Hyppää sisältöön
Media

Ravinteiden kierrätyksen ja talteenoton rahoitushaku aukeaa syksyllä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2021 10.28
Uutinen
EU:n rahoittama - NextGerationEU

Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen ohjelma tarjoaa avustuksia hankkeille, jotka edistävät ravinnekierrätyksen innovaatioita ja investointeja sekä kehittävät alan kannattavaa liiketoimintaa.

Tänä vuonna ravinteiden kierrätyshankkeille on varattu noin kaksi miljoonaa euroa. Puolet rahoituksesta sisältyy Suomen kestävän kasvun ohjelmaan, jonka rahoitus tulee Euroopan unionin elpymisvälineestä. Suomen kestävän kasvun ohjelmassa on suunniteltu yhteensä viiden miljoonan euron rahoitusta ravinteiden kierrätyksen hankkeille vuosille 2021-2023 eli tulevina vuosina jaettavaksi jää vielä neljä miljoonaa euroa. Suomen kestävän kasvun ohjelma vaatii vielä komission hyväksynnän, ja siihen liittyvä lisätalousarviorahoitus eduskunnan siunauksen.

Ravinteiden kierrätyksen hankkeiden avustukset kohdennetaan erityisesti

  • yhdyskuntien jätevesien ja lietteiden sisältämien ravinteiden talteenottoon ja turvalliseen hyötykäyttöön sekä
  • eri toimijoiden välisiin ravinteiden kierrätyksen symbiooseihin, joissa toimijat muodostavat kierrätyksen toimintakokonaisuuden hyödyntäen ravinnerikkaita jäte- ja sivuvirtoja ja/tai vesien biomassoja.

Hankkeilla tavoitellaan ravinteiden kierrätyksen uusien tekniikoiden ja menetelmien käyttöönottoa ja investointeja, kilpailukykyisten korkean jalostusasteen lopputuotteiden tuottamista ja alalla toimivien yritysten kilpailukyvyn parantamista.

Avustusta voivat hakea

  • kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat
  • yhdistykset
  • yritykset ja
  • muut yhteisöt (lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia)

Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavat hankkeet on tarkoitus toteuttaa vuosina 2021-2025 ja tuen osuus tulee olemaan noin 40-60 prosenttia kustannuksista huomioiden EU:n valtiontukisäännöt. Hankkeiden valinnassa tullaan huomioimaan myös ns. ”ei merkittävää haittaa” –periaate eli hanke ei saa haitata ilmasto- ja luontotavoitteiden saavuttamista. Ravinteiden kierrätyshankkeissa sovelletaan myös valtioneuvoston asetusta ravinteiden kierrätyksen ja jätevesihuollon energiatehokkuuden hankkeisiin vuosina 2020–2026 myönnettävästä valtionavustuksesta (657/2020).

Ehtyvät mineraalifosforivarannot edellyttävät kierrätysraaka-aineiden hyödyntämistä. Kierrätysravinnemarkkinat ovat Suomessa vasta kehittymässä, ja niiden kilpailuasetelma mineraalilannoitteisiin nähden on epäedullinen. Ravinteiden kierrätyksellä vähennetään ravinteiden päätymistä vesistöihin, joissa ne aiheuttavat rehevöitymistä ja heikentävät vesien tilaa. Tuottamalla erilaisista biomassoista kierrätyslannoitevalmisteita ja uusiutuvaa energiaa voidaan korvata neitseellisistä raaka-aineista valmistettuja lannoitteita ja fossiilisia polttoaneita.

Avustushausta kerrotaan tarkemmin syksyllä haun auetessa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Riikka Malila, p. 0295 250 160, [email protected]