Nationalstadsparkerna bevarar stadens natur- och landskapsvärden

Syftet med nationalstadsparkerna är att bevara stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som en stor, sammanhängande helhet – som ett vardagsrum för stadsborna. Nationalstadsparkerna ingår i processen för hållbar stadsplanering och hållbart stadsbyggande.

Det finns tio nationalstadsparker i Finland.

Många städer utreder som bäst möjligheterna att inrätta en nationalstadspark.  Ansökan görs av staden, och beslutet om inrättande fattas av miljöministeriet.

Ansökan om att inrätta en nationalstadspark

En stad kan ansöka om att inrätta en nationalstadspark hos miljöministeriet.
Ansökan bereds i samarbete med olika aktörer inom staden, stadsborna samt dem som äger mark eller byggnader på parkområdet. Till en nationalstadspark kan anslutas mark eller byggnadsfastigheter som ägs av staten, kommunen, andra offentliga samfund och privatpersoner.

Bevarandet av natur- och kulturarvet i en nationalstadspark baseras på planläggning eller olika skyddsbeslut. I sin ansökan ska staden redogöra för hur man genom sådana åtgärder säkerställer att natur- och kulturarvselementen bevaras i det område som avsätts för nationalstadsparken.

En nationalstadspark vårdas och utvecklas med respekt för och skydd av dess värde som natur- och kulturarv. För att uppnå dessa målsättningar utarbetar staden en plan för skötsel och användning som godkänns av miljöministeriet. Stadsborna och fastighetsägarna i staden ska beredas möjlighet att delta i utarbetandet av planen Det rekommenderas att ett utkast av planen för skötsel och användning bifogas stadens ansökan.

Enhetliga kriterier för bedömningen

För att identifiera och bedöma nationalstadsparker användas enhetliga kriterier som garanterar att städerna behandlas rättvist och att stadsparkerna håller samma standard i hela landet.

Innehåll

En nationalstadspark ska innehålla

  • naturområden som är viktiga för bevarandet av stadsnaturens mångfald
  • kulturmiljöer jämte byggnader som är viktiga med tanke på landets historia eller stadens egen utveckling 
  • parkarkitektoniskt eller estetiskt betydande parker och grönområden.

Stadscentrering

Nationalstadsparken måste vara en del av stadsstrukturen, dvs. börja i stadskärnan eller i omedelbar närhet av den.

Omfattning och enhetlighet

En nationalstadspark ska

  • vara tillräckligt omfattande och ostörd som park- och grönmiljö
  • ha en så enhetlig grön- och blåstruktur att det är möjligt att ta sig från en stadsdel till en annan genom den.

Ekologi och kontinuitet

Ur ekologisk synpunkt är det viktigt att

  • området har ekologiska korridorer som gör det möjligt för olika arter att röra sig och stå i växelverkan med varandra
  • området är kontinuerligt, dvs. förenas direkt utan skarp gräns med naturområden utanför staden eller den omgivande landsbygden.

Mer information