Vi utvecklar ekonomiska incitament

Så här genomför vi programmet för cirkulär ekonomi

Användningen av naturresurser kan orsaka utsläpp eller skada för naturens ekosystem utan att den som orsakar skadorna blir tvungen att betala kostnaderna. Företag och konsumenter saknar ofta ekonomiska incitament att göra val som är gynnsamma med tanke på cirkulär ekonomi.

En övergång till cirkulär ekonomi förutsätter finansiering av forskning, utveckling och innovationer. Den offentliga FoUI-finansieringen riktar innovationsverksamhet till nya branscher och uppmuntrar den privata sektorn att finansiera försök och innovationer som främjar cirkulär ekonomi.

Den offentliga sektorn kan stödja koldioxidsnåla lösningar som är förenliga med cirkulär ekonomi genom att upphandla produkter, tjänster och entreprenader som har mindre miljökonsekvenser än andra alternativ. Den offentliga sektorn kan också skapa nya marknader som upphandlare av energi- och resurseffektiva lösningar.

Vår verksamhet och så här ser nuläget ut:

1. Vi utvecklar ekonomiska incitament som stöder en sparsam användning av naturresurser, minskar koldioxidutsläppen samt främjar en generalisering av servicemodeller för cirkulär ekonomi.

 • Återvinningsindustrin överförs till elskatteklassen för industri från och med ingången av 2022. Finlex: Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning. Ansvarig myndighet: finansministeriet.
 • För gruvor bereder man en skatt som baserar sig på nettoavkastningen. Ansvarig myndighet: finansministeriet.
 • Enligt planerna ska skattebasen för avfallsskatten utvidgas. Ramboll har utrett möjligheterna att utvidga avfallsskatten. Ansvarig myndighet: miljöministeriet.
 • Behovet av att främja målen för återvinningen och den cirkulära ekonomin genom att beskatta avfallsförbränningen bedöms. Ett frivilligt Green deal-avtal med syfte att minska utsläppen från avfallsförbränningen och öka återvinningen är under beredning. Ansvarig myndighet: miljöministeriet.

2. Vi ökar koldioxidsnåla lösningar inom cirkulär ekonomi bland annat när det gäller byggande inom den offentliga sektorn, energi- och infrastrukturprojekt samt upphandling av tjänster.

 • Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling KEINO främjar koldioxidsnåla lösningar inom cirkulär ekonomi på många sätt, till exempel genom KEINO-akademin, regionala förändringsagenter, utvecklingsgrupper för cirkulär ekonomi, Green deal-avtal och marknadsdialog. Ansvarig myndighet: arbets- och näringsministeriet.
 • Projektet för delande av riskerna inom hållbar och innovativ offentlig upphandling producerar information och rekommendationer om mekanismer i anslutning till delande av risker och genomförandet av dem. Projektet är en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet och avslutas våren 2022.  Ansvarig myndighet: statsrådets kansli.
 • Vi bereder en digital informationsplattform för hållbara upphandlingar. Den gör det möjligt att lagra och tillsammans utveckla kriterierna för hållbara upphandlingar, samt använda dem i olika upphandlingsprocesser. Plattformen ska pilottestas 2023. Ansvarig myndighet: arbets- och näringsministeriet.
 • Motiva Oy gjorde en utredning om upphandlingskriterierna för koldioxidsnålt infrastrukturbyggande som stöder cirkulär ekonomi samt behovet att utveckla dem. Utredningen blev klar i april 2022. Målet är att de första kriterierna ska införas under 2023. Ansvarig myndighet: miljöministeriet och Trafikledsverket.

3. Vi stärker finansieringen av forsknings-, utvecklings-, innovations- och ekosystemverksamhet samt demonstrationsinvesteringar och investeringar i anläggningar.

 • I Finlands program för hållbar tillväxt har man reserverat 110 miljoner euro med vilka Business Finland finansierar lösningar för cirkulär ekonomi och demonstrationsanläggningar inom industrin. Ansvarig myndighet: Business Finland.
 • Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 har som mål att främja energieffektiviteten och den cirkulära ekonomin samt att minska växthusgasutsläppen. Finansieringen riktas också till åtgärder genom vilka man förbereder sig på klimatförändringen. Ansvarig myndighet: arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet.
 • Miljöministeriet beviljar sammanlagt en miljon euro i understöd till kommunernas klimatprojekt och projekt inom cirkulär ekonomi. Projekten syftar till att minska växthusgasutsläppen och till hållbar användning av naturresurser.  Ansvarig myndighet: miljöministeriet.