Incitament för cirkulär ekonomi

Så här genomför vi programmet för cirkulär ekonomi

Användningen av naturresurser kan orsaka utsläpp eller skada för naturens ekosystem utan att den som orsakar skadorna blir tvungen att betala kostnaderna för dem. Företag och konsumenter saknar ofta ekonomiska incitament att göra val som är gynnsamma med tanke på cirkulär ekonomi.

Omställningen till cirkulär ekonomi förutsätter finansiering av forskning, utveckling och innovationer. Den offentliga FoUI-finansieringen riktar innovationsverksamhet till nya branscher och uppmuntrar den privata sektorn att finansiera försök och innovationer som främjar cirkulär ekonomi.

Den offentliga sektorn kan stödja koldioxidsnåla lösningar som är förenliga med cirkulär ekonomi genom att upphandla produkter, tjänster och entreprenader som har mindre miljökonsekvenser än andra alternativ. Den offentliga sektorn kan också skapa nya marknader som upphandlare av energi- och resurseffektiva lösningar.

Vad gör vi och hur ser läget ut just nu?

1. Vi utvecklar ekonomiska incitament som stöder en sparsam användning av naturresurser, minskar koldioxidutsläppen samt främjar en generalisering av servicemodeller för cirkulär ekonomi.

 • Återvinningsindustrin överförs till elskatteklassen för industri från och med ingången av 2022. Finlex: Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning. Ansvarig myndighet: finansministeriet
 • Riksdagen har beslutat införa en skatt från och med 2024 på gruvmineral som brutits i Finland. Syftet med skatten är att samhället ska få en skälig ersättning för utvinning av icke förnybara naturresurser. Läs mer här: Lag om gruvmineralskatt 314/2023| Finlex.fi 
 • Från och med 2023 har avfallsskatten på avfall som förs till en avstjälpningsplats höjts från 70 euro till 80 euro per ton. Skattebasen har också utvidgats genom att avfallsskatt från och med 2023 ska betalas på gipsavfall som uppkommer vid byggande och rivning och från och med 2027 på grönlutslam. Läs mer här: Lag om ändring av avfallsskattelagen 962/2022| Finlex. Ansvarig myndighet: finansministeriet och miljöministeriet
 • Behovet av att främja målen för återvinningen och den cirkulära ekonomin genom att beskatta avfallsförbränningen bedöms. Det bereds ett frivilligt green deal-avtal med syfte att minska utsläppen från avfallsförbränningen och öka återvinningen. Ansvarig myndighet: miljöministeriet

2. Vi ökar koldioxidsnåla lösningar inom cirkulär ekonomi bland annat när det gäller byggande inom den offentliga sektorn, energi- och infrastrukturprojekt samt upphandling av tjänster.

 • Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling KEINO främjar koldioxidsnåla lösningar inom cirkulär ekonomi på många sätt, till exempel genom rådgivning, KEINO-akademin, regionala förändringsagenter och tematiska utvecklingsgrupper. Akademin för ledning av cirkulär ekonomi i offentlig upphandling ska genomföras 2022–2023. Ansvarig myndighet: arbets- och näringsministeriet
 • Projektet Riskdelning för hållbar och innovativ upphandling| tietokayttoon.fi (på finska) granskade olika sätt att hantera osäkerheter i samband med införandet av nya lösningar. Slutrapporten från projektet Riskdelning för hållbar och innovativ upphandling (tietokayttoon.fi; på finska) publicerades i maj 2022, och den innehåller bland annat förslag till nya modeller för offentlig finansiering. Ansvariga myndigheter: arbets- och näringsministeriet och statsrådets kansli
 • Vi bereder en digital informationsplattform för hållbara upphandlingar. Den gör det möjligt att lagra och tillsammans utveckla kriterierna för hållbara upphandlingar, samt använda dem i olika upphandlingsprocesser. Plattformen ska pilottestas 2023. Ansvarig myndighet: arbets- och näringsministeriet
 • Motiva Oy gjorde en utredning om upphandlingskriterierna för koldioxidsnålt infrastrukturbyggande som stöder cirkulär ekonomi samt behovet att utveckla dem.  Utredningen| motiva.fi (på finska) blev klar i april 2022. Målet är att de första kriterierna ska införas under 2023. Under slutet av 2022 fortsätter vi diskussionerna om möjligheterna till ett green deal-avtal inom området och om den fortsatta utvecklingen av upphandlingskriterierna. Ansvariga myndigheter: miljöministeriet och Trafikledsverket

3. Vi stärker finansieringen av forsknings-, utvecklings-, innovations- och ekosystemverksamhet samt demonstrationsinvesteringar och investeringar i anläggningar.

 • I Finlands program för hållbar tillväxt har man reserverat 110 miljoner euro med vilka Business Finland finansierar lösningar för cirkulär ekonomi och demonstrationsanläggningar inom industrin. Ansvarig myndighet: Business Finland
 • Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 har som mål att främja energieffektiviteten och den cirkulära ekonomin och att minska växthusgasutsläppen. Finansiering riktas också till åtgärder genom vilka man förbereder sig på klimatförändringen. Ansvariga myndigheter: arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet
 • Miljöministeriet beviljade över en miljon euro i understöd till kommunernas klimatprojekt och projekt inom cirkulär ekonomi i juni 2022. Sammanlagt 20 projekt som siktar på minskade växthusgasutsläpp och hållbar användning av naturresurser beviljades finansiering. Ansvarig myndighet: miljöministeriet