Öljysuojarahasto

Ympäristöministeriön alainen öljysuojarahasto korvaa maa- ja vesialueilla tapahtuvien öljyvahinkojen ja niiden torjunnan kustannukset silloin, kun vahingon aiheuttajaa ei tiedetä tai aiheuttaja ei kykene korvaamaan kustannuksia.

Öljysuojarahasto on vasta toissijainen öljyvahinkojen ja niiden torjuntakustannusten korvaaja. Rahastosta maksetut korvaukset peritään takaisin vahingon aiheuttajalta tai muulta vahingosta ensisijaisesti vastuussa olevalta.

Öljyllä pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostaminen

Öljysuojarahastosta voidaan harkinnanvaraisesti korvata öljyllä pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostamiskustannuksia, jos pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta, taikka tämä ei kykene vastaamaan pilaantumisen aiheuttamista kustannuksista. Edellytyksenä on lisäksi, että pilaantuneen alueen haltijaa ei voida kohtuudella velvoittaa puhdistamaan aluetta.

Öljysuojarahasto ei hyväksy enää uusia öljyllä pilaantuneen maaperän puhdistamishankkeita rahaston korvattavaksi

Öljysuojarahastosta voidaan harkinnanvaraisesti korvata öljyn pilaaman maaperän tai pohjaveden
puhdistamisesta, puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistustöiden suunnittelusta aiheutuvia
kustannuksia (Laki öljysuojarahastosta 1406/2004, 15 §). Korvauksiin on käytetty  öljysuojarahastoon valtion talousarviosta siirrettyä öljyjätemaksun kertymää. Öljyjätemaksun kantamisen päätyttyä vuoden 2019 lopussa ovat myös määrärahasiirrot öljysuojarahastoon loppuneet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun jo siirretyistä määrärahoista vielä käyttämättä olevat varat loppuvat, ei öljysuojarahastosta enää myönnetä korvauksia puhdistushankkeisiin. Akuuttien öljyvahinkojen aiheuttamat kustannukset korvataan rahastosta, kuten tähänkin asti, sillä niiden rahoitus tulee öljysuojamaksun kautta.

Öljysuojarahaston hallitus on edellä kuvatun taloudellisen tilanteensa vuoksi 24.5.2021 kokouksessaan päättänyt uudesta linjauksesta, joka astuu voimaan välittömästi. Jo aloitetut tutkimus- ja kunnostushankkeet saatetaan loppuun. Sen sijaan uusiin öljyn pilaaman maaperän tai pohjaveden tutkimus- ja puhdistamishankkeisiin ei enää 24.5.2021 jälkeen myönnetä rahoitusta. Myöskään korvauksen hakijan jo toteuttamien tutkimus- ja puhdistushankkeiden kustannuksiin ei myönnetä korvauksia.

Maaperän tai pohjaveden tutkimus- ja puhdistamishankkeisiin on mahdollista hakea avustusta Pirkanmaan ELY-keskuksen Maaperä kuntoon-hankkeesta.

JASKA-hanke

Öljysuojarahaston vuonna 2012 käynnistämään riskialueilla sijaitsevien vanhojen öljyllä pilaantuneiden alueiden tutkimus- ja kunnostushankkeeseen ei oteta enää vastaan uusia hakemuksia. Hankkeessa kunnostettavaksi hyväksytyt kohteet hoidetaan hankkeessa loppuun.

Öljysuojarahaston projektiorganisaationa on vuoden 2019 alusta lähtien toiminut Pirkanmaan ELY-keskus.

Öljysuojarahaston hallitus on teettänyt Jaska-hankkeesta selvityksen.

Öljysuojarahastosta pelastustoimen alueille, kunnille ja valtiolle maksettavat korvaukset

Alueellisilla pelastustoimilla on oikeus saada öljysuojarahastosta korvausta öljyntorjuntakaluston hankintakustannuksiin sekä öljyntorjuntavalmiuden ylläpitämisestä ja koulutuksesta johtuviin kustannuksiin. Öljyntorjuntaveneiden hankintakustannuksista korvataan öljysuojarahaston varoista yleensä 50-90 prosenttia. Lisäksi alueellisille pelastustoimille ja kunnille voidaan harkinnanvaraisesti myöntää korvauksia esimerkiksi öljyntorjuntakaluston varastointitilojen hankintakustannuksiin. Valtiolle öljysuojarahastosta voidaan myöntää harkinnanvaraisia korvauksia alusöljyvahinkojen torjuntaan tarkoitetun kaluston hankintakustannuksiin ja torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin. Ahvenanmaan maakunnalle voidaan korvata alusöljyvahinkojen torjuntakaluston hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia.

Öljysuojarahaston hallitus päättää korvaukset

Öljysuojarahastosta maksettavista korvauksista päättää rahaston hallitus, jonka valtioneuvosto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksessa on edustaja sisäministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, ympäristöministeriöstä, luonnon- ja ympäristönsuojelujärjestöstä, öljyalalta ja Suomen Kuntaliitosta. Hallituksen puheenjohtaja on puolueeton eikä edusta öljyvahinkoasioiden intressitahoja.

Henkilötietojen käsittely öljysuojarahastossa

Öljysuojarahaston hakemusasiakirjat sisältävät henkilötietoja. Käsitellessään asiakirjoja öljysuojarahasto toimii Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä ja noudattaa kyseisessä asetuksessa henkilötietojen käsittelylle ja rekisterinpitäjälle asetettuja periaatteita ja velvoitteita. Katso lisätietoja henkilötietojen käsittelystä öljysuojarahastossa seuraavasta asiakirjasta.

Öljysuojarahaston tulot ja menot

Öljysuojarahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Varat toimintaansa öljysuojarahasto saa öljysuojamaksun kertymästä ja siirroista valtion talousarviosta.

Öljysuojamaksua peritään maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetettavasta öljystä. Siltä osin kuin öljyä on kuljetettu aluksella, jota ei ole koko lastiosan pituudelta varustettu kaksoispohjalla, öljysuojamaksu peritään kaksinkertaisena.

Öljyjätemaksun kertymästä osa voidaan valtion talousarviossa siirtää öljysuojarahastoon käytettäväksi vanhojen saastuneiden maa-alueiden puhdistustoimista aiheutuviin kustannuksiin. Rahastoon on siirretty keskimäärin 2-3 miljoonaa euroa öljyjätemaksuvaroja vuodessa.

Öljysuojarahaston varojen käyttö

Öljysuojarahastosta maksetaan korvauksia vuosittain keskimäärin 10 miljoonaa euroa, mikä vastaa suunnilleen öljysuojamaksun vuosittaista kertymää ja valtion talousarviosta siirretyn öljyjätemaksun määrää. Vuosina 2010-2015 voimassa olleen öljysuojamaksun määräaikaisen korotuksen vuoksi rahaston tulot ovat kasvaneet ja myös rahaston maksamien korvausten määrä on kasvanut.

Kansainvälinen öljyvahinkorahasto

Öljytankkereiden Suomen alueella aiheuttamat öljyvahingot korvataan kansainvälisestä öljyvahinkorahastosta (International Oil Pollution Compensation Fund 1992) ja sitä täydentävästä lisärahastosta (Supplementary Fund) siinä tapauksessa, että korvausta ei saada perityksi vahingon aiheuttajalta tai, jos vahinko ylittää laivan omistajan vastuurajan.

Lisätietoja

Kati Leskinen, asiantuntija 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Päästöt ja ympäristöriskit 0295250090