Uusiomateriaalien tuotteistamista käsittelevä työryhmä (UTU-työryhmä)

YM045:00/2021 Kehittäminen

Ympäristöministeriö on asettanut toimikaudelle 1.9.2021–31.12.2023 uusiomateriaalien tuotteistamista käsittelevän työryhmän (UTU-työryhmä). Työryhmän tehtävänä on seurata ja kehittää jätteeksi luokittelun päättymistä (End of Waste, EoW) ja sivutuotteita koskevaa sääntelyä ja hallintokäytäntöjä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM045:00/2021

Asianumerot VN/16535/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2021 – 31.12.2023

Asettamispäivä 1.9.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tavoitteena on edistää jätteeksi luokittelun päättymistä ja sivutuotteita koskevan sääntelyn ja päätöksenteon sujuvuutta, yhdenmukaisuutta ja ennakoitavuutta. Sääntelyn on edistettävä uusiomateriaalien eli jätteiden ja teollisuuden sivuvirtojen tuotteistamista siten, että ympäristön- ja terveydensuojelun korkea taso säilyy. Lisäksi työryhmän tavoitteena on seurata EU:ssa tapahtuvaa EoW-kehitystyötä ja edistää Suomen osallistumista siihen.

Työryhmä valmistelee raportin jätteeksi luokittelun päättymistä ja sivutuotteita koskevien päätöksentekomenettelyiden kehittämisestä. Työryhmä antoi väliraporttinsa työn etenemisestä 30.6.2022.

Tiivistelmä

Ympäristöministeriö on asettanut toimikaudelle 1.9.2021–31.12.2023 uusiomateriaalien tuotteistamista käsittelevän työryhmän (UTU-työryhmä). Työryhmän tehtävänä on seurata ja kehittää jätteeksi luokittelun päättymistä (End of Waste, EoW) ja sivutuotteita koskevaa sääntelyä ja hallintokäytäntöjä.

Lähtökohdat

Kiertotalouden edistäminen edellyttää tuotteistamismenettelyiden kehittämistä sekä jäte-tuote- ja kemikaalilainsäädännön rajapintojen selkeyttämistä. Jätteeksi luokittelun päättymisestä on säädetty jätelaissa (646/2011). Päätökset jätteeksi luokittelun päättymisestä voidaan tehdä jätelajikohtaisesti EU-harmonisoituina säädöksinä tai kansallisesti valtioneuvoston asetuksella. Euroopan unionissa on säädetty arviointiperusteita rauta-, teräs- ja alumiiniromulle, lasimurskalle ja kupariromulle. Kansallisia jätteeksi luokittelun päättymistä koskevia valtioneuvoston asetuksia ei ole toistaiseksi annettu, mutta parhaillaan valmistellaan betonimursketta ja muovijätettä koskevien asetusten antamista.

Jos EU-tason tai kansallista säädöstä ei ole, myös tapauskohtainen jätteeksi luokittelun päättymistä koskeva päätöksenteko on mahdollinen. Asia ratkaistaan tällöin ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisessa ympäristölupaprosessissa tai toisinaan myös valvontaviranomaisen lausunnolla.

Vastaavasti jätelaissa säädetään myös sivutuotteeksi määrittelyn perusteista sekä asetuksenantovaltuudesta sivutuotteeksi luokittelun edellytyksistä. Toistaiseksi ei ole annettu sivutuotteita koskevia valtioneuvoston asetuksia. Myös tapauskohtaista sivutuotteeksi luokittelua koskeva asia voidaan ratkaista luvanvaraisen toiminnan osalta ympäristölupapäätöksessä.

Nykyistä tapauskohtaista jätteeksi luokittelun päättymistä koskevaa päätöksentekomenettelyä on useiden toiminnanharjoittajien ja viranomaisten taholta pidetty riittämättömänä päätöksenteon sujuvuuden ja yhtenäisyyden kannalta. Siksi hallitus päätyi jätesäädöspakettia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 40/2021 vp) esittämään päätöksentekomenettelyiden seurantaa ja tarvittaessa niiden kehittämistä. Hallituksen esityksen mukaan:

”Ympäristöministeriö asettaa mahdollisimman pian työryhmän seuraamaan sivutuotteita ja jätteeksi luokittelun päättymistä koskevan sääntelyn täytäntöönpanoa ja toimivuutta. Työryhmän tehtävänä olisi myös arvioida tarvetta säätää erillisestä, ympäristölupamenettelyä kevyemmästä menettelystä, jossa ratkaistaisiin jätteeksi luokittelun päättyminen silloin, kun asiasta ei ole säädetty EU:ssa tai kansallisella asetuksella. Tässä yhteydessä arvioidaan myös asiaa koskevan tapauskohtaisen päätöksenteon keskittämistä yhden valtion viranomaisen tehtäväksi.”

Eduskunta antoi jätelain muutosta (714/2021) koskevassa vastauksessaan EV 112/2021 seuraavan lausuman jätteeksi luokittelun päättymistä koskevasta sääntelystä: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet säätää kevyempi, erityisesti jätteeksi luokittelun päättymiseen sovellettava uusi menettely, jossa toimivalta keskitetään yhdelle viranomaiselle.”

Tarve perustaa työryhmä on tuotu esille myös mm. kiertotalouden strategista ohjelmaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä sekä hallituksen puoliväliriihessä.