Hoppa till innehåll
Media

Finansiering för återvinning och tillvaratagande av näringsämnen kan sökas i höst

miljöministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2021 10.28
Nyhet
EU:n rahoittama - NextGerationEU

Miljöministeriets program för återvinning av näringsämnen erbjuder understöd för projekt som främjar innovationer och investeringar inom återvinning av näringsämnen samt utvecklar lönsam affärsverksamhet inom branschen.

I år har det reserverats cirka två miljoner euro för projekt för återvinning av näringsämnen. Hälften av finansieringen ingår i Finlands program för hållbar tillväxt, som finansieras av Europeiska unionens återhämtningsinstrument. I Finlands program för hållbar tillväxt har det planerats finansiering på sammanlagt fem miljoner euro för projekt för återvinning av näringsämnen 2021–2023, vilket innebär att fyra miljoner euro kvarstår för fördelning under de kommande åren. Finlands program för hållbar tillväxt kräver ännu kommissionens godkännande och att den tilläggsbudgetfinansiering som hänför sig till programmet godkänns av riksdagen.

Understöden för projekt för återvinning av näringsämnen riktas i synnerhet till

  • tillvaratagande och säker återvinning av näringsämnen i avloppsvatten och slam från samhällen samt
  • symbioser för återvinning av näringsämnen mellan olika aktörer, där aktörerna bildar en verksamhetshelhet för återvinning genom att utnyttja näringsrika avfalls- och sidoströmmar och/eller biomassor från vatten.

Syftet med projekten är införande och investeringar av nya tekniker och metoder för återvinning av näringsämnen, produktion av konkurrenskraftiga slutprodukter med hög förädlingsgrad och förbättring av konkurrenskraften för de företag som är verksamma inom branschen.

Understöd kan sökas av

  • kommuner, samkommuner och bolag som ägs av dessa samt andra kommunägda aktörer
  • föreningar
  • företag och
  • andra samfund (med undantag för statens ämbetsverk och inrättningar)

Avsikten är att de projekt som finansieras genom Finlands program för hållbar tillväxt ska genomföras åren 2021–2025. Stödandelen kommer att vara cirka 40–60 procent av kostnaderna med beaktande av EU:s regler om statligt stöd. Vid valet av projekt kommer man också att beakta principen om att inte orsaka betydande skada, det vill säga projektet får inte hindra uppnåendet av klimat- och naturmål. I projekten för återvinning av näringsämnen tillämpas också statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2020–2026 för projekt om återvinning av näringsämnen och energieffektivitet vid rening av avloppsvatten (657/2020).

Sinande mineralfosforreserver förutsätter att återvunna råvaror utnyttjas. Marknaden för återvunna näringsämnen håller på att utvecklas i Finland och deras konkurrenssituation i förhållande till mineralgödselmedel är ofördelaktig. Genom återvinning av näringsämnen minskas utsläppet av näringsämnen i vattendrag där näringsämnena orsakar övergödning och försämrar vattenstatusen. Genom att producera återvinningsgödselfabrikat och förnybar energi från olika biomassor kan man ersätta gödselmedel och fossila bränslen som framställts av jungfruliga råvaror.

Närmare information om ansökan om understöd ges på hösten när ansökan öppnas.

Mer information:

Riikka Malila, projektchef, tfn 0295 250 160, [email protected]