Öljysuoja­rahasto

Ympäristöministeriön alainen öljysuojarahasto korvaa maa- ja vesialueilla tapahtuvien öljyvahinkojen ja niiden torjunnan kustannukset silloin, kun vahingon aiheuttajaa ei tiedetä tai aiheuttaja ei kykene korvaamaan kustannuksia.

Öljysuojarahasto on vasta toissijainen öljyvahinkojen ja niiden torjuntakustannusten korvaaja. Rahastosta maksetut korvaukset peritään takaisin vahingon aiheuttajalta tai muulta vahingosta ensisijaisesti vastuussa olevalta.

Öljysuojarahaston toiminta päättyy vuoden 2024 lopussa. Uusi ympäristövahinkorahasto aloittaa 1.1.2025.

Öljyllä pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostaminen

Öljysuojarahastosta on aikaisemmin voitu korvata harkinnanvaraisesti öljyllä pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostamiskustannuksia, jos pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta, taikka tämä ei kykene vastaamaan pilaantumisen aiheuttamista kustannuksista.

Öljysuojarahaston hallitus on linjannut, ettei se myönnä enää 24.5.2021 jälkeen öljyn pilaaman maaperän tai pohjaveden tutkimus- ja puhdistamishankkeisiin rahoitusta. Myöskään korvauksen hakijan jo toteuttamien tutkimus- ja puhdistushankkeiden kustannuksiin ei myönnetä korvauksia.

Maaperän tai pohjaveden tutkimus- ja puhdistamishankkeisiin on mahdollista hakea avustusta Pirkanmaan ELY-keskuksen Maaperä kuntoon-hankkeesta.

JASKA-hanke

Öljysuojarahaston JASKA-hankkeessa on tutkittu ja kunnostettu riskialueilla sijaitsevia vanhoja öljyllä pilaantuneita kiinteistöjä. Uusien hakemusten vastaanottaminen JASKA-hankkeeseen on päättynyt.

Öljysuojarahastosta maksettavat korvaukset

Öljyvahingosta kärsimään joutuneelle sekä öljyvahinkojen torjuntaviranomaisille ja muille torjuntaan ja ympäristön ennallistamiseen osallistuneille korvataan torjunnasta ja öljyn pilaaman ympäristön ennallistamisesta aiheutuneet kustannukset. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, ettei korvausta ole täysimääräisesti saatu perityksi korvausvelvolliselta tai hänen vastuuvakuutuksestaan, taikka korvausvelvollista ei ole saatu selville.

Öljysuojarahaston hallitus päättää korvaukset

Öljysuojarahastosta maksettavista korvauksista päättää rahaston hallitus, jonka valtioneuvosto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksessa on edustaja sisäministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, ympäristöministeriöstä, luonnon- ja ympäristönsuojelujärjestöstä, öljyalalta ja Suomen Kuntaliitosta. Hallituksen puheenjohtaja on puolueeton eikä edusta öljyvahinkoasioiden intressitahoja.

Henkilötietojen käsittely öljysuojarahastossa

Öljysuojarahaston hakemusasiakirjat sisältävät henkilötietoja. Käsitellessään asiakirjoja öljysuojarahasto toimii Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä ja noudattaa kyseisessä asetuksessa henkilötietojen käsittelylle ja rekisterinpitäjälle asetettuja periaatteita ja velvoitteita. Katso lisätietoja henkilötietojen käsittelystä öljysuojarahastossa seuraavasta asiakirjasta.

Öljysuojarahaston tulot ja menot

Öljysuojarahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Varat toimintaansa öljysuojarahasto saa öljysuojamaksun kertymästä ja siirroista valtion talousarviosta.

Öljysuojamaksua peritään maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetettavasta öljystä. Siltä osin kuin öljyä on kuljetettu aluksella, jota ei ole koko lastiosan pituudelta varustettu kaksoispohjalla, öljysuojamaksu peritään kaksinkertaisena.

Öljysuojamaksun kantaminen lopetettiin 1.3.2020, jolloin öljysuojarahaston varat ylittivät ylemmän 10 miljoonan euron pääomarajan. Öljysuojamaksun kantamista koskevat säännökset kumottiin ja maksusta luovuttiin kokonaan 1.1.2023 alkaen valtion talousarvion ulkopuolista ympäristövahinkorahastoa koskevan lain (1262/2022) vahvistamisen myötä.

Öljysuojarahaston varojen käyttö

Öljysuojarahastosta maksetaan korvauksia vuosittain keskimäärin 10 miljoonaa euroa, mikä vastaa suunnilleen öljysuojamaksun vuosittaista kertymää ja valtion talousarviosta siirretyn öljyjätemaksun määrää. Vuosina 2010-2015 voimassa olleen öljysuojamaksun määräaikaisen korotuksen vuoksi rahaston tulot ovat kasvaneet ja myös rahaston maksamien korvausten määrä on kasvanut.

Kansainvälinen öljyvahinkorahasto

Öljytankkereiden Suomen alueella aiheuttamat öljyvahingot korvataan kansainvälisestä öljyvahinkorahastosta (International Oil Pollution Compensation Fund 1992) ja sitä täydentävästä lisärahastosta (Supplementary Fund) siinä tapauksessa, että korvausta ei saada perityksi vahingon aiheuttajalta tai, jos vahinko ylittää laivan omistajan vastuurajan.

Lisätietoja

Kati Leskinen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Päästöt ja ympäristöriskit Puhelin:0295250090   Sähköpostiosoite: