Skötsel av vårdbiotoper

Vårdbiotoper, dvs. kulturpåverkade miljöer, hör till den del av vår natur som är väldigt utsatt. Ängar är vårdbiotoper som behöver kontinuerlig skötsel för att inte växa igen.

När vi tar hand om vårdbiotoperna hjälper vi samtidigt alla de hotade arter som lever där. Speciellt bland växter och insekter finns många hotade arter, såsom låsbräken, fältgentiana, mnemosynefjäril och väddnätfjäril samt brämdyngbagge, som är beroende av naturbeten. Genom att sköta ängar och torrängar tryggar vi också matproduktionen, för de är viktiga livsmiljöer för pollinerande insekter.

I Finland finns det i dag ca 30 000 hektar vårdbiotoper som utgör betesmark eller omfattas av annan vård. Målet med Helmi-programmet är att före utgången av 2023 restaurera 15 000 hektar vårdbiotoper.

Skötsel- och restaureringsinsatserna inleds i områden som hör till nätverket Natura 2000. Just nu pågår arbete med att kartlägga tillståndet hos vårdbiotoperna i Finland och fastställa vilka objekt som har den mest värdefulla naturen. Kartläggningen avgör hur skötseln och restaureringsinsatserna ska riktas.

De som är intresserade av att restaurera och vårda vårdbiotoper ska kontakta den ansvariga personen vid den egna närings-, trafik- och miljöcentralen:

E-postadresserna är i formatet [email protected] 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland: Esko Vuorinen
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland: Leena Lehtomaa
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland: Riitta Ryömä
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland: Suvi Järvenpää och Marika Koskinen
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland: Kimmo Inki
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax: Sirpa Peltonen (e-post: [email protected])
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax: Kimmo Haapanen
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen: Hanna Keski-Karhu och Saara Heräjärvi
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland: Liisa Horppila-Jämsä
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten: Johanna Kullas
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten: Jorma Pessa
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland: Marja Hyvärinen
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland: Marjut Kokko

Mer information

Hanna-Leena Keskinen, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturskydd och naturvård Telefon:0295250096   E-postadress: