Valtioneuvoston asetus mekaanisesti kierrätetyn uusiomuoviraaka-aineen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista

YM013:00/2023 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus mekaanisesti kierrätetyn uusiomuoviraaka-aineen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista. Asetuksella säädettäisiin yksityiskohtaisista arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin uusiomuoviraaka-aine ei ole enää jätettä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM013:00/2023

Asianumerot VN/6588/2023

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 2.3.2023 – 30.6.2024

Asettamispäivä 11.4.2023

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Asetuksen tavoitteena on sujuvoittaa lupakäytäntöjä ja edistää jäteperäisen materiaalin käyttöä. Asetuksella luotaisiin uusiomuoviraaka-aineen valmistajia koskevat yhtenäiset velvoitteet ja kriteerit jäteluokittelun päättämiselle, kun asetuksen arviointiperusteet olisi otettu käyttöön. Asetuksella tuettaisiin kiertotalouden tavoitteita ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Asetuksen mukaiset vaatimukset täyttävän uusiomuoviraaka-aineen käytöllä voitaisiin korvata raakaöljylähtöistä muoviraaka-aineen valmistusta.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus mekaanisesti kierrätetyn uusiomuoviraaka-aineen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista. Asetuksella säädettäisiin yksityiskohtaisista arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin uusiomuoviraaka-aine ei ole enää jätettä.

Lähtökohdat

Kansallisen ei-enää-jätettä (EEJ) mahdollisuuksista ja tarkoituksenmukaisuudesta mekaanisen muovinkierrätyksen osalta laadittiin muistio vuonna 2020. Tehdyn selvityksen mukaan uusiomuoviraaka-aineelle todettiin löytyvän jo useita käyttökohteita sekä markkinat, mutta itse uusiomuoviraaka-aineen valmistus tapahtuu ilman tapauskohtaista jätteeksi luokittelun päättymistä koskevaa menettelyä. Selvitysten perusteella mekaanisesti kierrätetyn uusiomuoviraaka-aineen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista on perusteltua säätää asetuksella, jolloin asiaa ei enää ole tarve ratkaista tapauskohtaisessa päätöksenteossa jätteeksi luokittelun päättymisestä.