Hoppa till innehåll
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterade EU:s klimatpaket
EU:s klimatpaket Fit for 55 är viktigt och nödvändigt och erbjuder Finland nya möjligheter

miljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.8.2021 14.48 | Publicerad på svenska 25.8.2021 kl. 16.05
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterade på onsdagen EU:s beredskapspaket Fit for 55, där det anges hur EU ska minska sina utsläpp med minst 55 procent fram till 2030.

Medlemmarna i rundabordsforumet ansåg att paketet Fit for 55 är ett viktigt och nödvändigt initiativ. Paketet ansågs också stödja Finland i uppnåendet av vårt eget mål om klimatneutralitet och skapa möjligheter för finländska företag. Verkställandet av paketet ökar efterfrågan på hållbara lösningar, vilket gagnar Finland som ett land med hög kompetens och teknologi.

Rundabordsforumet betonade dock också de utmaningar som har att göra med paketets omfattning och klimatpolitikens komplexitet överlag. Hanteringen av helheten och identifieringen av de sammantagna konsekvenserna är krävande, och det behövs en intensiv dialog över förvaltningsgränserna och kontinuerlig konsekvensbedömning.

Förslagen i lagstiftningspaketet Fit for 55 gäller en skärpning och utvidgning av utsläppshandeln, ansvarsfördelningen mellan länderna, socialfonden, förnybar energi och energieffektivitet, utsläppsgränserna för fordon, markanvändningssektorns roll samt koldioxidtullar och energibeskattning. Regeringen tar ställning till förslagen i samarbete med riksdagen under hösten. Rundabordsforumets diskussion gav också vägledning inför ställningstagandet.

Rundabordsforumet för klimatpolitik ansåg det viktigt och välkommet att stärka och utvidga utsläppshandeln. En starkare prissättning av kol förbättrar förutsägbarheten och säkerställer en minskning av utsläppen. Det utsläppsminskningsmål som uppställts för Finland i ansvarsfördelningen mellan länderna ansågs samtidigt vara utmanande, men ändå fullt möjligt och nödvändigt. Också inrättandet av en social klimatfond fick stöd med viss reservation. Fonden ska stödja de mest utsatta medborgarnas möjligheter till förbättrad energieffektivitet och rena transporter. I diskussionen lyftes också fram de specialfrågor som gäller Finland och som bland annat har att göra med vintersjöfarten och återvinning av biomassa.

Rundabordsforumet betonade vikten av att man vid bedömningen av kostnaderna för åtgärderna också beaktar de kostnader som uppstår om inga åtgärder vidtas. Ur EU-medborgarnas och konsumenternas synvinkel är en rättvis politik en sådan politik som hjälper var och en att minska sina egna utsläpp. Rättvisan mellan EU-länderna ökar av att EU:s klimatåtgärder omfattar allt fler system.

Mer information:

Joonas Rahkola
Statsministerns specialmedarbetare
tfn 029 5160 990
[email protected]

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik
tfn 0295 250 185
[email protected]

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

I sociala medier kan man följa rundabordsforumets aktivitet under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035.

Krista Mikkonen Sanna Marin