i politiken och samhällets olika delområden.

”Den biologiska mångfalden minskar snabbare än någonsin tidigare. Förlust av biologisk mångfald och kollaps av ekosystem hör till de största hoten mot mänskligheten och vår ekonomi. Vi behöver åtgärder på internationell nivå, men det är förstås också väsentligt att den finska naturen skyddas uttryckligen i Finland”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

”Naturen har också en stor roll i lösningen på klimatkrisen. Skogarna, myrarna, marken och världshaven är kolsänkor. En natur med mångfald dämpar också konsekvenserna av klimatförändringarna, såsom översvämningar, erosion eller extremväder”, säger ministern.

Finland förhandlar i Montreal som en del av Europeiska unionen. EU strävar efter konkreta och kvantitativa mål och ett starkt övervakningsprogram för att mäta och följa upp hur åtgärderna framskrider.

Det räcker inte att utöka skyddsområdena

Vid mötet väntas beslut om bland annat globala mål för skydd av land-, vatten- och havsområden samt återställande av försvagade land- och vattenekosystem. EU stöder målet att skydda 30 procent och målet att återställa 3 miljarder hektar. För att effektivisera skyddet behövs det också beslut om bekämpning av invasiva främmande arter, handel med vilda djur och minskning av föroreningar som utgör ett hot mot den biologiska mångfalden, såsom bekämpningsmedel och avfall.

Eftersom endast en liten del av naturen på vårt jordklot är skyddad, är det med tanke på den biologiska mångfalden av central betydelse att den används på ett hållbart sätt. Förhandlingarna kommer bland annat att handla om krav på hållbart nyttjande inom jord- och skogsbruket, fisket och övriga produktionssektorer.

”För att stoppa förlusten av biologisk mångfald krävs åtgärder som gör att den biologiska mångfalden integreras i alla delar av samhället och i all planering och politik. Finansieringsfrågan kommer att vara kritisk för genomförandet”, säger Marina von Weissenberg, miljöråd vid miljöministeriet och Finlands huvudförhandlare vid konferensen.

Avsikten är att konferensen ska påskynda genomförandet av åtgärderna i konventionen. Hur ambitiösa åtgärderna blir och hur väl förhandlingarna i övrigt lyckas har ett starkt samband med finansieringsbesluten. I Montreal kommer det att förhandlas om att slopa och rikta om subventioner som är skadliga för naturen och om att finansiera åtgärder för biologisk mångfald, till exempel genom att bilda fonder.

I konferensen deltar cirka 10 000 företrädare för stater, forskningsvärlden, företag, finansiärer, intresseorganisationer och ursprungsfolk. Kina är värd för mötet. Partskonferensen COP15 har på grund av covid-19-pandemin skjutits upp i två år, och den första delen av konferensen hölls virtuellt i oktober 2021.

Samtidigt som partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald ordnas i Montreal ordnas där också konferenser om protokollen till konventionen: Cartagenaprotokollet om biosäkerhet och Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser och fördelning av nytta.

Följ konferensen och den finländska delegationens arbete på Twitter under hashtaggen #LuontoCOP15.

Mer information:

Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 029 5250, [email protected]

Marina von Weissenberg, miljöråd, Finlands huvudförhandlare, [email protected], tfn 0295 250 321 (i Montreal 30.11–19.12)

Finansiering och klimatfrågor: Henna Haapala, råd för internationella ärenden, [email protected], tfn 0295 250 070 (i Montreal 7–19.12)

Förfrågningar om intervjuer med minister Ohisalo och förhandlarna under konferensen 14–19.12: Ulla Ahonen, kommunikationsexpert, [email protected], tfn 0295 250 552