Revidering av lagen om bostadsrättsbostäder

Att bo i bostadsrättsbostad är ett alternativ till att hyra eller äga en bostad. Det är en boendeform där personen har bostadsrätt till en bostad som ägs av det bolag som är byggherre.

Syftet med den aktuella lagreformen är att säkerställa att bostadsrättsbostäder ska erbjudas till rimligt pris och utgöra en lockande boendeform även i framtiden. Systemet med bostadsrättsbostäder ska inte läggas om radikalt, utan de grundläggande principerna förblir oförändrade.

I samband med reformen av systemet ska man i enlighet med regeringsprogrammet beakta följande:

  • rimliga boendekostnader
  • systemets transparens
  • invånarnas möjligheter att påverka
  • en utveckling av valet av de boende

Lagförslag var på remiss under våren.

Beredningen baserar sig på omfattande utredningar och samråd

Reformen av bostadsrättssystemet bereddes i hög grad under den förra regeringsperioden. Den beredning som nu pågår baserar sig på de utredningar som gjorts tidigare, de synpunkter som intressegrupper lagt fram och resultat från andra samråd som ordnats.

Mer information

Anu Karjalainen, lagstiftningsråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Närmiljö och boende 0295250067