Hoppa till innehåll
Media

Genom boenderådgivningen söks lösningar på hur bostadslösheten kan elimineras – rapporten från arbetsgruppen för lagstadgad rådgivning sänds på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2021 12.46
Pressmeddelande

En av miljöministeriet tillsatt arbetsgrupp har haft i uppdrag att bereda förslag för att uppnå regeringsprogrammets mål om lagstadgad boenderådgivning.

Arbetsgruppens mandattid gick ut i februari 2021. I sin slutrapport kom gruppen fram till fyra olika alternativ för hur boenderådgivningen kan genomföras genom lag. Alla dessa alternativ vann understöd bland gruppens medlemmar. Gruppen valde inte bara en enda, enhällig lösningsmodell.

”Vi ber nu om utlåtanden om arbetsgruppens slutrapport, för att få en så bred syn som möjligt på hur vi bäst ska gå vidare med utvecklingen av boenderådgivningen. Vårt regeringsprogram har som mål att halvera bostadslösheten, och naturligtvis att till slut eliminera den helt. Det har också utretts att boenderådgivningen är en mycket viktig metod när det gäller att uppnå detta mål”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

I arbetsgruppens slutrapport har man bland annat kartlagt nuläget för och nivån på boenderådgivningen, sätten att ordna rådgivningen samt eventuella finansieringsmodeller. Utifrån kartläggningarna har gruppen föreslagit att antingen de framtida välfärdsområdena, kommunerna eller Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ska ordna eller samordna boenderådgivningen. Utöver hur boenderådgivningen kan bli lagstadgad utredde arbetsgruppen också möjligheterna att utveckla den nuvarande modellen.

De flesta medlemmarna i gruppen understödde en lagstadgad boenderådgivning och det fanns goda drag i varje förslag till lösning för hur rådgivningen ska ordnas. I varje alternativ identifierade man dock också punkter som kräver utveckling och noggrannare utredning. Som ett alternativ övervägde man att införa boenderådgivningen i lagen i två faser.

Arbetsgruppen lyfte också fram de stora pågående reformerna, såsom social- och hälsovårdsreformen och reformen av den sociala tryggheten, vars betydelse för förutsättningarna för lagstadgad boenderådgivning är mycket stor.

Som stöd för den fortsatta beredningen begär miljöministeriet utlåtanden om arbetsgruppens slutrapport. Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten Utlåtande.fi fram till den 21.5.2021.

Ytterligare information:

Jarmo Lindén
arbetsgruppens ordförande
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
0295 250 808
[email protected]

Timo Juurikkala
miljö- och klimatminister Krista Mikkonens specialmedarbetare
miljöministeriet
0295 250 109
[email protected]

Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av:

Liisa Meritähti
regeringssekreterare
miljöministeriet
0295 250 376
[email protected]

Krista Mikkonen