Marknaden för cirkulär ekonomi

Så här genomför vi programmet för cirkulär ekonomi

Uppskattningarna av värdet på den globala marknaden som stöder cirkulär ekonomi rör sig kring hundratals miljarder euro. Den cirkulära ekonomin och den tekniska utvecklingen ger tillsammans Europa en möjlighet att förbättra resursproduktiviteten med upp till tre procent per år och öka bruttonationalprodukten med cirka 0,5 procent fram till 2030.

En cirkulär ekonomi som blir allt starkare åstadkommer ny och ekologiskt hållbar ekonomisk tillväxt på lång sikt även i Finland. Marknaden för cirkulär ekonomi kan främjas bland annat genom en lämplig kombination av styrmedel, såsom lagstiftning om ekodesign för produkter, ekonomiska incitament samt genom att utveckla myndighetssamarbetet i anslutning till projekt som gäller cirkulär ekonomi. Dessutom påskyndas marknaden för cirkulär ekonomi av att medborgarna hittar lockande tjänster.

Vad gör vi och hur ser läget ut just nu?

1. Vi utvecklar aktivt lagstiftning och produktpolitiska styrmedel som stöder cirkulär ekonomi i EU.

  • Förslageni  EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin från mars 2022 ökar produktpolitikens hållbarhet, minskar avfallet, förbättrar konsumenternas möjligheter att agera på ett hållbart sätt och fokuserar på de sektorer som är viktigast med tanke på verkningsfullheten, till exempel elektronik, batterier och fordon, förpackningar, plast, textilier, byggande och byggnader samt mat, vatten och näringsämnen. Information om åtgärder inom cirkulär ekonomi på EU-nivå finns också på miljöministeriets webbplats. Ansvariga myndigheter: miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet och justitieministeriet

2. Vi utvecklar myndighetssamarbetet i projekt inom cirkulär ekonomi.

  • Workshoparna, som ordnades av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, för att utveckla myndighetssamarbetet inom projekten för cirkulär ekonomi genomfördes hösten 2021. Rekommendationer för att utveckla myndighetssamarbetet inom projekten för cirkulär ekonomi (ely-keskus.fi; på finska) färdigställdes i februari 2022. I rekommendationerna betonas bland annat utveckling av nätverksarbetet, möjliggörande av försök, koncentrerad information och bättre informationsspridning samt ökade resurser för prognostisering och riskhantering. Ansvariga myndigheter: miljöministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
  • Det har också förts diskussioner med representanter för närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken om vilka strukturer och verksamhetsmodeller och vilket kunnande och stöd som behövs för att främja cirkulär ekonomi. Ansvarig myndighet: miljöministeriet

3. Vi främjar stärkandet av marknaden för återvinningsmaterial.

  • Vi tillsatte en arbetsgrupp för produktifiering av återvunnet material. Arbetsgruppen följer beslutsfattandet från fall till fall samt utvecklar praxis och lagstiftningen om hur material som har klassificerats som avfall upphör att vara avfall. En halvtidsrapport (på finska) om framstegen i arbetet färdigställdes i juni 2022. Ansvarig myndighet: miljöministeriet
  • Vi utreder möjligheterna till användningsskyldighet för återvunnet material och till frivillig styrning inom nya material- och produktgrupper, särskilt i fråga om plast, men också i fråga om näringsämnen, betong och textilier. Utredningen blir klar i början av 2023. Ansvarig myndighet: miljöministeriet
  • Vi utreder möjligheterna till användningsskyldighet för återvunnet material eller till frivillig styrning för att öka efterfrågan på återvunnet material inom nya material- och produktgrupper, särskilt i fråga om plast, men också i fråga om näringsämnen, betong och textilier. Utredningen blir klar i början av 2023. Ansvarig myndighet: miljöministeriet
  • Vi främjar utnyttjandet av verksamhetsmodellerna för cirkulär ekonomi inom gruvindustrin. Målet är att det brutna materialet ska kunna återanvändas effektivare antingen på plats eller genom att det förädlas till nya produkter. Växelverkan mellan gruvbranschen och olika intressegrupper inleddes med en workshopserie som ordnades i mars 2022. Den samordningsgrupp som stöder arbetet publicerar en rapport i början av 2024. Ansvariga myndigheter: arbets- och näringsministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland

4. Vi hjälper medborgarna att hitta tjänster inom cirkulär ekonomi och gör tjänsterna mer attraktiva.

  • Vi gör cirkulär ekonomi till en del av konsumenthandeln i nära samarbete med Finsk Handel rf. I projektet Kiertotalous kuluttajakaupassa (Cirkulär ekonomi i konsumenthandeln) utarbetas en handbok och policyrekommendationer för att stödja cirkulär ekonomi inom handeln. Ansvariga myndigheter: miljöministeriet och arbets- och näringsministeriett
  • Vi främjar en ökad användning av reparationstjänster genom samarbetsprojekt med bland annat Konsumentforskningscentralen vid Helsingfors universitet och Åbo yrkeshögskola. Ansvarig myndighet: miljöministeriet
  • Tillsammans med nätverket för intelligenta transportsystem ITS Finland ry har vi gjort en handbok för kommuner och städer om hur man kan främja elbilspoolar (på finska). Ansvarig myndighet: miljöministeriet