Kiertotalouden markkinat

Näin toteutamme Kiertotalousohjelmaa

Arviot kiertotaloutta tukevien globaalien markkinoiden arvosta liikkuvat sadoissa miljardeissa euroissa. Kiertotalous ja teknologinen kehitys tarjoavat Euroopalle mahdollisuuden parantaa resurssien tuottavuutta jopa kolme prosenttia vuodessa ja lisätä bruttokansantuotetta noin 0,5 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Myös Suomessa kiertotalouden markkinoiden vahvistuminen rakentaa uutta ja ekologisesti kestävää talouskasvua pitkällä aikavälillä. Kiertotalousmarkkinoita voidaan edistää muun muassa sopivalla ohjauskeinojen yhdistelmällä, kuten tuotteiden ekosuunnittelun lainsäädännöllä, taloudellisilla kannustimilla sekä kehittämällä kiertotaloushankkeisiin liittyvää viranomaisten yhteistyötä. Lisäksi kiertotalouden markkinoita vauhdittaa se, että kansalaiset löytävät palvelut ja pitävät niitä houkuttelevina.

Mitä teemme ja missä mennään:

1. Kehitämme aktiivisesti EU:ssa kiertotaloutta tukevan lainsäädännön ja tuotepolitiikan ohjauskeinoja.

  • Maaliskuussa 2022 julkaistut EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman  ehdotukset lisäävät tuotepolitiikan kestävyyttä ja vähentävät jätettä, parantavat kuluttajien mahdollisuuksia toimia kestävästi  ja keskittyvät vaikuttavuuden kannalta olennaisimpiin sektoreihin kuten elektroniikkaan, akkuihin ja ajoneuvoihin, pakkaamiseen, muoveihin, tekstiileihin, rakentamiseen ja rakennuksiin sekä ruokaan, veteen ja ravinteisiin. Tietoa EU-tasoisista kiertotaloustoimista on koottu myös ympäristöministeriön sivulle Kiertotalouden edistäminen EU:ssa. Vastuuorganisaatio: työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö sekä ympäristöministeriö.

 2. Kehitämme viranomaisten yhteistyötä kiertotaloushankkeissa.

  • Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen toteuttama työpajojen sarja viranomaisyhteistyön kehittämiseksi kiertotaloushankkeissa järjestettiin syksyllä 2021. Suositukset viranomaisyhteistyön kehittämiseksi kiertotaloushankkeissa valmistuivat helmikuussa 2022. Suosituksissa korostetaan muun muassa verkostotyön kehittämistä, kokeilujen mahdollistamista, tiedon keskittämistä ja parempaa jakamista sekä resurssien lisäämistä ennakointiin ja riskien hallintaan. Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö sekä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
  • Myös ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen edustajien kanssa on käyty keskusteluja siitä, mitä rakenteita, toimintamalleja, osaamista ja tukea kiertotalouden edistämiseen tarvittaisiin.  Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö.

3. Edistämme kierrätysmateriaalien markkinoiden vahvistumista.

  • Perustimme uusiomateriaalien tuotteistamista käsittelevän työryhmän. Se seuraa tapauskohtaista päätöksentekoa sekä kehittää käytäntöjä ja lainsäädäntöä siitä, miten jätteeksi luokiteltu materiaali lakkaa olemasta jätettä. Väliraportti työn etenemisestä valmistui kesäkuussa 2022. Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö.
  • Selvitämme kierrätysmateriaalien käyttövelvoitteiden tai vapaaehtoisen ohjauksen mahdollisuuksia kierrätysmateriaalien kysynnän lisäämiseksi uusissa materiaali- ja tuoteryhmissä erityisesti muovin, mutta myös ravinteiden, betonin ja tekstiilien osalta. Selvitys valmistuu alkuvuonna 2023. Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö.
  • Edistämme kiertotalouden toimintamallien hyödyntämistä kaivos- ja kaivannaisteollisuudessa. Tavoitteena on saada louhittu aines hyödynnettyä entistä tehokkaammin joko paikan päällä tai jalostettuna uusiksi tuotteiksi. Kaivannaisalan ja eri sidosryhmien välinen vuorovaikutus käynnistyi maaliskuussa 2022 järjestetyllä työpajasarjalla. Työtä edistävä koordinaatioryhmä julkaisee raportin vuoden 2024 alussa. Vastuuorganisaatio: työ- ja elinkeinoministeriö sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

4. Autamme kansalaisia löytämään kiertotalouspalveluja ja parannamme niiden houkuttelevuutta.

  • Viemme kiertotaloutta osaksi kuluttajakauppaa läheisessä yhteistyössä Kaupan liiton kanssa. Kiertotalous kuluttajakaupassa -hankkeessa laaditaan pelikirja ja politiikkasuosituksia kaupan alan kiertotalouden tukemiseksi. Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.
  • Edistämme korjauspalvelujen yleistymistä yhteistyöhankkeilla muun muassa Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö.
  • Toteutimme Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry:n ja yhteistyökumppanien kanssa käsikirjan kunnille ja kaupungeille sähköisten yhteiskäyttöautojen edistämiseen.  Vastuuorganisaatio: ympäristöministeriö.