Hoppa till innehåll
Media

Bättre boenderådgivning för att effektivisera arbetet mot bostadslöshet – miljöministeriet har inlett en beredning av lagstiftning om boenderådgivning

miljöministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2022 9.42
Pressmeddelande

Regeringen har som mål att halvera antalet bostadslösa under den pågående regeringsperioden och att eliminera bostadslösheten under de därpå följande åren. Ett sätt att avskaffa bostadslösheten är boenderådgivning, och miljöministeriet har nu inlett en beredning av lagstiftning om boenderådgivning.

Målet med lagprojektet är att utvidga boenderådgivningen och säkerställa tillräcklig tillgång till boenderådgivning oberoende av boendeform och ort.

”Boende är en grundläggande rättighet som tillhör alla. Trots att Finland har lyckats minska antalet bostadslösa lider större grupper av människor risk för bostadslöshet är förut. Allt oftare är risken för bostadslöshet förknippad med ekonomiska problem, och enligt undersökningar är boenderådgivning ett mycket effektivt sätt att förebygga och minska bostadslöshet som beror just på dessa orsaker”, säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

Utredningen av arbetsgruppen för lagstadgad rådgivning lägger grunden för beredningen

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering säkerställs tillgången till boenderådgivning genom att rådgivningen görs lagstadgad. Utredningen av arbetsgruppen för lagstadgad rådgivning lägger grunden för beredningen av lagstiftningen.

Arbetsgruppens medlemmar representerade aktörer som har att göra med eller erbjuder boenderådgivning, och gruppen hade till uppgift att utreda olika alternativ för att göra boenderådgivningen lagstadgad. Arbetsgruppen lämnade sin slutrapport våren 2021, och den respons som samlats in under remissbehandlingen används också vid beredningen av lagstiftningen.

Lagen träder i kraft för viss tid

Kommunerna får hjälp med boenderådgivning redan 2022 från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) som beviljar kommunerna statsunderstöd för att utveckla och utvidga boenderådgivningen och den ekonomiska rådgivning som hänför sig till den. Kommunen och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet avtalar om användningen av understödet. Tidigare har statsunderstödet varit mindre och gällt endast ARA-bostadsbeståndet.

Utgångspunkten för den lagberedning som inletts är att omdefiniera principerna för samarbetet mellan Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och kommunerna när det gäller att ordna boenderådgivning, vilket även i fortsättningen ska grunda sig på understöd till kommunerna. Lagen ska till en början träda i kraft för viss tid, varefter en bedömning ska göras angående boenderådgivningens och lagstiftningens verkningsfullhet.

Målet med beredningen är att lagutkastet ska kunna sändas på remiss så att alla intressegrupper ska kunna kommentera den i slutet av våren 2022. Regeringens proposition till lag ska överlämnas på hösten i samband med budgetpropositionen för 2023. Enligt planerna ska den nya lagen träda i kraft vid ingången av 2023.

Mer om ämnet

Mer information

Matleena Haapala
Regeringssekreterare
029 525 0332
[email protected]