Marknaden för cirkulär ekonomi

Så här genomför vi programmet för cirkulär ekonomi

Uppskattningarna av värdet på den globala marknaden som stöder cirkulär ekonomi rör sig kring hundratals miljarder euro. Den cirkulära ekonomin och den tekniska utvecklingen ger tillsammans Europa en möjlighet att förbättra resursproduktiviteten med upp till tre procent per år och öka bruttonationalprodukten med cirka 0,5 procent fram till 2030.

En cirkulär ekonomi som blir allt starkare åstadkommer ny och ekologiskt hållbar ekonomisk tillväxt på lång sikt även i Finland. Marknaden för cirkulär ekonomi kan främjas bland annat genom en lämplig kombination av styrmedel, såsom lagstiftning om ekodesign för produkter, ekonomiska incitament samt genom att utveckla myndighetssamarbetet i anslutning till projekt som gäller cirkulär ekonomi. Dessutom påskyndas marknaden för cirkulär ekonomi av att medborgarna hittar lockande tjänster.

Vår verksamhet och så här ser nuläget ut:

1. Vi utvecklar aktivt lagstiftning och produktpolitiska styrmedel som stöder cirkulär ekonomi i EU.

  • Behandlingen av förslagen till lagstiftning och styrning av hållbar produktpolitik i  EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin inleddes i medlemsstaterna i mars 2022. Ansvarig myndighet: arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet och miljöministeriet.
  • Vi planerar ett öppet samråd för intressegrupper om EU:s initiativ inom cirkulär ekonomi våren 2022. Ansvarig myndighet: arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet.

2. Vi utvecklar myndighetssamarbetet i projekt inom cirkulär ekonomi.

  • Workshoparna, som ordnades av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, för att utveckla myndighetssamarbetet inom projekten för cirkulär ekonomi genomfördes hösten 2021. Suositukset viranomaisyhteistyön kehittämiseksi kiertotaloushankkeissa valmistuivat. Ansvarig myndighet: miljöministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.
  • I februari 2022 ordnade vi också en workshop för företrädare för NTM-centralerna och regionförvaltningsverken. I workshopen diskuterade vi hur vi tillsammans kan främja cirkulär ekonomi – vilka strukturer, verksamhetsmodeller, hurdan kompetens och hurdant stöd behövs. Ansvarig myndighet: miljöministeriet.

3. Vi främjar stärkandet av marknaden för återvinningsmaterial.

  • Vi tillsatte en arbetsgrupp för produktifiering av återvunnet material. Arbetsgruppen följer beslutsfattandet från fall till fall och utvecklar praxis samt lagstiftningen om hur material som har klassificerats som avfall upphör att vara avfall. Ansvarig myndighet: miljöministeriet.
  • Vi utreder möjligheterna till användningsskyldighet för återvunnet material inom nya material- och produktgrupper, särskilt i fråga om plast. Utredningen blir klar 2023. Ansvarig myndighet: miljöministeriet.
  • Vi främjar utnyttjandet av verksamhetsmodellerna för cirkulär ekonomi inom gruvindustrin. Målet är att det brutna materialet ska kunna återanvändas effektivare antingen på plats eller genom att det förädlas till nya produkter. Växelverkan mellan gruvbranschen och olika intressegrupper inleddes med en workshop som ordnades i mars 2022. Ansvarig myndighet: arbets- och näringsministeriet samt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland.

4. Vi hjälper medborgarna att hitta tjänster inom cirkulär ekonomi och gör tjänsterna mer attraktiva för konsumenterna.

  • Tillsammans med nätverket för intelligenta transportsystem ITS Finland ry genomför vi en utredning och utarbetar en guide om hur man kan främja användningen av elbilar för gemensamt bruk. Arbetet inleddes i april 2022 och blir färdigt före hösten samma år. Ansvarig myndighet: miljöministeriet.
  • Vi främjar en ökad användning av reparationstjänster genom samarbetsprojekt med bland annat Konsumentforskningscentralen vid Helsingfors universitet och Åbo yrkeshögskola. Ansvarig myndighet: miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet.