Hoppa till innehåll
Media

En utredning om olika alternativ för förvaltning och underhåll av havsforskningsfartyget Aranda har nu slutförts

miljöministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2019 6.36
Pressmeddelande

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral informerar:

Utredaren Markku Mylly har färdigställt sin rapport om olika alternativ för förvaltning och underhåll av havsforskningsfartyget Aranda.

I utredningen studerades möjligheterna att fortsättningsvis låta Finlands miljöcentral hålla fartyget, att överföra det från miljöcentralen till en annan organisation inom statsförvaltningen, att sälja det till en privat aktör samt andra alternativ. Under arbetet utreddes framför allt vilka förutsättningar Gränsbevakningsväsendet, Marinen och Arctia Ab har att sköta förvaltningen av fartyget.

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral tillsatte våren 2019 sjöfartsrådet Markku Mylly som utredare med uppgift att utreda frågor kring underhåll, förvaltning och finansiering av det statsägda forskningsfartyget Aranda och deras inverkan på havsforskningen och havsövervakningen. För närvarande är det Finlands miljöcentral som förvaltar och underhåller fartyget. För rederiverksamheten svarar VG-Shipping Oy. Detta avtal går ut senast i slutet av 2020.

”Utredningen har genomförts i rask takt, i enlighet med önskemålet. Den innehåller god basinformation om de olika alternativen och en bedömning av deras kostnadseffekter”, säger miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka.

”Utredaren har bedömt att ett beaktansvärt alternativ är att fortsätta enligt nuläget, men det skulle kräva tilläggsfinansiering. Miljöministeriet anser det vara nödvändigt att fortsätta förhandlingarna för att detaljerna kring de alternativ som läggs fram i utredningen ska preciseras och slutliga beslut kunna fattas. Den färska utredningen ger mycket goda förutsättningar för detta.”

Aranda är ett modernt isförstärkt forskningsfartyg. I fjol slutfördes en grundlig reparation och upprustning av fartyget. Fartyget används förutom av Finlands miljöcentral även av bl.a. Meteorologiska institutet och Naturresursinstitutet samt av Helsingfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut är den utomstående organisation som har använt fartyget mest de senaste fem åren. Sverige kommer dock snart att få ett eget havsforskningsfartyg. Finlands miljöcentral letar aktivt efter nya internationella samarbetspartner.

”Aranda har en viktig roll i uppföljningen av och forskningen kring Östersjöns tillstånd. Finlands miljöcentrals kärnkompetens är att bedriva tvärvetenskaplig miljöforskning, inte att förvalta fartyg. Det vore bra om förvaltningen av fartyget sköttes av någon som har naturliga och praktiska förutsättningar att ha hand om denna viktiga uppgift. Nu är en lämplig tidpunkt att omsorgsfullt bedöma hur förvaltningen av fartyget ska skötas i framtiden”, konstaterar Lea Kauppi, generaldirektör för Finlands miljöcentral.

Oberoende av vilket förvaltningsalternativ som slutligen väljs kommer Finlands miljöcentral också i fortsättningen att svara för planeringen av den forskning och övervakning som utförs med Aranda, och även för genomförandet i samarbete med andra forskningsinstitut.

Mer information:

Miljöministeriet:
Saara Bäck, miljöråd, tfn 0295 250 337, [email protected]

Finlands miljöcentral:
Lea Kauppi, generaldirektör, tfn 0295 251 700, [email protected]

Krista Mikkonen